ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

sen3 (จู้อิน ㄙㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ sěn