ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tong (จู้อิน ˙ㄊㄨㄥ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tōng.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tóng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tǒng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ tòng.