ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sěn (จู้อิน ㄙㄣˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩕌