ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

luán (จู้อิน ㄌㄨㄢˊ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪢮
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 孿
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡰠
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢌕
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢺈
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤲶
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤼙
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦣋
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦣏
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧖘
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨄄
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨇼
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨈌
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨈎
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨊟
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩪾
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ