ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mǎn (จู้อิน ㄇㄢˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ , 滿
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  8. การถอดอักษรแบบพินอินของ