ดูเพิ่ม: ra, , , และ

ภาษาตาฮีตีแก้ไข

คำนามแก้ไข

  1. ใบเรือ

ภาษามาวรีแก้ไข

คำนามแก้ไข

  1. ใบเรือ