ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(ji2ji2, จู้อิน ㄐㄧˊ)

 1. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 30. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰣬
 51. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 54. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬒆
 55. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 58. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 箿
 59. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 60. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 61. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 绿
 62. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 63. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 64. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 66. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 67. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 68. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 69. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 70. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱽜
 71. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 72. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 73. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 74. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 75. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 76. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 78. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 79. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 81. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 82. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 83. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 84. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰺟
 85. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 86. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 87. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 88. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 89. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰽲
 90. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 91. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 92. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 93. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 94. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 95. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 96. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 97. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 98. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 99. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 100. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱉥
 101. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 102. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱊯
 103. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 104. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 105. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 106. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ