ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

man3 (จู้อิน ㄇㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ mǎn