ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄋㄜˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ