ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ne (จู้อิน ˙ㄋㄜ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ne

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ
  2. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ