ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chěng (จู้อิน ㄔㄥˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢜻
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢜼
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢟊
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣥻
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ