ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

tong1 (จู้อิน ㄊㄨㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ tōng