⟵ CJK Unified Ideographs Extension E

CJK Unified Ideographs Extension F

CJK Unified Ideographs Extension I ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension F” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2CEB0 ถึง U+2EBEF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+2D000 ถึง U+2DFFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

<
จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2D000 (184320) 𭀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D000
U+2D001 (184321) 𭀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D001
U+2D002 (184322) 𭀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D002
U+2D003 (184323) 𭀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D003
U+2D004 (184324) 𭀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D004
U+2D005 (184325) 𭀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D005
U+2D006 (184326) 𭀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D006
U+2D007 (184327) 𭀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D007
U+2D008 (184328) 𭀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D008
U+2D009 (184329) 𭀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D009
U+2D00A (184330) 𭀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00A
U+2D00B (184331) 𭀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00B
U+2D00C (184332) 𭀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00C
U+2D00D (184333) 𭀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00D
U+2D00E (184334) 𭀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00E
U+2D00F (184335) 𭀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D00F
U+2D010 (184336) 𭀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D010
U+2D011 (184337) 𭀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D011
U+2D012 (184338) 𭀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D012
U+2D013 (184339) 𭀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D013
U+2D014 (184340) 𭀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D014
U+2D015 (184341) 𭀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D015
U+2D016 (184342) 𭀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D016
U+2D017 (184343) 𭀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D017
U+2D018 (184344) 𭀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D018
U+2D019 (184345) 𭀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D019
U+2D01A (184346) 𭀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01A
U+2D01B (184347) 𭀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01B
U+2D01C (184348) 𭀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01C
U+2D01D (184349) 𭀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01D
U+2D01E (184350) 𭀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01E
U+2D01F (184351) 𭀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D01F
U+2D020 (184352) 𭀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D020
U+2D021 (184353) 𭀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D021
U+2D022 (184354) 𭀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D022
U+2D023 (184355) 𭀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D023
U+2D024 (184356) 𭀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D024
U+2D025 (184357) 𭀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D025
U+2D026 (184358) 𭀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D026
U+2D027 (184359) 𭀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D027
U+2D028 (184360) 𭀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D028
U+2D029 (184361) 𭀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D029
U+2D02A (184362) 𭀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02A
U+2D02B (184363) 𭀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02B
U+2D02C (184364) 𭀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02C
U+2D02D (184365) 𭀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02D
U+2D02E (184366) 𭀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02E
U+2D02F (184367) 𭀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D02F
U+2D030 (184368) 𭀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D030
U+2D031 (184369) 𭀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D031
U+2D032 (184370) 𭀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D032
U+2D033 (184371) 𭀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D033
U+2D034 (184372) 𭀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D034
U+2D035 (184373) 𭀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D035
U+2D036 (184374) 𭀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D036
U+2D037 (184375) 𭀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D037
U+2D038 (184376) 𭀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D038
U+2D039 (184377) 𭀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D039
U+2D03A (184378) 𭀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03A
U+2D03B (184379) 𭀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03B
U+2D03C (184380) 𭀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03C
U+2D03D (184381) 𭀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03D
U+2D03E (184382) 𭀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03E
U+2D03F (184383) 𭀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D03F
U+2D040 (184384) 𭁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D040
U+2D041 (184385) 𭁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D041
U+2D042 (184386) 𭁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D042
U+2D043 (184387) 𭁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D043
U+2D044 (184388) 𭁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D044
U+2D045 (184389) 𭁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D045
U+2D046 (184390) 𭁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D046
U+2D047 (184391) 𭁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D047
U+2D048 (184392) 𭁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D048
U+2D049 (184393) 𭁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D049
U+2D04A (184394) 𭁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04A
U+2D04B (184395) 𭁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04B
U+2D04C (184396) 𭁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04C
U+2D04D (184397) 𭁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04D
U+2D04E (184398) 𭁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04E
U+2D04F (184399) 𭁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D04F
U+2D050 (184400) 𭁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D050
U+2D051 (184401) 𭁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D051
U+2D052 (184402) 𭁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D052
U+2D053 (184403) 𭁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D053
U+2D054 (184404) 𭁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D054
U+2D055 (184405) 𭁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D055
U+2D056 (184406) 𭁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D056
U+2D057 (184407) 𭁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D057
U+2D058 (184408) 𭁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D058
U+2D059 (184409) 𭁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D059
U+2D05A (184410) 𭁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05A
U+2D05B (184411) 𭁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05B
U+2D05C (184412) 𭁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05C
U+2D05D (184413) 𭁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05D
U+2D05E (184414) 𭁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05E
U+2D05F (184415) 𭁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D05F
U+2D060 (184416) 𭁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D060
U+2D061 (184417) 𭁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D061
U+2D062 (184418) 𭁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D062
U+2D063 (184419) 𭁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D063
U+2D064 (184420) 𭁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D064
U+2D065 (184421) 𭁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D065
U+2D066 (184422) 𭁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D066
U+2D067 (184423) 𭁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D067
U+2D068 (184424) 𭁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D068
U+2D069 (184425) 𭁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D069
U+2D06A (184426) 𭁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06A
U+2D06B (184427) 𭁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06B
U+2D06C (184428) 𭁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06C
U+2D06D (184429) 𭁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06D
U+2D06E (184430) 𭁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06E
U+2D06F (184431) 𭁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D06F
U+2D070 (184432) 𭁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D070
U+2D071 (184433) 𭁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D071
U+2D072 (184434) 𭁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D072
U+2D073 (184435) 𭁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D073
U+2D074 (184436) 𭁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D074
U+2D075 (184437) 𭁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D075
U+2D076 (184438) 𭁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D076
U+2D077 (184439) 𭁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D077
U+2D078 (184440) 𭁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D078
U+2D079 (184441) 𭁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D079
U+2D07A (184442) 𭁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07A
U+2D07B (184443) 𭁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07B
U+2D07C (184444) 𭁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07C
U+2D07D (184445) 𭁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07D
U+2D07E (184446) 𭁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07E
U+2D07F (184447) 𭁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D07F
U+2D080 (184448) 𭂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D080
U+2D081 (184449) 𭂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D081
U+2D082 (184450) 𭂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D082
U+2D083 (184451) 𭂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D083
U+2D084 (184452) 𭂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D084
U+2D085 (184453) 𭂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D085
U+2D086 (184454) 𭂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D086
U+2D087 (184455) 𭂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D087
U+2D088 (184456) 𭂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D088
U+2D089 (184457) 𭂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D089
U+2D08A (184458) 𭂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08A
U+2D08B (184459) 𭂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08B
U+2D08C (184460) 𭂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08C
U+2D08D (184461) 𭂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08D
U+2D08E (184462) 𭂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08E
U+2D08F (184463) 𭂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D08F
U+2D090 (184464) 𭂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D090
U+2D091 (184465) 𭂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D091
U+2D092 (184466) 𭂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D092
U+2D093 (184467) 𭂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D093
U+2D094 (184468) 𭂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D094
U+2D095 (184469) 𭂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D095
U+2D096 (184470) 𭂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D096
U+2D097 (184471) 𭂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D097
U+2D098 (184472) 𭂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D098
U+2D099 (184473) 𭂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D099
U+2D09A (184474) 𭂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09A
U+2D09B (184475) 𭂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09B
U+2D09C (184476) 𭂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09C
U+2D09D (184477) 𭂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09D
U+2D09E (184478) 𭂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09E
U+2D09F (184479) 𭂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D09F
U+2D0A0 (184480) 𭂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A0
U+2D0A1 (184481) 𭂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A1
U+2D0A2 (184482) 𭂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A2
U+2D0A3 (184483) 𭂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A3
U+2D0A4 (184484) 𭂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A4
U+2D0A5 (184485) 𭂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A5
U+2D0A6 (184486) 𭂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A6
U+2D0A7 (184487) 𭂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A7
U+2D0A8 (184488) 𭂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A8
U+2D0A9 (184489) 𭂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0A9
U+2D0AA (184490) 𭂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AA
U+2D0AB (184491) 𭂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AB
U+2D0AC (184492) 𭂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AC
U+2D0AD (184493) 𭂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AD
U+2D0AE (184494) 𭂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AE
U+2D0AF (184495) 𭂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0AF
U+2D0B0 (184496) 𭂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B0
U+2D0B1 (184497) 𭂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B1
U+2D0B2 (184498) 𭂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B2
U+2D0B3 (184499) 𭂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B3
U+2D0B4 (184500) 𭂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B4
U+2D0B5 (184501) 𭂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B5
U+2D0B6 (184502) 𭂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B6
U+2D0B7 (184503) 𭂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B7
U+2D0B8 (184504) 𭂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B8
U+2D0B9 (184505) 𭂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0B9
U+2D0BA (184506) 𭂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BA
U+2D0BB (184507) 𭂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BB
U+2D0BC (184508) 𭂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BC
U+2D0BD (184509) 𭂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BD
U+2D0BE (184510) 𭂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BE
U+2D0BF (184511) 𭂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0BF
U+2D0C0 (184512) 𭃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C0
U+2D0C1 (184513) 𭃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C1
U+2D0C2 (184514) 𭃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C2
U+2D0C3 (184515) 𭃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C3
U+2D0C4 (184516) 𭃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C4
U+2D0C5 (184517) 𭃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C5
U+2D0C6 (184518) 𭃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C6
U+2D0C7 (184519) 𭃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C7
U+2D0C8 (184520) 𭃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C8
U+2D0C9 (184521) 𭃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0C9
U+2D0CA (184522) 𭃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CA
U+2D0CB (184523) 𭃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CB
U+2D0CC (184524) 𭃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CC
U+2D0CD (184525) 𭃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CD
U+2D0CE (184526) 𭃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CE
U+2D0CF (184527) 𭃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0CF
U+2D0D0 (184528) 𭃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D0
U+2D0D1 (184529) 𭃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D1
U+2D0D2 (184530) 𭃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D2
U+2D0D3 (184531) 𭃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D3
U+2D0D4 (184532) 𭃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D4
U+2D0D5 (184533) 𭃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D5
U+2D0D6 (184534) 𭃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D6
U+2D0D7 (184535) 𭃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D7
U+2D0D8 (184536) 𭃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D8
U+2D0D9 (184537) 𭃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0D9
U+2D0DA (184538) 𭃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DA
U+2D0DB (184539) 𭃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DB
U+2D0DC (184540) 𭃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DC
U+2D0DD (184541) 𭃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DD
U+2D0DE (184542) 𭃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DE
U+2D0DF (184543) 𭃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0DF
U+2D0E0 (184544) 𭃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E0
U+2D0E1 (184545) 𭃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E1
U+2D0E2 (184546) 𭃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E2
U+2D0E3 (184547) 𭃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E3
U+2D0E4 (184548) 𭃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E4
U+2D0E5 (184549) 𭃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E5
U+2D0E6 (184550) 𭃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E6
U+2D0E7 (184551) 𭃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E7
U+2D0E8 (184552) 𭃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E8
U+2D0E9 (184553) 𭃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0E9
U+2D0EA (184554) 𭃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0EA
U+2D0EB (184555) 𭃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0EB
U+2D0EC (184556) 𭃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0EC
U+2D0ED (184557) 𭃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0ED
U+2D0EE (184558) 𭃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0EE
U+2D0EF (184559) 𭃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0EF
U+2D0F0 (184560) 𭃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F0
U+2D0F1 (184561) 𭃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F1
U+2D0F2 (184562) 𭃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F2
U+2D0F3 (184563) 𭃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F3
U+2D0F4 (184564) 𭃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F4
U+2D0F5 (184565) 𭃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F5
U+2D0F6 (184566) 𭃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F6
U+2D0F7 (184567) 𭃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F7
U+2D0F8 (184568) 𭃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F8
U+2D0F9 (184569) 𭃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0F9
U+2D0FA (184570) 𭃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FA
U+2D0FB (184571) 𭃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FB
U+2D0FC (184572) 𭃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FC
U+2D0FD (184573) 𭃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FD
U+2D0FE (184574) 𭃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FE
U+2D0FF (184575) 𭃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D0FF
U+2D100 (184576) 𭄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D100
U+2D101 (184577) 𭄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D101
U+2D102 (184578) 𭄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D102
U+2D103 (184579) 𭄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D103
U+2D104 (184580) 𭄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D104
U+2D105 (184581) 𭄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D105
U+2D106 (184582) 𭄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D106
U+2D107 (184583) 𭄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D107
U+2D108 (184584) 𭄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D108
U+2D109 (184585) 𭄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D109
U+2D10A (184586) 𭄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10A
U+2D10B (184587) 𭄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10B
U+2D10C (184588) 𭄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10C
U+2D10D (184589) 𭄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10D
U+2D10E (184590) 𭄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10E
U+2D10F (184591) 𭄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D10F
U+2D110 (184592) 𭄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D110
U+2D111 (184593) 𭄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D111
U+2D112 (184594) 𭄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D112
U+2D113 (184595) 𭄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D113
U+2D114 (184596) 𭄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D114
U+2D115 (184597) 𭄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D115
U+2D116 (184598) 𭄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D116
U+2D117 (184599) 𭄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D117
U+2D118 (184600) 𭄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D118
U+2D119 (184601) 𭄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D119
U+2D11A (184602) 𭄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11A
U+2D11B (184603) 𭄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11B
U+2D11C (184604) 𭄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11C
U+2D11D (184605) 𭄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11D
U+2D11E (184606) 𭄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11E
U+2D11F (184607) 𭄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D11F
U+2D120 (184608) 𭄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D120
U+2D121 (184609) 𭄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D121
U+2D122 (184610) 𭄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D122
U+2D123 (184611) 𭄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D123
U+2D124 (184612) 𭄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D124
U+2D125 (184613) 𭄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D125
U+2D126 (184614) 𭄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D126
U+2D127 (184615) 𭄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D127
U+2D128 (184616) 𭄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D128
U+2D129 (184617) 𭄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D129
U+2D12A (184618) 𭄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12A
U+2D12B (184619) 𭄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12B
U+2D12C (184620) 𭄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12C
U+2D12D (184621) 𭄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12D
U+2D12E (184622) 𭄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12E
U+2D12F (184623) 𭄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D12F
U+2D130 (184624) 𭄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D130
U+2D131 (184625) 𭄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D131
U+2D132 (184626) 𭄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D132
U+2D133 (184627) 𭄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D133
U+2D134 (184628) 𭄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D134
U+2D135 (184629) 𭄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D135
U+2D136 (184630) 𭄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D136
U+2D137 (184631) 𭄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D137
U+2D138 (184632) 𭄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D138
U+2D139 (184633) 𭄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D139
U+2D13A (184634) 𭄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13A
U+2D13B (184635) 𭄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13B
U+2D13C (184636) 𭄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13C
U+2D13D (184637) 𭄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13D
U+2D13E (184638) 𭄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13E
U+2D13F (184639) 𭄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D13F
U+2D140 (184640) 𭅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D140
U+2D141 (184641) 𭅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D141
U+2D142 (184642) 𭅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D142
U+2D143 (184643) 𭅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D143
U+2D144 (184644) 𭅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D144
U+2D145 (184645) 𭅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D145
U+2D146 (184646) 𭅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D146
U+2D147 (184647) 𭅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D147
U+2D148 (184648) 𭅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D148
U+2D149 (184649) 𭅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D149
U+2D14A (184650) 𭅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14A
U+2D14B (184651) 𭅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14B
U+2D14C (184652) 𭅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14C
U+2D14D (184653) 𭅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14D
U+2D14E (184654) 𭅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14E
U+2D14F (184655) 𭅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D14F
U+2D150 (184656) 𭅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D150
U+2D151 (184657) 𭅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D151
U+2D152 (184658) 𭅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D152
U+2D153 (184659) 𭅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D153
U+2D154 (184660) 𭅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D154
U+2D155 (184661) 𭅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D155
U+2D156 (184662) 𭅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D156
U+2D157 (184663) 𭅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D157
U+2D158 (184664) 𭅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D158
U+2D159 (184665) 𭅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D159
U+2D15A (184666) 𭅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15A
U+2D15B (184667) 𭅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15B
U+2D15C (184668) 𭅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15C
U+2D15D (184669) 𭅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15D
U+2D15E (184670) 𭅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15E
U+2D15F (184671) 𭅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D15F
U+2D160 (184672) 𭅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D160
U+2D161 (184673) 𭅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D161
U+2D162 (184674) 𭅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D162
U+2D163 (184675) 𭅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D163
U+2D164 (184676) 𭅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D164
U+2D165 (184677) 𭅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D165
U+2D166 (184678) 𭅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D166
U+2D167 (184679) 𭅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D167
U+2D168 (184680) 𭅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D168
U+2D169 (184681) 𭅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D169
U+2D16A (184682) 𭅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16A
U+2D16B (184683) 𭅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16B
U+2D16C (184684) 𭅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16C
U+2D16D (184685) 𭅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16D
U+2D16E (184686) 𭅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16E
U+2D16F (184687) 𭅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D16F
U+2D170 (184688) 𭅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D170
U+2D171 (184689) 𭅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D171
U+2D172 (184690) 𭅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D172
U+2D173 (184691) 𭅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D173
U+2D174 (184692) 𭅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D174
U+2D175 (184693) 𭅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D175
U+2D176 (184694) 𭅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D176
U+2D177 (184695) 𭅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D177
U+2D178 (184696) 𭅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D178
U+2D179 (184697) 𭅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D179
U+2D17A (184698) 𭅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17A
U+2D17B (184699) 𭅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17B
U+2D17C (184700) 𭅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17C
U+2D17D (184701) 𭅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17D
U+2D17E (184702) 𭅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17E
U+2D17F (184703) 𭅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D17F
U+2D180 (184704) 𭆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D180
U+2D181 (184705) 𭆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D181
U+2D182 (184706) 𭆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D182
U+2D183 (184707) 𭆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D183
U+2D184 (184708) 𭆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D184
U+2D185 (184709) 𭆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D185
U+2D186 (184710) 𭆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D186
U+2D187 (184711) 𭆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D187
U+2D188 (184712) 𭆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D188
U+2D189 (184713) 𭆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D189
U+2D18A (184714) 𭆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18A
U+2D18B (184715) 𭆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18B
U+2D18C (184716) 𭆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18C
U+2D18D (184717) 𭆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18D
U+2D18E (184718) 𭆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18E
U+2D18F (184719) 𭆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D18F
U+2D190 (184720) 𭆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D190
U+2D191 (184721) 𭆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D191
U+2D192 (184722) 𭆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D192
U+2D193 (184723) 𭆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D193
U+2D194 (184724) 𭆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D194
U+2D195 (184725) 𭆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D195
U+2D196 (184726) 𭆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D196
U+2D197 (184727) 𭆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D197
U+2D198 (184728) 𭆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D198
U+2D199 (184729) 𭆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D199
U+2D19A (184730) 𭆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19A
U+2D19B (184731) 𭆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19B
U+2D19C (184732) 𭆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19C
U+2D19D (184733) 𭆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19D
U+2D19E (184734) 𭆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19E
U+2D19F (184735) 𭆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D19F
U+2D1A0 (184736) 𭆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A0
U+2D1A1 (184737) 𭆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A1
U+2D1A2 (184738) 𭆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A2
U+2D1A3 (184739) 𭆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A3
U+2D1A4 (184740) 𭆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A4
U+2D1A5 (184741) 𭆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A5
U+2D1A6 (184742) 𭆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A6
U+2D1A7 (184743) 𭆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A7
U+2D1A8 (184744) 𭆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A8
U+2D1A9 (184745) 𭆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1A9
U+2D1AA (184746) 𭆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AA
U+2D1AB (184747) 𭆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AB
U+2D1AC (184748) 𭆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AC
U+2D1AD (184749) 𭆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AD
U+2D1AE (184750) 𭆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AE
U+2D1AF (184751) 𭆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1AF
U+2D1B0 (184752) 𭆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B0
U+2D1B1 (184753) 𭆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B1
U+2D1B2 (184754) 𭆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B2
U+2D1B3 (184755) 𭆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B3
U+2D1B4 (184756) 𭆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B4
U+2D1B5 (184757) 𭆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B5
U+2D1B6 (184758) 𭆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B6
U+2D1B7 (184759) 𭆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B7
U+2D1B8 (184760) 𭆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B8
U+2D1B9 (184761) 𭆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1B9
U+2D1BA (184762) 𭆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BA
U+2D1BB (184763) 𭆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BB
U+2D1BC (184764) 𭆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BC
U+2D1BD (184765) 𭆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BD
U+2D1BE (184766) 𭆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BE
U+2D1BF (184767) 𭆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1BF
U+2D1C0 (184768) 𭇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C0
U+2D1C1 (184769) 𭇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C1
U+2D1C2 (184770) 𭇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C2
U+2D1C3 (184771) 𭇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C3
U+2D1C4 (184772) 𭇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C4
U+2D1C5 (184773) 𭇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C5
U+2D1C6 (184774) 𭇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C6
U+2D1C7 (184775) 𭇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C7
U+2D1C8 (184776) 𭇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C8
U+2D1C9 (184777) 𭇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1C9
U+2D1CA (184778) 𭇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CA
U+2D1CB (184779) 𭇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CB
U+2D1CC (184780) 𭇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CC
U+2D1CD (184781) 𭇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CD
U+2D1CE (184782) 𭇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CE
U+2D1CF (184783) 𭇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1CF
U+2D1D0 (184784) 𭇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D0
U+2D1D1 (184785) 𭇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D1
U+2D1D2 (184786) 𭇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D2
U+2D1D3 (184787) 𭇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D3
U+2D1D4 (184788) 𭇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D4
U+2D1D5 (184789) 𭇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D5
U+2D1D6 (184790) 𭇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D6
U+2D1D7 (184791) 𭇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D7
U+2D1D8 (184792) 𭇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D8
U+2D1D9 (184793) 𭇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1D9
U+2D1DA (184794) 𭇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DA
U+2D1DB (184795) 𭇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DB
U+2D1DC (184796) 𭇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DC
U+2D1DD (184797) 𭇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DD
U+2D1DE (184798) 𭇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DE
U+2D1DF (184799) 𭇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1DF
U+2D1E0 (184800) 𭇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E0
U+2D1E1 (184801) 𭇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E1
U+2D1E2 (184802) 𭇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E2
U+2D1E3 (184803) 𭇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E3
U+2D1E4 (184804) 𭇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E4
U+2D1E5 (184805) 𭇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E5
U+2D1E6 (184806) 𭇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E6
U+2D1E7 (184807) 𭇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E7
U+2D1E8 (184808) 𭇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E8
U+2D1E9 (184809) 𭇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1E9
U+2D1EA (184810) 𭇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1EA
U+2D1EB (184811) 𭇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1EB
U+2D1EC (184812) 𭇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1EC
U+2D1ED (184813) 𭇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1ED
U+2D1EE (184814) 𭇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1EE
U+2D1EF (184815) 𭇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1EF
U+2D1F0 (184816) 𭇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F0
U+2D1F1 (184817) 𭇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F1
U+2D1F2 (184818) 𭇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F2
U+2D1F3 (184819) 𭇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F3
U+2D1F4 (184820) 𭇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F4
U+2D1F5 (184821) 𭇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F5
U+2D1F6 (184822) 𭇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F6
U+2D1F7 (184823) 𭇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F7
U+2D1F8 (184824) 𭇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F8
U+2D1F9 (184825) 𭇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1F9
U+2D1FA (184826) 𭇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FA
U+2D1FB (184827) 𭇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FB
U+2D1FC (184828) 𭇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FC
U+2D1FD (184829) 𭇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FD
U+2D1FE (184830) 𭇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FE
U+2D1FF (184831) 𭇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D1FF
U+2D200 (184832) 𭈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D200
U+2D201 (184833) 𭈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D201
U+2D202 (184834) 𭈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D202
U+2D203 (184835) 𭈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D203
U+2D204 (184836) 𭈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D204
U+2D205 (184837) 𭈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D205
U+2D206 (184838) 𭈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D206
U+2D207 (184839) 𭈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D207
U+2D208 (184840) 𭈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D208
U+2D209 (184841) 𭈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D209
U+2D20A (184842) 𭈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20A
U+2D20B (184843) 𭈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20B
U+2D20C (184844) 𭈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20C
U+2D20D (184845) 𭈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20D
U+2D20E (184846) 𭈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20E
U+2D20F (184847) 𭈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D20F
U+2D210 (184848) 𭈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D210
U+2D211 (184849) 𭈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D211
U+2D212 (184850) 𭈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D212
U+2D213 (184851) 𭈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D213
U+2D214 (184852) 𭈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D214
U+2D215 (184853) 𭈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D215
U+2D216 (184854) 𭈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D216
U+2D217 (184855) 𭈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D217
U+2D218 (184856) 𭈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D218
U+2D219 (184857) 𭈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D219
U+2D21A (184858) 𭈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21A
U+2D21B (184859) 𭈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21B
U+2D21C (184860) 𭈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21C
U+2D21D (184861) 𭈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21D
U+2D21E (184862) 𭈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21E
U+2D21F (184863) 𭈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D21F
U+2D220 (184864) 𭈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D220
U+2D221 (184865) 𭈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D221
U+2D222 (184866) 𭈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D222
U+2D223 (184867) 𭈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D223
U+2D224 (184868) 𭈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D224
U+2D225 (184869) 𭈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D225
U+2D226 (184870) 𭈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D226
U+2D227 (184871) 𭈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D227
U+2D228 (184872) 𭈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D228
U+2D229 (184873) 𭈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D229
U+2D22A (184874) 𭈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22A
U+2D22B (184875) 𭈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22B
U+2D22C (184876) 𭈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22C
U+2D22D (184877) 𭈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22D
U+2D22E (184878) 𭈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22E
U+2D22F (184879) 𭈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D22F
U+2D230 (184880) 𭈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D230
U+2D231 (184881) 𭈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D231
U+2D232 (184882) 𭈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D232
U+2D233 (184883) 𭈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D233
U+2D234 (184884) 𭈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D234
U+2D235 (184885) 𭈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D235
U+2D236 (184886) 𭈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D236
U+2D237 (184887) 𭈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D237
U+2D238 (184888) 𭈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D238
U+2D239 (184889) 𭈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D239
U+2D23A (184890) 𭈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23A
U+2D23B (184891) 𭈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23B
U+2D23C (184892) 𭈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23C
U+2D23D (184893) 𭈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23D
U+2D23E (184894) 𭈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23E
U+2D23F (184895) 𭈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D23F
U+2D240 (184896) 𭉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D240
U+2D241 (184897) 𭉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D241
U+2D242 (184898) 𭉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D242
U+2D243 (184899) 𭉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D243
U+2D244 (184900) 𭉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D244
U+2D245 (184901) 𭉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D245
U+2D246 (184902) 𭉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D246
U+2D247 (184903) 𭉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D247
U+2D248 (184904) 𭉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D248
U+2D249 (184905) 𭉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D249
U+2D24A (184906) 𭉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24A
U+2D24B (184907) 𭉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24B
U+2D24C (184908) 𭉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24C
U+2D24D (184909) 𭉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24D
U+2D24E (184910) 𭉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24E
U+2D24F (184911) 𭉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D24F
U+2D250 (184912) 𭉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D250
U+2D251 (184913) 𭉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D251
U+2D252 (184914) 𭉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D252
U+2D253 (184915) 𭉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D253
U+2D254 (184916) 𭉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D254
U+2D255 (184917) 𭉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D255
U+2D256 (184918) 𭉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D256
U+2D257 (184919) 𭉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D257
U+2D258 (184920) 𭉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D258
U+2D259 (184921) 𭉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D259
U+2D25A (184922) 𭉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25A
U+2D25B (184923) 𭉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25B
U+2D25C (184924) 𭉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25C
U+2D25D (184925) 𭉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25D
U+2D25E (184926) 𭉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25E
U+2D25F (184927) 𭉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D25F
U+2D260 (184928) 𭉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D260
U+2D261 (184929) 𭉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D261
U+2D262 (184930) 𭉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D262
U+2D263 (184931) 𭉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D263
U+2D264 (184932) 𭉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D264
U+2D265 (184933) 𭉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D265
U+2D266 (184934) 𭉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D266
U+2D267 (184935) 𭉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D267
U+2D268 (184936) 𭉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D268
U+2D269 (184937) 𭉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D269
U+2D26A (184938) 𭉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26A
U+2D26B (184939) 𭉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26B
U+2D26C (184940) 𭉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26C
U+2D26D (184941) 𭉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26D
U+2D26E (184942) 𭉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26E
U+2D26F (184943) 𭉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D26F
U+2D270 (184944) 𭉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D270
U+2D271 (184945) 𭉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D271
U+2D272 (184946) 𭉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D272
U+2D273 (184947) 𭉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D273
U+2D274 (184948) 𭉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D274
U+2D275 (184949) 𭉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D275
U+2D276 (184950) 𭉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D276
U+2D277 (184951) 𭉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D277
U+2D278 (184952) 𭉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D278
U+2D279 (184953) 𭉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D279
U+2D27A (184954) 𭉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27A
U+2D27B (184955) 𭉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27B
U+2D27C (184956) 𭉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27C
U+2D27D (184957) 𭉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27D
U+2D27E (184958) 𭉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27E
U+2D27F (184959) 𭉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D27F
U+2D280 (184960) 𭊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D280
U+2D281 (184961) 𭊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D281
U+2D282 (184962) 𭊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D282
U+2D283 (184963) 𭊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D283
U+2D284 (184964) 𭊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D284
U+2D285 (184965) 𭊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D285
U+2D286 (184966) 𭊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D286
U+2D287 (184967) 𭊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D287
U+2D288 (184968) 𭊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D288
U+2D289 (184969) 𭊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D289
U+2D28A (184970) 𭊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28A
U+2D28B (184971) 𭊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28B
U+2D28C (184972) 𭊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28C
U+2D28D (184973) 𭊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28D
U+2D28E (184974) 𭊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28E
U+2D28F (184975) 𭊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D28F
U+2D290 (184976) 𭊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D290
U+2D291 (184977) 𭊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D291
U+2D292 (184978) 𭊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D292
U+2D293 (184979) 𭊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D293
U+2D294 (184980) 𭊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D294
U+2D295 (184981) 𭊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D295
U+2D296 (184982) 𭊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D296
U+2D297 (184983) 𭊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D297
U+2D298 (184984) 𭊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D298
U+2D299 (184985) 𭊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D299
U+2D29A (184986) 𭊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29A
U+2D29B (184987) 𭊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29B
U+2D29C (184988) 𭊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29C
U+2D29D (184989) 𭊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29D
U+2D29E (184990) 𭊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29E
U+2D29F (184991) 𭊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D29F
U+2D2A0 (184992) 𭊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A0
U+2D2A1 (184993) 𭊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A1
U+2D2A2 (184994) 𭊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A2
U+2D2A3 (184995) 𭊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A3
U+2D2A4 (184996) 𭊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A4
U+2D2A5 (184997) 𭊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A5
U+2D2A6 (184998) 𭊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A6
U+2D2A7 (184999) 𭊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A7
U+2D2A8 (185000) 𭊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A8
U+2D2A9 (185001) 𭊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2A9
U+2D2AA (185002) 𭊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AA
U+2D2AB (185003) 𭊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AB
U+2D2AC (185004) 𭊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AC
U+2D2AD (185005) 𭊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AD
U+2D2AE (185006) 𭊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AE
U+2D2AF (185007) 𭊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2AF
U+2D2B0 (185008) 𭊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B0
U+2D2B1 (185009) 𭊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B1
U+2D2B2 (185010) 𭊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B2
U+2D2B3 (185011) 𭊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B3
U+2D2B4 (185012) 𭊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B4
U+2D2B5 (185013) 𭊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B5
U+2D2B6 (185014) 𭊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B6
U+2D2B7 (185015) 𭊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B7
U+2D2B8 (185016) 𭊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B8
U+2D2B9 (185017) 𭊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2B9
U+2D2BA (185018) 𭊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BA
U+2D2BB (185019) 𭊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BB
U+2D2BC (185020) 𭊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BC
U+2D2BD (185021) 𭊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BD
U+2D2BE (185022) 𭊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BE
U+2D2BF (185023) 𭊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2BF
U+2D2C0 (185024) 𭋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C0
U+2D2C1 (185025) 𭋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C1
U+2D2C2 (185026) 𭋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C2
U+2D2C3 (185027) 𭋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C3
U+2D2C4 (185028) 𭋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C4
U+2D2C5 (185029) 𭋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C5
U+2D2C6 (185030) 𭋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C6
U+2D2C7 (185031) 𭋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C7
U+2D2C8 (185032) 𭋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C8
U+2D2C9 (185033) 𭋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2C9
U+2D2CA (185034) 𭋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CA
U+2D2CB (185035) 𭋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CB
U+2D2CC (185036) 𭋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CC
U+2D2CD (185037) 𭋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CD
U+2D2CE (185038) 𭋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CE
U+2D2CF (185039) 𭋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2CF
U+2D2D0 (185040) 𭋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D0
U+2D2D1 (185041) 𭋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D1
U+2D2D2 (185042) 𭋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D2
U+2D2D3 (185043) 𭋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D3
U+2D2D4 (185044) 𭋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D4
U+2D2D5 (185045) 𭋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D5
U+2D2D6 (185046) 𭋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D6
U+2D2D7 (185047) 𭋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D7
U+2D2D8 (185048) 𭋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D8
U+2D2D9 (185049) 𭋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2D9
U+2D2DA (185050) 𭋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DA
U+2D2DB (185051) 𭋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DB
U+2D2DC (185052) 𭋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DC
U+2D2DD (185053) 𭋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DD
U+2D2DE (185054) 𭋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DE
U+2D2DF (185055) 𭋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2DF
U+2D2E0 (185056) 𭋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E0
U+2D2E1 (185057) 𭋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E1
U+2D2E2 (185058) 𭋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E2
U+2D2E3 (185059) 𭋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E3
U+2D2E4 (185060) 𭋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E4
U+2D2E5 (185061) 𭋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E5
U+2D2E6 (185062) 𭋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E6
U+2D2E7 (185063) 𭋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E7
U+2D2E8 (185064) 𭋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E8
U+2D2E9 (185065) 𭋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2E9
U+2D2EA (185066) 𭋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2EA
U+2D2EB (185067) 𭋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2EB
U+2D2EC (185068) 𭋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2EC
U+2D2ED (185069) 𭋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2ED
U+2D2EE (185070) 𭋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2EE
U+2D2EF (185071) 𭋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2EF
U+2D2F0 (185072) 𭋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F0
U+2D2F1 (185073) 𭋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F1
U+2D2F2 (185074) 𭋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F2
U+2D2F3 (185075) 𭋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F3
U+2D2F4 (185076) 𭋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F4
U+2D2F5 (185077) 𭋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F5
U+2D2F6 (185078) 𭋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F6
U+2D2F7 (185079) 𭋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F7
U+2D2F8 (185080) 𭋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F8
U+2D2F9 (185081) 𭋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2F9
U+2D2FA (185082) 𭋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FA
U+2D2FB (185083) 𭋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FB
U+2D2FC (185084) 𭋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FC
U+2D2FD (185085) 𭋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FD
U+2D2FE (185086) 𭋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FE
U+2D2FF (185087) 𭋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D2FF
U+2D300 (185088) 𭌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D300
U+2D301 (185089) 𭌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D301
U+2D302 (185090) 𭌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D302
U+2D303 (185091) 𭌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D303
U+2D304 (185092) 𭌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D304
U+2D305 (185093) 𭌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D305
U+2D306 (185094) 𭌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D306
U+2D307 (185095) 𭌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D307
U+2D308 (185096) 𭌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D308
U+2D309 (185097) 𭌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D309
U+2D30A (185098) 𭌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30A
U+2D30B (185099) 𭌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30B
U+2D30C (185100) 𭌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30C
U+2D30D (185101) 𭌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30D
U+2D30E (185102) 𭌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30E
U+2D30F (185103) 𭌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D30F
U+2D310 (185104) 𭌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D310
U+2D311 (185105) 𭌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D311
U+2D312 (185106) 𭌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D312
U+2D313 (185107) 𭌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D313
U+2D314 (185108) 𭌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D314
U+2D315 (185109) 𭌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D315
U+2D316 (185110) 𭌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D316
U+2D317 (185111) 𭌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D317
U+2D318 (185112) 𭌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D318
U+2D319 (185113) 𭌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D319
U+2D31A (185114) 𭌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31A
U+2D31B (185115) 𭌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31B
U+2D31C (185116) 𭌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31C
U+2D31D (185117) 𭌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31D
U+2D31E (185118) 𭌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31E
U+2D31F (185119) 𭌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D31F
U+2D320 (185120) 𭌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D320
U+2D321 (185121) 𭌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D321
U+2D322 (185122) 𭌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D322
U+2D323 (185123) 𭌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D323
U+2D324 (185124) 𭌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D324
U+2D325 (185125) 𭌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D325
U+2D326 (185126) 𭌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D326
U+2D327 (185127) 𭌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D327
U+2D328 (185128) 𭌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D328
U+2D329 (185129) 𭌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D329
U+2D32A (185130) 𭌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32A
U+2D32B (185131) 𭌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32B
U+2D32C (185132) 𭌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32C
U+2D32D (185133) 𭌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32D
U+2D32E (185134) 𭌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32E
U+2D32F (185135) 𭌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D32F
U+2D330 (185136) 𭌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D330
U+2D331 (185137) 𭌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D331
U+2D332 (185138) 𭌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D332
U+2D333 (185139) 𭌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D333
U+2D334 (185140) 𭌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D334
U+2D335 (185141) 𭌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D335
U+2D336 (185142) 𭌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D336
U+2D337 (185143) 𭌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D337
U+2D338 (185144) 𭌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D338
U+2D339 (185145) 𭌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D339
U+2D33A (185146) 𭌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33A
U+2D33B (185147) 𭌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33B
U+2D33C (185148) 𭌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33C
U+2D33D (185149) 𭌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33D
U+2D33E (185150) 𭌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33E
U+2D33F (185151) 𭌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D33F
U+2D340 (185152) 𭍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D340
U+2D341 (185153) 𭍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D341
U+2D342 (185154) 𭍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D342
U+2D343 (185155) 𭍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D343
U+2D344 (185156) 𭍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D344
U+2D345 (185157) 𭍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D345
U+2D346 (185158) 𭍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D346
U+2D347 (185159) 𭍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D347
U+2D348 (185160) 𭍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D348
U+2D349 (185161) 𭍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D349
U+2D34A (185162) 𭍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34A
U+2D34B (185163) 𭍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34B
U+2D34C (185164) 𭍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34C
U+2D34D (185165) 𭍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34D
U+2D34E (185166) 𭍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34E
U+2D34F (185167) 𭍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D34F
U+2D350 (185168) 𭍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D350
U+2D351 (185169) 𭍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D351
U+2D352 (185170) 𭍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D352
U+2D353 (185171) 𭍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D353
U+2D354 (185172) 𭍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D354
U+2D355 (185173) 𭍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D355
U+2D356 (185174) 𭍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D356
U+2D357 (185175) 𭍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D357
U+2D358 (185176) 𭍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D358
U+2D359 (185177) 𭍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D359
U+2D35A (185178) 𭍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35A
U+2D35B (185179) 𭍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35B
U+2D35C (185180) 𭍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35C
U+2D35D (185181) 𭍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35D
U+2D35E (185182) 𭍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35E
U+2D35F (185183) 𭍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D35F
U+2D360 (185184) 𭍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D360
U+2D361 (185185) 𭍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D361
U+2D362 (185186) 𭍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D362
U+2D363 (185187) 𭍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D363
U+2D364 (185188) 𭍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D364
U+2D365 (185189) 𭍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D365
U+2D366 (185190) 𭍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D366
U+2D367 (185191) 𭍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D367
U+2D368 (185192) 𭍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D368
U+2D369 (185193) 𭍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D369
U+2D36A (185194) 𭍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36A
U+2D36B (185195) 𭍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36B
U+2D36C (185196) 𭍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36C
U+2D36D (185197) 𭍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36D
U+2D36E (185198) 𭍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36E
U+2D36F (185199) 𭍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D36F
U+2D370 (185200) 𭍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D370
U+2D371 (185201) 𭍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D371
U+2D372 (185202) 𭍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D372
U+2D373 (185203) 𭍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D373
U+2D374 (185204) 𭍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D374
U+2D375 (185205) 𭍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D375
U+2D376 (185206) 𭍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D376
U+2D377 (185207) 𭍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D377
U+2D378 (185208) 𭍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D378
U+2D379 (185209) 𭍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D379
U+2D37A (185210) 𭍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37A
U+2D37B (185211) 𭍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37B
U+2D37C (185212) 𭍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37C
U+2D37D (185213) 𭍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37D
U+2D37E (185214) 𭍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37E
U+2D37F (185215) 𭍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D37F
U+2D380 (185216) 𭎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D380
U+2D381 (185217) 𭎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D381
U+2D382 (185218) 𭎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D382
U+2D383 (185219) 𭎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D383
U+2D384 (185220) 𭎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D384
U+2D385 (185221) 𭎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D385
U+2D386 (185222) 𭎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D386
U+2D387 (185223) 𭎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D387
U+2D388 (185224) 𭎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D388
U+2D389 (185225) 𭎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D389
U+2D38A (185226) 𭎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38A
U+2D38B (185227) 𭎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38B
U+2D38C (185228) 𭎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38C
U+2D38D (185229) 𭎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38D
U+2D38E (185230) 𭎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38E
U+2D38F (185231) 𭎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D38F
U+2D390 (185232) 𭎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D390
U+2D391 (185233) 𭎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D391
U+2D392 (185234) 𭎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D392
U+2D393 (185235) 𭎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D393
U+2D394 (185236) 𭎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D394
U+2D395 (185237) 𭎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D395
U+2D396 (185238) 𭎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D396
U+2D397 (185239) 𭎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D397
U+2D398 (185240) 𭎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D398
U+2D399 (185241) 𭎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D399
U+2D39A (185242) 𭎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39A
U+2D39B (185243) 𭎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39B
U+2D39C (185244) 𭎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39C
U+2D39D (185245) 𭎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39D
U+2D39E (185246) 𭎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39E
U+2D39F (185247) 𭎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D39F
U+2D3A0 (185248) 𭎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A0
U+2D3A1 (185249) 𭎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A1
U+2D3A2 (185250) 𭎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A2
U+2D3A3 (185251) 𭎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A3
U+2D3A4 (185252) 𭎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A4
U+2D3A5 (185253) 𭎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A5
U+2D3A6 (185254) 𭎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A6
U+2D3A7 (185255) 𭎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A7
U+2D3A8 (185256) 𭎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A8
U+2D3A9 (185257) 𭎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3A9
U+2D3AA (185258) 𭎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AA
U+2D3AB (185259) 𭎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AB
U+2D3AC (185260) 𭎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AC
U+2D3AD (185261) 𭎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AD
U+2D3AE (185262) 𭎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AE
U+2D3AF (185263) 𭎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3AF
U+2D3B0 (185264) 𭎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B0
U+2D3B1 (185265) 𭎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B1
U+2D3B2 (185266) 𭎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B2
U+2D3B3 (185267) 𭎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B3
U+2D3B4 (185268) 𭎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B4
U+2D3B5 (185269) 𭎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B5
U+2D3B6 (185270) 𭎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B6
U+2D3B7 (185271) 𭎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B7
U+2D3B8 (185272) 𭎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B8
U+2D3B9 (185273) 𭎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3B9
U+2D3BA (185274) 𭎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BA
U+2D3BB (185275) 𭎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BB
U+2D3BC (185276) 𭎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BC
U+2D3BD (185277) 𭎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BD
U+2D3BE (185278) 𭎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BE
U+2D3BF (185279) 𭎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3BF
U+2D3C0 (185280) 𭏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C0
U+2D3C1 (185281) 𭏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C1
U+2D3C2 (185282) 𭏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C2
U+2D3C3 (185283) 𭏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C3
U+2D3C4 (185284) 𭏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C4
U+2D3C5 (185285) 𭏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C5
U+2D3C6 (185286) 𭏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C6
U+2D3C7 (185287) 𭏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C7
U+2D3C8 (185288) 𭏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C8
U+2D3C9 (185289) 𭏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3C9
U+2D3CA (185290) 𭏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CA
U+2D3CB (185291) 𭏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CB
U+2D3CC (185292) 𭏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CC
U+2D3CD (185293) 𭏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CD
U+2D3CE (185294) 𭏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CE
U+2D3CF (185295) 𭏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3CF
U+2D3D0 (185296) 𭏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D0
U+2D3D1 (185297) 𭏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D1
U+2D3D2 (185298) 𭏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D2
U+2D3D3 (185299) 𭏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D3
U+2D3D4 (185300) 𭏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D4
U+2D3D5 (185301) 𭏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D5
U+2D3D6 (185302) 𭏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D6
U+2D3D7 (185303) 𭏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D7
U+2D3D8 (185304) 𭏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D8
U+2D3D9 (185305) 𭏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3D9
U+2D3DA (185306) 𭏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DA
U+2D3DB (185307) 𭏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DB
U+2D3DC (185308) 𭏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DC
U+2D3DD (185309) 𭏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DD
U+2D3DE (185310) 𭏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DE
U+2D3DF (185311) 𭏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3DF
U+2D3E0 (185312) 𭏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E0
U+2D3E1 (185313) 𭏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E1
U+2D3E2 (185314) 𭏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E2
U+2D3E3 (185315) 𭏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E3
U+2D3E4 (185316) 𭏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E4
U+2D3E5 (185317) 𭏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E5
U+2D3E6 (185318) 𭏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E6
U+2D3E7 (185319) 𭏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E7
U+2D3E8 (185320) 𭏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E8
U+2D3E9 (185321) 𭏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3E9
U+2D3EA (185322) 𭏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3EA
U+2D3EB (185323) 𭏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3EB
U+2D3EC (185324) 𭏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3EC
U+2D3ED (185325) 𭏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3ED
U+2D3EE (185326) 𭏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3EE
U+2D3EF (185327) 𭏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3EF
U+2D3F0 (185328) 𭏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F0
U+2D3F1 (185329) 𭏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F1
U+2D3F2 (185330) 𭏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F2
U+2D3F3 (185331) 𭏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F3
U+2D3F4 (185332) 𭏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F4
U+2D3F5 (185333) 𭏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F5
U+2D3F6 (185334) 𭏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F6
U+2D3F7 (185335) 𭏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F7
U+2D3F8 (185336) 𭏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F8
U+2D3F9 (185337) 𭏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3F9
U+2D3FA (185338) 𭏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FA
U+2D3FB (185339) 𭏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FB
U+2D3FC (185340) 𭏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FC
U+2D3FD (185341) 𭏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FD
U+2D3FE (185342) 𭏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FE
U+2D3FF (185343) 𭏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D3FF
U+2D400 (185344) 𭐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D400
U+2D401 (185345) 𭐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D401
U+2D402 (185346) 𭐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D402
U+2D403 (185347) 𭐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D403
U+2D404 (185348) 𭐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D404
U+2D405 (185349) 𭐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D405
U+2D406 (185350) 𭐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D406
U+2D407 (185351) 𭐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D407
U+2D408 (185352) 𭐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D408
U+2D409 (185353) 𭐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D409
U+2D40A (185354) 𭐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40A
U+2D40B (185355) 𭐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40B
U+2D40C (185356) 𭐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40C
U+2D40D (185357) 𭐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40D
U+2D40E (185358) 𭐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40E
U+2D40F (185359) 𭐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D40F
U+2D410 (185360) 𭐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D410
U+2D411 (185361) 𭐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D411
U+2D412 (185362) 𭐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D412
U+2D413 (185363) 𭐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D413
U+2D414 (185364) 𭐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D414
U+2D415 (185365) 𭐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D415
U+2D416 (185366) 𭐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D416
U+2D417 (185367) 𭐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D417
U+2D418 (185368) 𭐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D418
U+2D419 (185369) 𭐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D419
U+2D41A (185370) 𭐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41A
U+2D41B (185371) 𭐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41B
U+2D41C (185372) 𭐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41C
U+2D41D (185373) 𭐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41D
U+2D41E (185374) 𭐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41E
U+2D41F (185375) 𭐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D41F
U+2D420 (185376) 𭐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D420
U+2D421 (185377) 𭐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D421
U+2D422 (185378) 𭐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D422
U+2D423 (185379) 𭐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D423
U+2D424 (185380) 𭐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D424
U+2D425 (185381) 𭐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D425
U+2D426 (185382) 𭐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D426
U+2D427 (185383) 𭐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D427
U+2D428 (185384) 𭐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D428
U+2D429 (185385) 𭐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D429
U+2D42A (185386) 𭐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42A
U+2D42B (185387) 𭐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42B
U+2D42C (185388) 𭐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42C
U+2D42D (185389) 𭐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42D
U+2D42E (185390) 𭐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42E
U+2D42F (185391) 𭐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D42F
U+2D430 (185392) 𭐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D430
U+2D431 (185393) 𭐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D431
U+2D432 (185394) 𭐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D432
U+2D433 (185395) 𭐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D433
U+2D434 (185396) 𭐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D434
U+2D435 (185397) 𭐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D435
U+2D436 (185398) 𭐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D436
U+2D437 (185399) 𭐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D437
U+2D438 (185400) 𭐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D438
U+2D439 (185401) 𭐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D439
U+2D43A (185402) 𭐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43A
U+2D43B (185403) 𭐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43B
U+2D43C (185404) 𭐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43C
U+2D43D (185405) 𭐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43D
U+2D43E (185406) 𭐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43E
U+2D43F (185407) 𭐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D43F
U+2D440 (185408) 𭑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D440
U+2D441 (185409) 𭑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D441
U+2D442 (185410) 𭑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D442
U+2D443 (185411) 𭑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D443
U+2D444 (185412) 𭑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D444
U+2D445 (185413) 𭑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D445
U+2D446 (185414) 𭑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D446
U+2D447 (185415) 𭑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D447
U+2D448 (185416) 𭑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D448
U+2D449 (185417) 𭑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D449
U+2D44A (185418) 𭑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44A
U+2D44B (185419) 𭑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44B
U+2D44C (185420) 𭑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44C
U+2D44D (185421) 𭑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44D
U+2D44E (185422) 𭑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44E
U+2D44F (185423) 𭑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D44F
U+2D450 (185424) 𭑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D450
U+2D451 (185425) 𭑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D451
U+2D452 (185426) 𭑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D452
U+2D453 (185427) 𭑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D453
U+2D454 (185428) 𭑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D454
U+2D455 (185429) 𭑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D455
U+2D456 (185430) 𭑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D456
U+2D457 (185431) 𭑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D457
U+2D458 (185432) 𭑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D458
U+2D459 (185433) 𭑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D459
U+2D45A (185434) 𭑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45A
U+2D45B (185435) 𭑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45B
U+2D45C (185436) 𭑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45C
U+2D45D (185437) 𭑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45D
U+2D45E (185438) 𭑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45E
U+2D45F (185439) 𭑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D45F
U+2D460 (185440) 𭑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D460
U+2D461 (185441) 𭑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D461
U+2D462 (185442) 𭑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D462
U+2D463 (185443) 𭑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D463
U+2D464 (185444) 𭑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D464
U+2D465 (185445) 𭑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D465
U+2D466 (185446) 𭑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D466
U+2D467 (185447) 𭑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D467
U+2D468 (185448) 𭑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D468
U+2D469 (185449) 𭑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D469
U+2D46A (185450) 𭑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46A
U+2D46B (185451) 𭑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46B
U+2D46C (185452) 𭑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46C
U+2D46D (185453) 𭑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46D
U+2D46E (185454) 𭑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46E
U+2D46F (185455) 𭑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D46F
U+2D470 (185456) 𭑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D470
U+2D471 (185457) 𭑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D471
U+2D472 (185458) 𭑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D472
U+2D473 (185459) 𭑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D473
U+2D474 (185460) 𭑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D474
U+2D475 (185461) 𭑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D475
U+2D476 (185462) 𭑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D476
U+2D477 (185463) 𭑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D477
U+2D478 (185464) 𭑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D478
U+2D479 (185465) 𭑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D479
U+2D47A (185466) 𭑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47A
U+2D47B (185467) 𭑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47B
U+2D47C (185468) 𭑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47C
U+2D47D (185469) 𭑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47D
U+2D47E (185470) 𭑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47E
U+2D47F (185471) 𭑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D47F
U+2D480 (185472) 𭒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D480
U+2D481 (185473) 𭒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D481
U+2D482 (185474) 𭒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D482
U+2D483 (185475) 𭒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D483
U+2D484 (185476) 𭒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D484
U+2D485 (185477) 𭒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D485
U+2D486 (185478) 𭒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D486
U+2D487 (185479) 𭒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D487
U+2D488 (185480) 𭒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D488
U+2D489 (185481) 𭒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D489
U+2D48A (185482) 𭒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48A
U+2D48B (185483) 𭒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48B
U+2D48C (185484) 𭒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48C
U+2D48D (185485) 𭒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48D
U+2D48E (185486) 𭒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48E
U+2D48F (185487) 𭒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D48F
U+2D490 (185488) 𭒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D490
U+2D491 (185489) 𭒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D491
U+2D492 (185490) 𭒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D492
U+2D493 (185491) 𭒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D493
U+2D494 (185492) 𭒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D494
U+2D495 (185493) 𭒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D495
U+2D496 (185494) 𭒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D496
U+2D497 (185495) 𭒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D497
U+2D498 (185496) 𭒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D498
U+2D499 (185497) 𭒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D499
U+2D49A (185498) 𭒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49A
U+2D49B (185499) 𭒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49B
U+2D49C (185500) 𭒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49C
U+2D49D (185501) 𭒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49D
U+2D49E (185502) 𭒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49E
U+2D49F (185503) 𭒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D49F
U+2D4A0 (185504) 𭒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A0
U+2D4A1 (185505) 𭒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A1
U+2D4A2 (185506) 𭒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A2
U+2D4A3 (185507) 𭒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A3
U+2D4A4 (185508) 𭒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A4
U+2D4A5 (185509) 𭒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A5
U+2D4A6 (185510) 𭒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A6
U+2D4A7 (185511) 𭒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A7
U+2D4A8 (185512) 𭒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A8
U+2D4A9 (185513) 𭒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4A9
U+2D4AA (185514) 𭒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AA
U+2D4AB (185515) 𭒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AB
U+2D4AC (185516) 𭒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AC
U+2D4AD (185517) 𭒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AD
U+2D4AE (185518) 𭒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AE
U+2D4AF (185519) 𭒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4AF
U+2D4B0 (185520) 𭒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B0
U+2D4B1 (185521) 𭒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B1
U+2D4B2 (185522) 𭒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B2
U+2D4B3 (185523) 𭒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B3
U+2D4B4 (185524) 𭒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B4
U+2D4B5 (185525) 𭒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B5
U+2D4B6 (185526) 𭒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B6
U+2D4B7 (185527) 𭒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B7
U+2D4B8 (185528) 𭒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B8
U+2D4B9 (185529) 𭒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4B9
U+2D4BA (185530) 𭒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BA
U+2D4BB (185531) 𭒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BB
U+2D4BC (185532) 𭒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BC
U+2D4BD (185533) 𭒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BD
U+2D4BE (185534) 𭒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BE
U+2D4BF (185535) 𭒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4BF
U+2D4C0 (185536) 𭓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C0
U+2D4C1 (185537) 𭓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C1
U+2D4C2 (185538) 𭓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C2
U+2D4C3 (185539) 𭓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C3
U+2D4C4 (185540) 𭓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C4
U+2D4C5 (185541) 𭓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C5
U+2D4C6 (185542) 𭓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C6
U+2D4C7 (185543) 𭓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C7
U+2D4C8 (185544) 𭓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C8
U+2D4C9 (185545) 𭓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4C9
U+2D4CA (185546) 𭓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CA
U+2D4CB (185547) 𭓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CB
U+2D4CC (185548) 𭓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CC
U+2D4CD (185549) 𭓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CD
U+2D4CE (185550) 𭓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CE
U+2D4CF (185551) 𭓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4CF
U+2D4D0 (185552) 𭓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D0
U+2D4D1 (185553) 𭓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D1
U+2D4D2 (185554) 𭓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D2
U+2D4D3 (185555) 𭓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D3
U+2D4D4 (185556) 𭓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D4
U+2D4D5 (185557) 𭓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D5
U+2D4D6 (185558) 𭓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D6
U+2D4D7 (185559) 𭓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D7
U+2D4D8 (185560) 𭓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D8
U+2D4D9 (185561) 𭓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4D9
U+2D4DA (185562) 𭓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DA
U+2D4DB (185563) 𭓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DB
U+2D4DC (185564) 𭓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DC
U+2D4DD (185565) 𭓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DD
U+2D4DE (185566) 𭓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DE
U+2D4DF (185567) 𭓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4DF
U+2D4E0 (185568) 𭓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E0
U+2D4E1 (185569) 𭓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E1
U+2D4E2 (185570) 𭓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E2
U+2D4E3 (185571) 𭓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E3
U+2D4E4 (185572) 𭓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E4
U+2D4E5 (185573) 𭓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E5
U+2D4E6 (185574) 𭓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E6
U+2D4E7 (185575) 𭓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E7
U+2D4E8 (185576) 𭓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E8
U+2D4E9 (185577) 𭓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4E9
U+2D4EA (185578) 𭓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4EA
U+2D4EB (185579) 𭓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4EB
U+2D4EC (185580) 𭓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4EC
U+2D4ED (185581) 𭓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4ED
U+2D4EE (185582) 𭓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4EE
U+2D4EF (185583) 𭓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4EF
U+2D4F0 (185584) 𭓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F0
U+2D4F1 (185585) 𭓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F1
U+2D4F2 (185586) 𭓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F2
U+2D4F3 (185587) 𭓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F3
U+2D4F4 (185588) 𭓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F4
U+2D4F5 (185589) 𭓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F5
U+2D4F6 (185590) 𭓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F6
U+2D4F7 (185591) 𭓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F7
U+2D4F8 (185592) 𭓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F8
U+2D4F9 (185593) 𭓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4F9
U+2D4FA (185594) 𭓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FA
U+2D4FB (185595) 𭓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FB
U+2D4FC (185596) 𭓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FC
U+2D4FD (185597) 𭓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FD
U+2D4FE (185598) 𭓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FE
U+2D4FF (185599) 𭓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D4FF
U+2D500 (185600) 𭔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D500
U+2D501 (185601) 𭔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D501
U+2D502 (185602) 𭔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D502
U+2D503 (185603) 𭔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D503
U+2D504 (185604) 𭔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D504
U+2D505 (185605) 𭔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D505
U+2D506 (185606) 𭔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D506
U+2D507 (185607) 𭔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D507
U+2D508 (185608) 𭔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D508
U+2D509 (185609) 𭔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D509
U+2D50A (185610) 𭔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50A
U+2D50B (185611) 𭔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50B
U+2D50C (185612) 𭔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50C
U+2D50D (185613) 𭔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50D
U+2D50E (185614) 𭔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50E
U+2D50F (185615) 𭔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D50F
U+2D510 (185616) 𭔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D510
U+2D511 (185617) 𭔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D511
U+2D512 (185618) 𭔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D512
U+2D513 (185619) 𭔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D513
U+2D514 (185620) 𭔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D514
U+2D515 (185621) 𭔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D515
U+2D516 (185622) 𭔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D516
U+2D517 (185623) 𭔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D517
U+2D518 (185624) 𭔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D518
U+2D519 (185625) 𭔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D519
U+2D51A (185626) 𭔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51A
U+2D51B (185627) 𭔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51B
U+2D51C (185628) 𭔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51C
U+2D51D (185629) 𭔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51D
U+2D51E (185630) 𭔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51E
U+2D51F (185631) 𭔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D51F
U+2D520 (185632) 𭔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D520
U+2D521 (185633) 𭔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D521
U+2D522 (185634) 𭔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D522
U+2D523 (185635) 𭔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D523
U+2D524 (185636) 𭔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D524
U+2D525 (185637) 𭔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D525
U+2D526 (185638) 𭔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D526
U+2D527 (185639) 𭔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D527
U+2D528 (185640) 𭔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D528
U+2D529 (185641) 𭔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D529
U+2D52A (185642) 𭔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52A
U+2D52B (185643) 𭔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52B
U+2D52C (185644) 𭔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52C
U+2D52D (185645) 𭔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52D
U+2D52E (185646) 𭔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52E
U+2D52F (185647) 𭔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D52F
U+2D530 (185648) 𭔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D530
U+2D531 (185649) 𭔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D531
U+2D532 (185650) 𭔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D532
U+2D533 (185651) 𭔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D533
U+2D534 (185652) 𭔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D534
U+2D535 (185653) 𭔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D535
U+2D536 (185654) 𭔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D536
U+2D537 (185655) 𭔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D537
U+2D538 (185656) 𭔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D538
U+2D539 (185657) 𭔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D539
U+2D53A (185658) 𭔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53A
U+2D53B (185659) 𭔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53B
U+2D53C (185660) 𭔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53C
U+2D53D (185661) 𭔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53D
U+2D53E (185662) 𭔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53E
U+2D53F (185663) 𭔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D53F
U+2D540 (185664) 𭕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D540
U+2D541 (185665) 𭕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D541
U+2D542 (185666) 𭕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D542
U+2D543 (185667) 𭕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D543
U+2D544 (185668) 𭕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D544
U+2D545 (185669) 𭕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D545
U+2D546 (185670) 𭕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D546
U+2D547 (185671) 𭕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D547
U+2D548 (185672) 𭕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D548
U+2D549 (185673) 𭕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D549
U+2D54A (185674) 𭕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54A
U+2D54B (185675) 𭕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54B
U+2D54C (185676) 𭕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54C
U+2D54D (185677) 𭕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54D
U+2D54E (185678) 𭕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54E
U+2D54F (185679) 𭕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D54F
U+2D550 (185680) 𭕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D550
U+2D551 (185681) 𭕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D551
U+2D552 (185682) 𭕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D552
U+2D553 (185683) 𭕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D553
U+2D554 (185684) 𭕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2D554
U+2D555 (185685)