ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄌㄚˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥗿
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥘁
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦎏
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ