ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cheng (จู้อิน ˙ㄔㄥ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chēng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chéng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chěng.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chèng.