⟵ CJK Unified Ideographs Extension E

CJK Unified Ideographs Extension F

CJK Unified Ideographs Extension I ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension F” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2CEB0 ถึง U+2EBEF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+2E000 ถึง U+2EBEF

← ดูส่วนก่อนหน้า

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2E000 (188416) 𮀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E000
U+2E001 (188417) 𮀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E001
U+2E002 (188418) 𮀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E002
U+2E003 (188419) 𮀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E003
U+2E004 (188420) 𮀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E004
U+2E005 (188421) 𮀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E005
U+2E006 (188422) 𮀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E006
U+2E007 (188423) 𮀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E007
U+2E008 (188424) 𮀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E008
U+2E009 (188425) 𮀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E009
U+2E00A (188426) 𮀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E00A
U+2E00B (188427) 𮀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E00B
U+2E00C (188428) 𮀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E00C
U+2E00D (188429) 𮀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E00D
U+2E00E (188430) 𮀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E00E
U+2E00F (188431) 𮀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E00F
U+2E010 (188432) 𮀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E010
U+2E011 (188433) 𮀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E011
U+2E012 (188434) 𮀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E012
U+2E013 (188435) 𮀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E013
U+2E014 (188436) 𮀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E014
U+2E015 (188437) 𮀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E015
U+2E016 (188438) 𮀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E016
U+2E017 (188439) 𮀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E017
U+2E018 (188440) 𮀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E018
U+2E019 (188441) 𮀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E019
U+2E01A (188442) 𮀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E01A
U+2E01B (188443) 𮀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E01B
U+2E01C (188444) 𮀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E01C
U+2E01D (188445) 𮀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E01D
U+2E01E (188446) 𮀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E01E
U+2E01F (188447) 𮀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E01F
U+2E020 (188448) 𮀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E020
U+2E021 (188449) 𮀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E021
U+2E022 (188450) 𮀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E022
U+2E023 (188451) 𮀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E023
U+2E024 (188452) 𮀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E024
U+2E025 (188453) 𮀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E025
U+2E026 (188454) 𮀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E026
U+2E027 (188455) 𮀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E027
U+2E028 (188456) 𮀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E028
U+2E029 (188457) 𮀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E029
U+2E02A (188458) 𮀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E02A
U+2E02B (188459) 𮀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E02B
U+2E02C (188460) 𮀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E02C
U+2E02D (188461) 𮀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E02D
U+2E02E (188462) 𮀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E02E
U+2E02F (188463) 𮀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E02F
U+2E030 (188464) 𮀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E030
U+2E031 (188465) 𮀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E031
U+2E032 (188466) 𮀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E032
U+2E033 (188467) 𮀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E033
U+2E034 (188468) 𮀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E034
U+2E035 (188469) 𮀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E035
U+2E036 (188470) 𮀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E036
U+2E037 (188471) 𮀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E037
U+2E038 (188472) 𮀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E038
U+2E039 (188473) 𮀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E039
U+2E03A (188474) 𮀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E03A
U+2E03B (188475) 𮀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E03B
U+2E03C (188476) 𮀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E03C
U+2E03D (188477) 𮀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E03D
U+2E03E (188478) 𮀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E03E
U+2E03F (188479) 𮀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E03F
U+2E040 (188480) 𮁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E040
U+2E041 (188481) 𮁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E041
U+2E042 (188482) 𮁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E042
U+2E043 (188483) 𮁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E043
U+2E044 (188484) 𮁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E044
U+2E045 (188485) 𮁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E045
U+2E046 (188486) 𮁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E046
U+2E047 (188487) 𮁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E047
U+2E048 (188488) 𮁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E048
U+2E049 (188489) 𮁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E049
U+2E04A (188490) 𮁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E04A
U+2E04B (188491) 𮁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E04B
U+2E04C (188492) 𮁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E04C
U+2E04D (188493) 𮁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E04D
U+2E04E (188494) 𮁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E04E
U+2E04F (188495) 𮁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E04F
U+2E050 (188496) 𮁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E050
U+2E051 (188497) 𮁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E051
U+2E052 (188498) 𮁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E052
U+2E053 (188499) 𮁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E053
U+2E054 (188500) 𮁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E054
U+2E055 (188501) 𮁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E055
U+2E056 (188502) 𮁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E056
U+2E057 (188503) 𮁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E057
U+2E058 (188504) 𮁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E058
U+2E059 (188505) 𮁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E059
U+2E05A (188506) 𮁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E05A
U+2E05B (188507) 𮁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E05B
U+2E05C (188508) 𮁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E05C
U+2E05D (188509) 𮁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E05D
U+2E05E (188510) 𮁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E05E
U+2E05F (188511) 𮁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E05F
U+2E060 (188512) 𮁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E060
U+2E061 (188513) 𮁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E061
U+2E062 (188514) 𮁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E062
U+2E063 (188515) 𮁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E063
U+2E064 (188516) 𮁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E064
U+2E065 (188517) 𮁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E065
U+2E066 (188518) 𮁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E066
U+2E067 (188519) 𮁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E067
U+2E068 (188520) 𮁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E068
U+2E069 (188521) 𮁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E069
U+2E06A (188522) 𮁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E06A
U+2E06B (188523) 𮁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E06B
U+2E06C (188524) 𮁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E06C
U+2E06D (188525) 𮁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E06D
U+2E06E (188526) 𮁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E06E
U+2E06F (188527) 𮁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E06F
U+2E070 (188528) 𮁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E070
U+2E071 (188529) 𮁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E071
U+2E072 (188530) 𮁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E072
U+2E073 (188531) 𮁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E073
U+2E074 (188532) 𮁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E074
U+2E075 (188533) 𮁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E075
U+2E076 (188534) 𮁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E076
U+2E077 (188535) 𮁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E077
U+2E078 (188536) 𮁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E078
U+2E079 (188537) 𮁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E079
U+2E07A (188538) 𮁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E07A
U+2E07B (188539) 𮁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E07B
U+2E07C (188540) 𮁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E07C
U+2E07D (188541) 𮁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E07D
U+2E07E (188542) 𮁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E07E
U+2E07F (188543) 𮁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E07F
U+2E080 (188544) 𮂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E080
U+2E081 (188545) 𮂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E081
U+2E082 (188546) 𮂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E082
U+2E083 (188547) 𮂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E083
U+2E084 (188548) 𮂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E084
U+2E085 (188549) 𮂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E085
U+2E086 (188550) 𮂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E086
U+2E087 (188551) 𮂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E087
U+2E088 (188552) 𮂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E088
U+2E089 (188553) 𮂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E089
U+2E08A (188554) 𮂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E08A
U+2E08B (188555) 𮂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E08B
U+2E08C (188556) 𮂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E08C
U+2E08D (188557) 𮂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E08D
U+2E08E (188558) 𮂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E08E
U+2E08F (188559) 𮂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E08F
U+2E090 (188560) 𮂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E090
U+2E091 (188561) 𮂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E091
U+2E092 (188562) 𮂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E092
U+2E093 (188563) 𮂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E093
U+2E094 (188564) 𮂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E094
U+2E095 (188565) 𮂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E095
U+2E096 (188566) 𮂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E096
U+2E097 (188567) 𮂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E097
U+2E098 (188568) 𮂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E098
U+2E099 (188569) 𮂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E099
U+2E09A (188570) 𮂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E09A
U+2E09B (188571) 𮂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E09B
U+2E09C (188572) 𮂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E09C
U+2E09D (188573) 𮂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E09D
U+2E09E (188574) 𮂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E09E
U+2E09F (188575) 𮂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E09F
U+2E0A0 (188576) 𮂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0A0
U+2E0A1 (188577) 𮂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0A1
U+2E0A2 (188578) 𮂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0A2
U+2E0A3 (188579) 𮂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0A3
U+2E0A4 (188580) 𮂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0A4
U+2E0A5 (188581) 𮂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0A5
U+2E0A6 (188582) 𮂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0A6
U+2E0A7 (188583) 𮂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0A7
U+2E0A8 (188584) 𮂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0A8
U+2E0A9 (188585) 𮂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0A9
U+2E0AA (188586) 𮂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0AA
U+2E0AB (188587) 𮂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0AB
U+2E0AC (188588) 𮂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0AC
U+2E0AD (188589) 𮂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0AD
U+2E0AE (188590) 𮂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0AE
U+2E0AF (188591) 𮂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0AF
U+2E0B0 (188592) 𮂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0B0
U+2E0B1 (188593) 𮂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0B1
U+2E0B2 (188594) 𮂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0B2
U+2E0B3 (188595) 𮂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0B3
U+2E0B4 (188596) 𮂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0B4
U+2E0B5 (188597) 𮂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0B5
U+2E0B6 (188598) 𮂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0B6
U+2E0B7 (188599) 𮂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0B7
U+2E0B8 (188600) 𮂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0B8
U+2E0B9 (188601) 𮂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0B9
U+2E0BA (188602) 𮂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0BA
U+2E0BB (188603) 𮂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0BB
U+2E0BC (188604) 𮂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0BC
U+2E0BD (188605) 𮂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0BD
U+2E0BE (188606) 𮂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0BE
U+2E0BF (188607) 𮂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0BF
U+2E0C0 (188608) 𮃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0C0
U+2E0C1 (188609) 𮃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0C1
U+2E0C2 (188610) 𮃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0C2
U+2E0C3 (188611) 𮃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0C3
U+2E0C4 (188612) 𮃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0C4
U+2E0C5 (188613) 𮃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0C5
U+2E0C6 (188614) 𮃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0C6
U+2E0C7 (188615) 𮃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0C7
U+2E0C8 (188616) 𮃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0C8
U+2E0C9 (188617) 𮃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0C9
U+2E0CA (188618) 𮃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0CA
U+2E0CB (188619) 𮃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0CB
U+2E0CC (188620) 𮃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0CC
U+2E0CD (188621) 𮃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0CD
U+2E0CE (188622) 𮃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0CE
U+2E0CF (188623) 𮃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0CF
U+2E0D0 (188624) 𮃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0D0
U+2E0D1 (188625) 𮃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0D1
U+2E0D2 (188626) 𮃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0D2
U+2E0D3 (188627) 𮃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0D3
U+2E0D4 (188628) 𮃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0D4
U+2E0D5 (188629) 𮃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0D5
U+2E0D6 (188630) 𮃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0D6
U+2E0D7 (188631) 𮃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0D7
U+2E0D8 (188632) 𮃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0D8
U+2E0D9 (188633) 𮃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0D9
U+2E0DA (188634) 𮃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0DA
U+2E0DB (188635) 𮃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0DB
U+2E0DC (188636) 𮃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0DC
U+2E0DD (188637) 𮃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0DD
U+2E0DE (188638) 𮃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0DE
U+2E0DF (188639) 𮃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0DF
U+2E0E0 (188640) 𮃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0E0
U+2E0E1 (188641) 𮃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0E1
U+2E0E2 (188642) 𮃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0E2
U+2E0E3 (188643) 𮃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0E3
U+2E0E4 (188644) 𮃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0E4
U+2E0E5 (188645) 𮃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0E5
U+2E0E6 (188646) 𮃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0E6
U+2E0E7 (188647) 𮃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0E7
U+2E0E8 (188648) 𮃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0E8
U+2E0E9 (188649) 𮃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0E9
U+2E0EA (188650) 𮃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0EA
U+2E0EB (188651) 𮃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0EB
U+2E0EC (188652) 𮃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0EC
U+2E0ED (188653) 𮃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0ED
U+2E0EE (188654) 𮃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0EE
U+2E0EF (188655) 𮃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0EF
U+2E0F0 (188656) 𮃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0F0
U+2E0F1 (188657) 𮃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0F1
U+2E0F2 (188658) 𮃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0F2
U+2E0F3 (188659) 𮃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0F3
U+2E0F4 (188660) 𮃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0F4
U+2E0F5 (188661) 𮃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0F5
U+2E0F6 (188662) 𮃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0F6
U+2E0F7 (188663) 𮃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0F7
U+2E0F8 (188664) 𮃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0F8
U+2E0F9 (188665) 𮃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0F9
U+2E0FA (188666) 𮃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0FA
U+2E0FB (188667) 𮃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0FB
U+2E0FC (188668) 𮃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0FC
U+2E0FD (188669) 𮃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0FD
U+2E0FE (188670) 𮃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0FE
U+2E0FF (188671) 𮃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E0FF
U+2E100 (188672) 𮄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E100
U+2E101 (188673) 𮄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E101
U+2E102 (188674) 𮄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E102
U+2E103 (188675) 𮄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E103
U+2E104 (188676) 𮄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E104
U+2E105 (188677) 𮄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E105
U+2E106 (188678) 𮄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E106
U+2E107 (188679) 𮄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E107
U+2E108 (188680) 𮄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E108
U+2E109 (188681) 𮄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E109
U+2E10A (188682) 𮄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E10A
U+2E10B (188683) 𮄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E10B
U+2E10C (188684) 𮄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E10C
U+2E10D (188685) 𮄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E10D
U+2E10E (188686) 𮄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E10E
U+2E10F (188687) 𮄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E10F
U+2E110 (188688) 𮄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E110
U+2E111 (188689) 𮄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E111
U+2E112 (188690) 𮄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E112
U+2E113 (188691) 𮄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E113
U+2E114 (188692) 𮄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E114
U+2E115 (188693) 𮄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E115
U+2E116 (188694) 𮄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E116
U+2E117 (188695) 𮄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E117
U+2E118 (188696) 𮄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E118
U+2E119 (188697) 𮄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E119
U+2E11A (188698) 𮄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E11A
U+2E11B (188699) 𮄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E11B
U+2E11C (188700) 𮄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E11C
U+2E11D (188701) 𮄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E11D
U+2E11E (188702) 𮄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E11E
U+2E11F (188703) 𮄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E11F
U+2E120 (188704) 𮄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E120
U+2E121 (188705) 𮄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E121
U+2E122 (188706) 𮄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E122
U+2E123 (188707) 𮄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E123
U+2E124 (188708) 𮄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E124
U+2E125 (188709) 𮄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E125
U+2E126 (188710) 𮄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E126
U+2E127 (188711) 𮄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E127
U+2E128 (188712) 𮄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E128
U+2E129 (188713) 𮄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E129
U+2E12A (188714) 𮄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E12A
U+2E12B (188715) 𮄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E12B
U+2E12C (188716) 𮄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E12C
U+2E12D (188717) 𮄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E12D
U+2E12E (188718) 𮄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E12E
U+2E12F (188719) 𮄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E12F
U+2E130 (188720) 𮄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E130
U+2E131 (188721) 𮄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E131
U+2E132 (188722) 𮄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E132
U+2E133 (188723) 𮄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E133
U+2E134 (188724) 𮄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E134
U+2E135 (188725) 𮄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E135
U+2E136 (188726) 𮄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E136
U+2E137 (188727) 𮄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E137
U+2E138 (188728) 𮄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E138
U+2E139 (188729) 𮄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E139
U+2E13A (188730) 𮄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E13A
U+2E13B (188731) 𮄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E13B
U+2E13C (188732) 𮄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E13C
U+2E13D (188733) 𮄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E13D
U+2E13E (188734) 𮄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E13E
U+2E13F (188735) 𮄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E13F
U+2E140 (188736) 𮅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E140
U+2E141 (188737) 𮅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E141
U+2E142 (188738) 𮅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E142
U+2E143 (188739) 𮅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E143
U+2E144 (188740) 𮅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E144
U+2E145 (188741) 𮅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E145
U+2E146 (188742) 𮅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E146
U+2E147 (188743) 𮅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E147
U+2E148 (188744) 𮅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E148
U+2E149 (188745) 𮅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E149
U+2E14A (188746) 𮅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E14A
U+2E14B (188747) 𮅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E14B
U+2E14C (188748) 𮅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E14C
U+2E14D (188749) 𮅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E14D
U+2E14E (188750) 𮅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E14E
U+2E14F (188751) 𮅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E14F
U+2E150 (188752) 𮅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E150
U+2E151 (188753) 𮅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E151
U+2E152 (188754) 𮅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E152
U+2E153 (188755) 𮅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E153
U+2E154 (188756) 𮅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E154
U+2E155 (188757) 𮅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E155
U+2E156 (188758) 𮅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E156
U+2E157 (188759) 𮅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E157
U+2E158 (188760) 𮅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E158
U+2E159 (188761) 𮅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E159
U+2E15A (188762) 𮅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E15A
U+2E15B (188763) 𮅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E15B
U+2E15C (188764) 𮅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E15C
U+2E15D (188765) 𮅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E15D
U+2E15E (188766) 𮅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E15E
U+2E15F (188767) 𮅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E15F
U+2E160 (188768) 𮅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E160
U+2E161 (188769) 𮅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E161
U+2E162 (188770) 𮅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E162
U+2E163 (188771) 𮅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E163
U+2E164 (188772) 𮅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E164
U+2E165 (188773) 𮅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E165
U+2E166 (188774) 𮅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E166
U+2E167 (188775) 𮅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E167
U+2E168 (188776) 𮅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E168
U+2E169 (188777) 𮅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E169
U+2E16A (188778) 𮅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E16A
U+2E16B (188779) 𮅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E16B
U+2E16C (188780) 𮅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E16C
U+2E16D (188781) 𮅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E16D
U+2E16E (188782) 𮅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E16E
U+2E16F (188783) 𮅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E16F
U+2E170 (188784) 𮅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E170
U+2E171 (188785) 𮅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E171
U+2E172 (188786) 𮅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E172
U+2E173 (188787) 𮅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E173
U+2E174 (188788) 𮅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E174
U+2E175 (188789) 𮅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E175
U+2E176 (188790) 𮅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E176
U+2E177 (188791) 𮅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E177
U+2E178 (188792) 𮅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E178
U+2E179 (188793) 𮅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E179
U+2E17A (188794) 𮅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E17A
U+2E17B (188795) 𮅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E17B
U+2E17C (188796) 𮅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E17C
U+2E17D (188797) 𮅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E17D
U+2E17E (188798) 𮅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E17E
U+2E17F (188799) 𮅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E17F
U+2E180 (188800) 𮆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E180
U+2E181 (188801) 𮆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E181
U+2E182 (188802) 𮆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E182
U+2E183 (188803) 𮆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E183
U+2E184 (188804) 𮆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E184
U+2E185 (188805) 𮆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E185
U+2E186 (188806) 𮆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E186
U+2E187 (188807) 𮆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E187
U+2E188 (188808) 𮆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E188
U+2E189 (188809) 𮆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E189
U+2E18A (188810) 𮆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E18A
U+2E18B (188811) 𮆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E18B
U+2E18C (188812) 𮆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E18C
U+2E18D (188813) 𮆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E18D
U+2E18E (188814) 𮆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E18E
U+2E18F (188815) 𮆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E18F
U+2E190 (188816) 𮆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E190
U+2E191 (188817) 𮆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E191
U+2E192 (188818) 𮆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E192
U+2E193 (188819) 𮆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E193
U+2E194 (188820) 𮆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E194
U+2E195 (188821) 𮆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E195
U+2E196 (188822) 𮆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E196
U+2E197 (188823) 𮆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E197
U+2E198 (188824) 𮆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E198
U+2E199 (188825) 𮆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E199
U+2E19A (188826) 𮆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E19A
U+2E19B (188827) 𮆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E19B
U+2E19C (188828) 𮆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E19C
U+2E19D (188829) 𮆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E19D
U+2E19E (188830) 𮆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E19E
U+2E19F (188831) 𮆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E19F
U+2E1A0 (188832) 𮆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1A0
U+2E1A1 (188833) 𮆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1A1
U+2E1A2 (188834) 𮆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1A2
U+2E1A3 (188835) 𮆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1A3
U+2E1A4 (188836) 𮆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1A4
U+2E1A5 (188837) 𮆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1A5
U+2E1A6 (188838) 𮆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1A6
U+2E1A7 (188839) 𮆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1A7
U+2E1A8 (188840) 𮆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1A8
U+2E1A9 (188841) 𮆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1A9
U+2E1AA (188842) 𮆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1AA
U+2E1AB (188843) 𮆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1AB
U+2E1AC (188844) 𮆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1AC
U+2E1AD (188845) 𮆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1AD
U+2E1AE (188846) 𮆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1AE
U+2E1AF (188847) 𮆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1AF
U+2E1B0 (188848) 𮆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1B0
U+2E1B1 (188849) 𮆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1B1
U+2E1B2 (188850) 𮆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1B2
U+2E1B3 (188851) 𮆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1B3
U+2E1B4 (188852) 𮆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1B4
U+2E1B5 (188853) 𮆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1B5
U+2E1B6 (188854) 𮆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1B6
U+2E1B7 (188855) 𮆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1B7
U+2E1B8 (188856) 𮆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1B8
U+2E1B9 (188857) 𮆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1B9
U+2E1BA (188858) 𮆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1BA
U+2E1BB (188859) 𮆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1BB
U+2E1BC (188860) 𮆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1BC
U+2E1BD (188861) 𮆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1BD
U+2E1BE (188862) 𮆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1BE
U+2E1BF (188863) 𮆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1BF
U+2E1C0 (188864) 𮇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1C0
U+2E1C1 (188865) 𮇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1C1
U+2E1C2 (188866) 𮇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1C2
U+2E1C3 (188867) 𮇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1C3
U+2E1C4 (188868) 𮇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1C4
U+2E1C5 (188869) 𮇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1C5
U+2E1C6 (188870) 𮇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1C6
U+2E1C7 (188871) 𮇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1C7
U+2E1C8 (188872) 𮇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1C8
U+2E1C9 (188873) 𮇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1C9
U+2E1CA (188874) 𮇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1CA
U+2E1CB (188875) 𮇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1CB
U+2E1CC (188876) 𮇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1CC
U+2E1CD (188877) 𮇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1CD
U+2E1CE (188878) 𮇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1CE
U+2E1CF (188879) 𮇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1CF
U+2E1D0 (188880) 𮇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1D0
U+2E1D1 (188881) 𮇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1D1
U+2E1D2 (188882) 𮇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1D2
U+2E1D3 (188883) 𮇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1D3
U+2E1D4 (188884) 𮇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1D4
U+2E1D5 (188885) 𮇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1D5
U+2E1D6 (188886) 𮇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1D6
U+2E1D7 (188887) 𮇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1D7
U+2E1D8 (188888) 𮇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1D8
U+2E1D9 (188889) 𮇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1D9
U+2E1DA (188890) 𮇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1DA
U+2E1DB (188891) 𮇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1DB
U+2E1DC (188892) 𮇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1DC
U+2E1DD (188893) 𮇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1DD
U+2E1DE (188894) 𮇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1DE
U+2E1DF (188895) 𮇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1DF
U+2E1E0 (188896) 𮇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1E0
U+2E1E1 (188897) 𮇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1E1
U+2E1E2 (188898) 𮇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1E2
U+2E1E3 (188899) 𮇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1E3
U+2E1E4 (188900) 𮇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1E4
U+2E1E5 (188901) 𮇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1E5
U+2E1E6 (188902) 𮇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1E6
U+2E1E7 (188903) 𮇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1E7
U+2E1E8 (188904) 𮇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1E8
U+2E1E9 (188905) 𮇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1E9
U+2E1EA (188906) 𮇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1EA
U+2E1EB (188907) 𮇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1EB
U+2E1EC (188908) 𮇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1EC
U+2E1ED (188909) 𮇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1ED
U+2E1EE (188910) 𮇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1EE
U+2E1EF (188911) 𮇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1EF
U+2E1F0 (188912) 𮇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1F0
U+2E1F1 (188913) 𮇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1F1
U+2E1F2 (188914) 𮇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1F2
U+2E1F3 (188915) 𮇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1F3
U+2E1F4 (188916) 𮇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1F4
U+2E1F5 (188917) 𮇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1F5
U+2E1F6 (188918) 𮇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1F6
U+2E1F7 (188919) 𮇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1F7
U+2E1F8 (188920) 𮇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1F8
U+2E1F9 (188921) 𮇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1F9
U+2E1FA (188922) 𮇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1FA
U+2E1FB (188923) 𮇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1FB
U+2E1FC (188924) 𮇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1FC
U+2E1FD (188925) 𮇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1FD
U+2E1FE (188926) 𮇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1FE
U+2E1FF (188927) 𮇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E1FF
U+2E200 (188928) 𮈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E200
U+2E201 (188929) 𮈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E201
U+2E202 (188930) 𮈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E202
U+2E203 (188931) 𮈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E203
U+2E204 (188932) 𮈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E204
U+2E205 (188933) 𮈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E205
U+2E206 (188934) 𮈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E206
U+2E207 (188935) 𮈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E207
U+2E208 (188936) 𮈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E208
U+2E209 (188937) 𮈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E209
U+2E20A (188938) 𮈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E20A
U+2E20B (188939) 𮈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E20B
U+2E20C (188940) 𮈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E20C
U+2E20D (188941) 𮈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E20D
U+2E20E (188942) 𮈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E20E
U+2E20F (188943) 𮈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E20F
U+2E210 (188944) 𮈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E210
U+2E211 (188945) 𮈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E211
U+2E212 (188946) 𮈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E212
U+2E213 (188947) 𮈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E213
U+2E214 (188948) 𮈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E214
U+2E215 (188949) 𮈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E215
U+2E216 (188950) 𮈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E216
U+2E217 (188951) 𮈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E217
U+2E218 (188952) 𮈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E218
U+2E219 (188953) 𮈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E219
U+2E21A (188954) 𮈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E21A
U+2E21B (188955) 𮈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E21B
U+2E21C (188956) 𮈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E21C
U+2E21D (188957) 𮈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E21D
U+2E21E (188958) 𮈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E21E
U+2E21F (188959) 𮈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E21F
U+2E220 (188960) 𮈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E220
U+2E221 (188961) 𮈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E221
U+2E222 (188962) 𮈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E222
U+2E223 (188963) 𮈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E223
U+2E224 (188964) 𮈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E224
U+2E225 (188965) 𮈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E225
U+2E226 (188966) 𮈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E226
U+2E227 (188967) 𮈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E227
U+2E228 (188968) 𮈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E228
U+2E229 (188969) 𮈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E229
U+2E22A (188970) 𮈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E22A
U+2E22B (188971) 𮈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E22B
U+2E22C (188972) 𮈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E22C
U+2E22D (188973) 𮈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E22D
U+2E22E (188974) 𮈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E22E
U+2E22F (188975) 𮈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E22F
U+2E230 (188976) 𮈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E230
U+2E231 (188977) 𮈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E231
U+2E232 (188978) 𮈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E232
U+2E233 (188979) 𮈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E233
U+2E234 (188980) 𮈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E234
U+2E235 (188981) 𮈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E235
U+2E236 (188982) 𮈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E236
U+2E237 (188983) 𮈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E237
U+2E238 (188984) 𮈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E238
U+2E239 (188985) 𮈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E239
U+2E23A (188986) 𮈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E23A
U+2E23B (188987) 𮈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E23B
U+2E23C (188988) 𮈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E23C
U+2E23D (188989) 𮈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E23D
U+2E23E (188990) 𮈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E23E
U+2E23F (188991) 𮈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E23F
U+2E240 (188992) 𮉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E240
U+2E241 (188993) 𮉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E241
U+2E242 (188994) 𮉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E242
U+2E243 (188995) 𮉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E243
U+2E244 (188996) 𮉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E244
U+2E245 (188997) 𮉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E245
U+2E246 (188998) 𮉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E246
U+2E247 (188999) 𮉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E247
U+2E248 (189000) 𮉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E248
U+2E249 (189001) 𮉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E249
U+2E24A (189002) 𮉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E24A
U+2E24B (189003) 𮉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E24B
U+2E24C (189004) 𮉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E24C
U+2E24D (189005) 𮉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E24D
U+2E24E (189006) 𮉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E24E
U+2E24F (189007) 𮉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E24F
U+2E250 (189008) 𮉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E250
U+2E251 (189009) 𮉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E251
U+2E252 (189010) 𮉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E252
U+2E253 (189011) 𮉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E253
U+2E254 (189012) 𮉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E254
U+2E255 (189013) 𮉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E255
U+2E256 (189014) 𮉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E256
U+2E257 (189015) 𮉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E257
U+2E258 (189016) 𮉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E258
U+2E259 (189017) 𮉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E259
U+2E25A (189018) 𮉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E25A
U+2E25B (189019) 𮉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E25B
U+2E25C (189020) 𮉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E25C
U+2E25D (189021) 𮉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E25D
U+2E25E (189022) 𮉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E25E
U+2E25F (189023) 𮉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E25F
U+2E260 (189024) 𮉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E260
U+2E261 (189025) 𮉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E261
U+2E262 (189026) 𮉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E262
U+2E263 (189027) 𮉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E263
U+2E264 (189028) 𮉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E264
U+2E265 (189029) 𮉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E265
U+2E266 (189030) 𮉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E266
U+2E267 (189031) 𮉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E267
U+2E268 (189032) 𮉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E268
U+2E269 (189033) 𮉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E269
U+2E26A (189034) 𮉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E26A
U+2E26B (189035) 𮉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E26B
U+2E26C (189036) 𮉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E26C
U+2E26D (189037) 𮉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E26D
U+2E26E (189038) 𮉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E26E
U+2E26F (189039) 𮉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E26F
U+2E270 (189040) 𮉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E270
U+2E271 (189041) 𮉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E271
U+2E272 (189042) 𮉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E272
U+2E273 (189043) 𮉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E273
U+2E274 (189044) 𮉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E274
U+2E275 (189045) 𮉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E275
U+2E276 (189046) 𮉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E276
U+2E277 (189047) 𮉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E277
U+2E278 (189048) 𮉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E278
U+2E279 (189049) 𮉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E279
U+2E27A (189050) 𮉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E27A
U+2E27B (189051) 𮉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E27B
U+2E27C (189052) 𮉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E27C
U+2E27D (189053) 𮉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E27D
U+2E27E (189054) 𮉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E27E
U+2E27F (189055) 𮉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E27F
U+2E280 (189056) 𮊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E280
U+2E281 (189057) 𮊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E281
U+2E282 (189058) 𮊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E282
U+2E283 (189059) 𮊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E283
U+2E284 (189060) 𮊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E284
U+2E285 (189061) 𮊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E285
U+2E286 (189062) 𮊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E286
U+2E287 (189063) 𮊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E287
U+2E288 (189064) 𮊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E288
U+2E289 (189065) 𮊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E289
U+2E28A (189066) 𮊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E28A
U+2E28B (189067) 𮊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E28B
U+2E28C (189068) 𮊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E28C
U+2E28D (189069) 𮊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E28D
U+2E28E (189070) 𮊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E28E
U+2E28F (189071) 𮊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E28F
U+2E290 (189072) 𮊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E290
U+2E291 (189073) 𮊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E291
U+2E292 (189074) 𮊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E292
U+2E293 (189075) 𮊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E293
U+2E294 (189076) 𮊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E294
U+2E295 (189077) 𮊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E295
U+2E296 (189078) 𮊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E296
U+2E297 (189079) 𮊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E297
U+2E298 (189080) 𮊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E298
U+2E299 (189081) 𮊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E299
U+2E29A (189082) 𮊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E29A
U+2E29B (189083) 𮊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E29B
U+2E29C (189084) 𮊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E29C
U+2E29D (189085) 𮊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E29D
U+2E29E (189086) 𮊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E29E
U+2E29F (189087) 𮊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E29F
U+2E2A0 (189088) 𮊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2A0
U+2E2A1 (189089) 𮊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2A1
U+2E2A2 (189090) 𮊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2A2
U+2E2A3 (189091) 𮊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2A3
U+2E2A4 (189092) 𮊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2A4
U+2E2A5 (189093) 𮊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2A5
U+2E2A6 (189094) 𮊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2A6
U+2E2A7 (189095) 𮊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2A7
U+2E2A8 (189096) 𮊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2A8
U+2E2A9 (189097) 𮊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2A9
U+2E2AA (189098) 𮊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2AA
U+2E2AB (189099) 𮊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2AB
U+2E2AC (189100) 𮊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2AC
U+2E2AD (189101) 𮊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2AD
U+2E2AE (189102) 𮊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2AE
U+2E2AF (189103) 𮊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2AF
U+2E2B0 (189104) 𮊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2B0
U+2E2B1 (189105) 𮊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2B1
U+2E2B2 (189106) 𮊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2B2
U+2E2B3 (189107) 𮊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2B3
U+2E2B4 (189108) 𮊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2B4
U+2E2B5 (189109) 𮊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2B5
U+2E2B6 (189110) 𮊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2B6
U+2E2B7 (189111) 𮊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2B7
U+2E2B8 (189112) 𮊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2B8
U+2E2B9 (189113) 𮊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2B9
U+2E2BA (189114) 𮊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2BA
U+2E2BB (189115) 𮊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2BB
U+2E2BC (189116) 𮊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2BC
U+2E2BD (189117) 𮊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2BD
U+2E2BE (189118) 𮊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2BE
U+2E2BF (189119) 𮊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2BF
U+2E2C0 (189120) 𮋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2C0
U+2E2C1 (189121) 𮋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2C1
U+2E2C2 (189122) 𮋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2C2
U+2E2C3 (189123) 𮋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2C3
U+2E2C4 (189124) 𮋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2C4
U+2E2C5 (189125) 𮋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2C5
U+2E2C6 (189126) 𮋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2C6
U+2E2C7 (189127) 𮋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2C7
U+2E2C8 (189128) 𮋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2C8
U+2E2C9 (189129) 𮋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2C9
U+2E2CA (189130) 𮋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2CA
U+2E2CB (189131) 𮋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2CB
U+2E2CC (189132) 𮋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2CC
U+2E2CD (189133) 𮋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2CD
U+2E2CE (189134) 𮋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2CE
U+2E2CF (189135) 𮋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2CF
U+2E2D0 (189136) 𮋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2D0
U+2E2D1 (189137) 𮋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2D1
U+2E2D2 (189138) 𮋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2D2
U+2E2D3 (189139) 𮋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2D3
U+2E2D4 (189140) 𮋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2D4
U+2E2D5 (189141) 𮋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2D5
U+2E2D6 (189142) 𮋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2D6
U+2E2D7 (189143) 𮋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2D7
U+2E2D8 (189144) 𮋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2D8
U+2E2D9 (189145) 𮋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2D9
U+2E2DA (189146) 𮋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2DA
U+2E2DB (189147) 𮋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2DB
U+2E2DC (189148) 𮋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2DC
U+2E2DD (189149) 𮋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2DD
U+2E2DE (189150) 𮋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2DE
U+2E2DF (189151) 𮋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2DF
U+2E2E0 (189152) 𮋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2E0
U+2E2E1 (189153) 𮋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2E1
U+2E2E2 (189154) 𮋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2E2
U+2E2E3 (189155) 𮋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2E3
U+2E2E4 (189156) 𮋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2E4
U+2E2E5 (189157) 𮋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2E5
U+2E2E6 (189158) 𮋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2E6
U+2E2E7 (189159) 𮋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2E7
U+2E2E8 (189160) 𮋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2E8
U+2E2E9 (189161) 𮋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2E9
U+2E2EA (189162) 𮋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2EA
U+2E2EB (189163) 𮋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2EB
U+2E2EC (189164) 𮋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2EC
U+2E2ED (189165) 𮋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2ED
U+2E2EE (189166) 𮋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2EE
U+2E2EF (189167) 𮋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2EF
U+2E2F0 (189168) 𮋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2F0
U+2E2F1 (189169) 𮋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2F1
U+2E2F2 (189170) 𮋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2F2
U+2E2F3 (189171) 𮋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2F3
U+2E2F4 (189172) 𮋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2F4
U+2E2F5 (189173) 𮋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2F5
U+2E2F6 (189174) 𮋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2F6
U+2E2F7 (189175) 𮋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2F7
U+2E2F8 (189176) 𮋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2F8
U+2E2F9 (189177) 𮋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2F9
U+2E2FA (189178) 𮋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2FA
U+2E2FB (189179) 𮋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2FB
U+2E2FC (189180) 𮋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2FC
U+2E2FD (189181) 𮋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2FD
U+2E2FE (189182) 𮋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2FE
U+2E2FF (189183) 𮋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E2FF
U+2E300 (189184) 𮌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E300
U+2E301 (189185) 𮌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E301
U+2E302 (189186) 𮌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E302
U+2E303 (189187) 𮌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E303
U+2E304 (189188) 𮌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E304
U+2E305 (189189) 𮌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E305
U+2E306 (189190) 𮌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E306
U+2E307 (189191) 𮌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E307
U+2E308 (189192) 𮌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E308
U+2E309 (189193) 𮌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E309
U+2E30A (189194) 𮌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E30A
U+2E30B (189195) 𮌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E30B
U+2E30C (189196) 𮌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E30C
U+2E30D (189197) 𮌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E30D
U+2E30E (189198) 𮌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E30E
U+2E30F (189199) 𮌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E30F
U+2E310 (189200) 𮌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E310
U+2E311 (189201) 𮌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E311
U+2E312 (189202) 𮌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E312
U+2E313 (189203) 𮌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E313
U+2E314 (189204) 𮌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E314
U+2E315 (189205) 𮌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E315
U+2E316 (189206) 𮌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E316
U+2E317 (189207) 𮌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E317
U+2E318 (189208) 𮌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E318
U+2E319 (189209) 𮌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E319
U+2E31A (189210) 𮌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E31A
U+2E31B (189211) 𮌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E31B
U+2E31C (189212) 𮌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E31C
U+2E31D (189213) 𮌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E31D
U+2E31E (189214) 𮌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E31E
U+2E31F (189215) 𮌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E31F
U+2E320 (189216) 𮌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E320
U+2E321 (189217) 𮌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E321
U+2E322 (189218) 𮌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E322
U+2E323 (189219) 𮌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E323
U+2E324 (189220) 𮌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E324
U+2E325 (189221) 𮌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E325
U+2E326 (189222) 𮌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E326
U+2E327 (189223) 𮌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E327
U+2E328 (189224) 𮌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E328
U+2E329 (189225) 𮌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E329
U+2E32A (189226) 𮌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E32A
U+2E32B (189227) 𮌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E32B
U+2E32C (189228) 𮌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E32C
U+2E32D (189229) 𮌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E32D
U+2E32E (189230) 𮌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E32E
U+2E32F (189231) 𮌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E32F
U+2E330 (189232) 𮌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E330
U+2E331 (189233) 𮌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E331
U+2E332 (189234) 𮌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E332
U+2E333 (189235) 𮌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E333
U+2E334 (189236) 𮌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E334
U+2E335 (189237) 𮌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E335
U+2E336 (189238) 𮌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E336
U+2E337 (189239) 𮌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E337
U+2E338 (189240) 𮌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E338
U+2E339 (189241) 𮌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E339
U+2E33A (189242) 𮌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E33A
U+2E33B (189243) 𮌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E33B
U+2E33C (189244) 𮌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E33C
U+2E33D (189245) 𮌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E33D
U+2E33E (189246) 𮌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E33E
U+2E33F (189247) 𮌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E33F
U+2E340 (189248) 𮍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E340
U+2E341 (189249) 𮍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E341
U+2E342 (189250) 𮍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E342
U+2E343 (189251) 𮍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E343
U+2E344 (189252) 𮍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E344
U+2E345 (189253) 𮍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E345
U+2E346 (189254) 𮍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E346
U+2E347 (189255) 𮍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E347
U+2E348 (189256) 𮍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E348
U+2E349 (189257) 𮍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E349
U+2E34A (189258) 𮍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E34A
U+2E34B (189259) 𮍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E34B
U+2E34C (189260) 𮍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E34C
U+2E34D (189261) 𮍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E34D
U+2E34E (189262) 𮍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E34E
U+2E34F (189263) 𮍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E34F
U+2E350 (189264) 𮍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E350
U+2E351 (189265) 𮍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E351
U+2E352 (189266) 𮍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E352
U+2E353 (189267) 𮍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E353
U+2E354 (189268) 𮍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E354
U+2E355 (189269) 𮍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E355
U+2E356 (189270) 𮍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E356
U+2E357 (189271) 𮍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E357
U+2E358 (189272) 𮍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E358
U+2E359 (189273) 𮍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E359
U+2E35A (189274) 𮍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E35A
U+2E35B (189275) 𮍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E35B
U+2E35C (189276) 𮍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E35C
U+2E35D (189277) 𮍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E35D
U+2E35E (189278) 𮍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E35E
U+2E35F (189279) 𮍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E35F
U+2E360 (189280) 𮍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E360
U+2E361 (189281) 𮍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E361
U+2E362 (189282) 𮍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E362
U+2E363 (189283) 𮍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E363
U+2E364 (189284) 𮍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E364
U+2E365 (189285) 𮍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E365
U+2E366 (189286) 𮍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E366
U+2E367 (189287) 𮍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E367
U+2E368 (189288) 𮍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E368
U+2E369 (189289) 𮍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E369
U+2E36A (189290) 𮍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E36A
U+2E36B (189291) 𮍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E36B
U+2E36C (189292) 𮍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E36C
U+2E36D (189293) 𮍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E36D
U+2E36E (189294) 𮍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E36E
U+2E36F (189295) 𮍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E36F
U+2E370 (189296) 𮍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E370
U+2E371 (189297) 𮍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E371
U+2E372 (189298) 𮍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E372
U+2E373 (189299) 𮍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E373
U+2E374 (189300) 𮍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E374
U+2E375 (189301) 𮍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E375
U+2E376 (189302) 𮍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E376
U+2E377 (189303) 𮍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E377
U+2E378 (189304) 𮍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E378
U+2E379 (189305) 𮍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E379
U+2E37A (189306) 𮍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E37A
U+2E37B (189307) 𮍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E37B
U+2E37C (189308) 𮍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E37C
U+2E37D (189309) 𮍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E37D
U+2E37E (189310) 𮍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E37E
U+2E37F (189311) 𮍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E37F
U+2E380 (189312) 𮎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E380
U+2E381 (189313) 𮎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E381
U+2E382 (189314) 𮎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E382
U+2E383 (189315) 𮎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E383
U+2E384 (189316) 𮎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E384
U+2E385 (189317) 𮎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E385
U+2E386 (189318) 𮎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E386
U+2E387 (189319) 𮎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E387
U+2E388 (189320) 𮎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E388
U+2E389 (189321) 𮎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E389
U+2E38A (189322) 𮎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E38A
U+2E38B (189323) 𮎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E38B
U+2E38C (189324) 𮎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E38C
U+2E38D (189325) 𮎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E38D
U+2E38E (189326) 𮎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E38E
U+2E38F (189327) 𮎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E38F
U+2E390 (189328) 𮎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E390
U+2E391 (189329) 𮎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E391
U+2E392 (189330) 𮎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E392
U+2E393 (189331) 𮎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E393
U+2E394 (189332) 𮎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E394
U+2E395 (189333) 𮎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E395
U+2E396 (189334) 𮎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E396
U+2E397 (189335) 𮎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E397
U+2E398 (189336) 𮎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E398
U+2E399 (189337) 𮎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E399
U+2E39A (189338) 𮎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E39A
U+2E39B (189339) 𮎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E39B
U+2E39C (189340) 𮎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E39C
U+2E39D (189341) 𮎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E39D
U+2E39E (189342) 𮎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E39E
U+2E39F (189343) 𮎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E39F
U+2E3A0 (189344) 𮎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3A0
U+2E3A1 (189345) 𮎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3A1
U+2E3A2 (189346) 𮎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3A2
U+2E3A3 (189347) 𮎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3A3
U+2E3A4 (189348) 𮎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3A4
U+2E3A5 (189349) 𮎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3A5
U+2E3A6 (189350) 𮎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3A6
U+2E3A7 (189351) 𮎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3A7
U+2E3A8 (189352) 𮎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3A8
U+2E3A9 (189353) 𮎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3A9
U+2E3AA (189354) 𮎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3AA
U+2E3AB (189355) 𮎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3AB
U+2E3AC (189356) 𮎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3AC
U+2E3AD (189357) 𮎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3AD
U+2E3AE (189358) 𮎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3AE
U+2E3AF (189359) 𮎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3AF
U+2E3B0 (189360) 𮎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3B0
U+2E3B1 (189361) 𮎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3B1
U+2E3B2 (189362) 𮎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3B2
U+2E3B3 (189363) 𮎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3B3
U+2E3B4 (189364) 𮎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3B4
U+2E3B5 (189365) 𮎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3B5
U+2E3B6 (189366) 𮎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3B6
U+2E3B7 (189367) 𮎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3B7
U+2E3B8 (189368) 𮎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3B8
U+2E3B9 (189369) 𮎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3B9
U+2E3BA (189370) 𮎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3BA
U+2E3BB (189371) 𮎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3BB
U+2E3BC (189372) 𮎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3BC
U+2E3BD (189373) 𮎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3BD
U+2E3BE (189374) 𮎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3BE
U+2E3BF (189375) 𮎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3BF
U+2E3C0 (189376) 𮏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3C0
U+2E3C1 (189377) 𮏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3C1
U+2E3C2 (189378) 𮏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3C2
U+2E3C3 (189379) 𮏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3C3
U+2E3C4 (189380) 𮏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3C4
U+2E3C5 (189381) 𮏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3C5
U+2E3C6 (189382) 𮏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3C6
U+2E3C7 (189383) 𮏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3C7
U+2E3C8 (189384) 𮏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3C8
U+2E3C9 (189385) 𮏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3C9
U+2E3CA (189386) 𮏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3CA
U+2E3CB (189387) 𮏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3CB
U+2E3CC (189388) 𮏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3CC
U+2E3CD (189389) 𮏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3CD
U+2E3CE (189390) 𮏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3CE
U+2E3CF (189391) 𮏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3CF
U+2E3D0 (189392) 𮏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3D0
U+2E3D1 (189393) 𮏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3D1
U+2E3D2 (189394) 𮏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3D2
U+2E3D3 (189395) 𮏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3D3
U+2E3D4 (189396) 𮏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3D4
U+2E3D5 (189397) 𮏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3D5
U+2E3D6 (189398) 𮏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3D6
U+2E3D7 (189399) 𮏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3D7
U+2E3D8 (189400) 𮏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3D8
U+2E3D9 (189401) 𮏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3D9
U+2E3DA (189402) 𮏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3DA
U+2E3DB (189403) 𮏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3DB
U+2E3DC (189404) 𮏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3DC
U+2E3DD (189405) 𮏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3DD
U+2E3DE (189406) 𮏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3DE
U+2E3DF (189407) 𮏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3DF
U+2E3E0 (189408) 𮏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3E0
U+2E3E1 (189409) 𮏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3E1
U+2E3E2 (189410) 𮏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3E2
U+2E3E3 (189411) 𮏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3E3
U+2E3E4 (189412) 𮏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3E4
U+2E3E5 (189413) 𮏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3E5
U+2E3E6 (189414) 𮏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3E6
U+2E3E7 (189415) 𮏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3E7
U+2E3E8 (189416) 𮏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3E8
U+2E3E9 (189417) 𮏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3E9
U+2E3EA (189418) 𮏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3EA
U+2E3EB (189419) 𮏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3EB
U+2E3EC (189420) 𮏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3EC
U+2E3ED (189421) 𮏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3ED
U+2E3EE (189422) 𮏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3EE
U+2E3EF (189423) 𮏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3EF
U+2E3F0 (189424) 𮏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3F0
U+2E3F1 (189425) 𮏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3F1
U+2E3F2 (189426) 𮏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3F2
U+2E3F3 (189427) 𮏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3F3
U+2E3F4 (189428) 𮏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3F4
U+2E3F5 (189429) 𮏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3F5
U+2E3F6 (189430) 𮏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3F6
U+2E3F7 (189431) 𮏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3F7
U+2E3F8 (189432) 𮏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3F8
U+2E3F9 (189433) 𮏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3F9
U+2E3FA (189434) 𮏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3FA
U+2E3FB (189435) 𮏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3FB
U+2E3FC (189436) 𮏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3FC
U+2E3FD (189437) 𮏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3FD
U+2E3FE (189438) 𮏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3FE
U+2E3FF (189439) 𮏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E3FF
U+2E400 (189440) 𮐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E400
U+2E401 (189441) 𮐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E401
U+2E402 (189442) 𮐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E402
U+2E403 (189443) 𮐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E403
U+2E404 (189444) 𮐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E404
U+2E405 (189445) 𮐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E405
U+2E406 (189446) 𮐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E406
U+2E407 (189447) 𮐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E407
U+2E408 (189448) 𮐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E408
U+2E409 (189449) 𮐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E409
U+2E40A (189450) 𮐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E40A
U+2E40B (189451) 𮐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E40B
U+2E40C (189452) 𮐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E40C
U+2E40D (189453) 𮐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E40D
U+2E40E (189454) 𮐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E40E
U+2E40F (189455) 𮐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E40F
U+2E410 (189456) 𮐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E410
U+2E411 (189457) 𮐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E411
U+2E412 (189458) 𮐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E412
U+2E413 (189459) 𮐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E413
U+2E414 (189460) 𮐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E414
U+2E415 (189461) 𮐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E415
U+2E416 (189462) 𮐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E416
U+2E417 (189463) 𮐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E417
U+2E418 (189464) 𮐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E418
U+2E419 (189465) 𮐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E419
U+2E41A (189466) 𮐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E41A
U+2E41B (189467) 𮐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E41B
U+2E41C (189468) 𮐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E41C
U+2E41D (189469) 𮐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E41D
U+2E41E (189470) 𮐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E41E
U+2E41F (189471) 𮐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E41F
U+2E420 (189472) 𮐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E420
U+2E421 (189473) 𮐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E421
U+2E422 (189474) 𮐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E422
U+2E423 (189475) 𮐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E423
U+2E424 (189476) 𮐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E424
U+2E425 (189477) 𮐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E425
U+2E426 (189478) 𮐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E426
U+2E427 (189479) 𮐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E427
U+2E428 (189480) 𮐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E428
U+2E429 (189481) 𮐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E429
U+2E42A (189482) 𮐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E42A
U+2E42B (189483) 𮐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E42B
U+2E42C (189484) 𮐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E42C
U+2E42D (189485) 𮐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E42D
U+2E42E (189486) 𮐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E42E
U+2E42F (189487) 𮐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E42F
U+2E430 (189488) 𮐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E430
U+2E431 (189489) 𮐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E431
U+2E432 (189490) 𮐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E432
U+2E433 (189491) 𮐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E433
U+2E434 (189492) 𮐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E434
U+2E435 (189493) 𮐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E435
U+2E436 (189494) 𮐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E436
U+2E437 (189495) 𮐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E437
U+2E438 (189496) 𮐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E438
U+2E439 (189497) 𮐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E439
U+2E43A (189498) 𮐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E43A
U+2E43B (189499) 𮐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E43B
U+2E43C (189500) 𮐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E43C
U+2E43D (189501) 𮐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E43D
U+2E43E (189502) 𮐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E43E
U+2E43F (189503) 𮐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E43F
U+2E440 (189504) 𮑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E440
U+2E441 (189505) 𮑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E441
U+2E442 (189506) 𮑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E442
U+2E443 (189507) 𮑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E443
U+2E444 (189508) 𮑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E444
U+2E445 (189509) 𮑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E445
U+2E446 (189510) 𮑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E446
U+2E447 (189511) 𮑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E447
U+2E448 (189512) 𮑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E448
U+2E449 (189513) 𮑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E449
U+2E44A (189514) 𮑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E44A
U+2E44B (189515) 𮑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E44B
U+2E44C (189516) 𮑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E44C
U+2E44D (189517) 𮑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E44D
U+2E44E (189518) 𮑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E44E
U+2E44F (189519) 𮑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E44F
U+2E450 (189520) 𮑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E450
U+2E451 (189521) 𮑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E451
U+2E452 (189522) 𮑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E452
U+2E453 (189523) 𮑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E453
U+2E454 (189524) 𮑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E454
U+2E455 (189525) 𮑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E455
U+2E456 (189526) 𮑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E456
U+2E457 (189527) 𮑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E457
U+2E458 (189528) 𮑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E458
U+2E459 (189529) 𮑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E459
U+2E45A (189530) 𮑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E45A
U+2E45B (189531) 𮑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E45B
U+2E45C (189532) 𮑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E45C
U+2E45D (189533) 𮑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E45D
U+2E45E (189534) 𮑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E45E
U+2E45F (189535) 𮑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E45F
U+2E460 (189536) 𮑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E460
U+2E461 (189537) 𮑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E461
U+2E462 (189538) 𮑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E462
U+2E463 (189539) 𮑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E463
U+2E464 (189540) 𮑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E464
U+2E465 (189541) 𮑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E465
U+2E466 (189542) 𮑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E466
U+2E467 (189543) 𮑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E467
U+2E468 (189544) 𮑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E468
U+2E469 (189545) 𮑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E469
U+2E46A (189546) 𮑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E46A
U+2E46B (189547) 𮑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E46B
U+2E46C (189548) 𮑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E46C
U+2E46D (189549) 𮑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E46D
U+2E46E (189550) 𮑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E46E
U+2E46F (189551) 𮑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E46F
U+2E470 (189552) 𮑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E470
U+2E471 (189553) 𮑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E471
U+2E472 (189554) 𮑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E472
U+2E473 (189555) 𮑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E473
U+2E474 (189556) 𮑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E474
U+2E475 (189557) 𮑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E475
U+2E476 (189558) 𮑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E476
U+2E477 (189559) 𮑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E477
U+2E478 (189560) 𮑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E478
U+2E479 (189561) 𮑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E479
U+2E47A (189562) 𮑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E47A
U+2E47B (189563) 𮑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E47B
U+2E47C (189564) 𮑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E47C
U+2E47D (189565) 𮑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E47D
U+2E47E (189566) 𮑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E47E
U+2E47F (189567) 𮑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E47F
U+2E480 (189568) 𮒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E480
U+2E481 (189569) 𮒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E481
U+2E482 (189570) 𮒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E482
U+2E483 (189571) 𮒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E483
U+2E484 (189572) 𮒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E484
U+2E485 (189573) 𮒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E485
U+2E486 (189574) 𮒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E486
U+2E487 (189575) 𮒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E487
U+2E488 (189576) 𮒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E488
U+2E489 (189577) 𮒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E489
U+2E48A (189578) 𮒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E48A
U+2E48B (189579) 𮒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E48B
U+2E48C (189580) 𮒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E48C
U+2E48D (189581) 𮒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E48D
U+2E48E (189582) 𮒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E48E
U+2E48F (189583) 𮒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E48F
U+2E490 (189584) 𮒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E490
U+2E491 (189585) 𮒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E491
U+2E492 (189586) 𮒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E492
U+2E493 (189587) 𮒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E493
U+2E494 (189588) 𮒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E494
U+2E495 (189589) 𮒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E495
U+2E496 (189590) 𮒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E496
U+2E497 (189591) 𮒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E497
U+2E498 (189592) 𮒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E498
U+2E499 (189593) 𮒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E499
U+2E49A (189594) 𮒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E49A
U+2E49B (189595) 𮒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E49B
U+2E49C (189596) 𮒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E49C
U+2E49D (189597) 𮒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E49D
U+2E49E (189598) 𮒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E49E
U+2E49F (189599) 𮒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E49F
U+2E4A0 (189600) 𮒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4A0
U+2E4A1 (189601) 𮒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4A1
U+2E4A2 (189602) 𮒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4A2
U+2E4A3 (189603) 𮒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4A3
U+2E4A4 (189604) 𮒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4A4
U+2E4A5 (189605) 𮒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4A5
U+2E4A6 (189606) 𮒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4A6
U+2E4A7 (189607) 𮒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4A7
U+2E4A8 (189608) 𮒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4A8
U+2E4A9 (189609) 𮒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4A9
U+2E4AA (189610) 𮒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4AA
U+2E4AB (189611) 𮒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4AB
U+2E4AC (189612) 𮒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4AC
U+2E4AD (189613) 𮒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4AD
U+2E4AE (189614) 𮒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4AE
U+2E4AF (189615) 𮒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4AF
U+2E4B0 (189616) 𮒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4B0
U+2E4B1 (189617) 𮒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4B1
U+2E4B2 (189618) 𮒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4B2
U+2E4B3 (189619) 𮒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4B3
U+2E4B4 (189620) 𮒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4B4
U+2E4B5 (189621) 𮒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4B5
U+2E4B6 (189622) 𮒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4B6
U+2E4B7 (189623) 𮒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4B7
U+2E4B8 (189624) 𮒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4B8
U+2E4B9 (189625) 𮒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4B9
U+2E4BA (189626) 𮒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4BA
U+2E4BB (189627) 𮒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4BB
U+2E4BC (189628) 𮒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4BC
U+2E4BD (189629) 𮒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4BD
U+2E4BE (189630) 𮒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4BE
U+2E4BF (189631) 𮒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4BF
U+2E4C0 (189632) 𮓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4C0
U+2E4C1 (189633) 𮓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4C1
U+2E4C2 (189634) 𮓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4C2
U+2E4C3 (189635) 𮓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4C3
U+2E4C4 (189636) 𮓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4C4
U+2E4C5 (189637) 𮓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4C5
U+2E4C6 (189638) 𮓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4C6
U+2E4C7 (189639) 𮓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4C7
U+2E4C8 (189640) 𮓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4C8
U+2E4C9 (189641) 𮓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4C9
U+2E4CA (189642) 𮓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4CA
U+2E4CB (189643) 𮓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4CB
U+2E4CC (189644) 𮓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4CC
U+2E4CD (189645) 𮓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4CD
U+2E4CE (189646) 𮓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4CE
U+2E4CF (189647) 𮓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4CF
U+2E4D0 (189648) 𮓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4D0
U+2E4D1 (189649) 𮓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4D1
U+2E4D2 (189650) 𮓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4D2
U+2E4D3 (189651) 𮓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4D3
U+2E4D4 (189652) 𮓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4D4
U+2E4D5 (189653) 𮓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4D5
U+2E4D6 (189654) 𮓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4D6
U+2E4D7 (189655) 𮓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4D7
U+2E4D8 (189656) 𮓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4D8
U+2E4D9 (189657) 𮓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4D9
U+2E4DA (189658) 𮓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4DA
U+2E4DB (189659) 𮓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4DB
U+2E4DC (189660) 𮓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4DC
U+2E4DD (189661) 𮓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4DD
U+2E4DE (189662) 𮓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4DE
U+2E4DF (189663) 𮓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4DF
U+2E4E0 (189664) 𮓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4E0
U+2E4E1 (189665) 𮓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4E1
U+2E4E2 (189666) 𮓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4E2
U+2E4E3 (189667) 𮓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4E3
U+2E4E4 (189668) 𮓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4E4
U+2E4E5 (189669) 𮓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4E5
U+2E4E6 (189670) 𮓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4E6
U+2E4E7 (189671) 𮓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4E7
U+2E4E8 (189672) 𮓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4E8
U+2E4E9 (189673) 𮓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4E9
U+2E4EA (189674) 𮓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4EA
U+2E4EB (189675) 𮓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4EB
U+2E4EC (189676) 𮓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4EC
U+2E4ED (189677) 𮓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4ED
U+2E4EE (189678) 𮓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4EE
U+2E4EF (189679) 𮓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4EF
U+2E4F0 (189680) 𮓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4F0
U+2E4F1 (189681) 𮓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4F1
U+2E4F2 (189682) 𮓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4F2
U+2E4F3 (189683) 𮓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4F3
U+2E4F4 (189684) 𮓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4F4
U+2E4F5 (189685) 𮓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4F5
U+2E4F6 (189686) 𮓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4F6
U+2E4F7 (189687) 𮓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4F7
U+2E4F8 (189688) 𮓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4F8
U+2E4F9 (189689) 𮓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4F9
U+2E4FA (189690) 𮓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4FA
U+2E4FB (189691) 𮓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4FB
U+2E4FC (189692) 𮓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4FC
U+2E4FD (189693) 𮓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4FD
U+2E4FE (189694) 𮓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4FE
U+2E4FF (189695) 𮓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E4FF
U+2E500 (189696) 𮔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E500
U+2E501 (189697) 𮔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E501
U+2E502 (189698) 𮔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E502
U+2E503 (189699) 𮔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E503
U+2E504 (189700) 𮔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E504
U+2E505 (189701) 𮔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E505
U+2E506 (189702) 𮔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E506
U+2E507 (189703) 𮔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E507
U+2E508 (189704) 𮔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E508
U+2E509 (189705) 𮔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E509
U+2E50A (189706) 𮔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E50A
U+2E50B (189707) 𮔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E50B
U+2E50C (189708) 𮔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E50C
U+2E50D (189709) 𮔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E50D
U+2E50E (189710) 𮔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E50E
U+2E50F (189711) 𮔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E50F
U+2E510 (189712) 𮔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E510
U+2E511 (189713) 𮔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E511
U+2E512 (189714) 𮔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E512
U+2E513 (189715) 𮔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E513
U+2E514 (189716) 𮔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E514
U+2E515 (189717) 𮔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E515
U+2E516 (189718) 𮔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E516
U+2E517 (189719) 𮔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E517
U+2E518 (189720) 𮔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E518
U+2E519 (189721) 𮔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E519
U+2E51A (189722) 𮔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E51A
U+2E51B (189723) 𮔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E51B
U+2E51C (189724) 𮔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E51C
U+2E51D (189725) 𮔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E51D
U+2E51E (189726) 𮔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E51E
U+2E51F (189727) 𮔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E51F
U+2E520 (189728) 𮔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E520
U+2E521 (189729) 𮔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E521
U+2E522 (189730) 𮔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E522
U+2E523 (189731) 𮔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E523
U+2E524 (189732) 𮔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E524
U+2E525 (189733) 𮔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E525
U+2E526 (189734) 𮔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E526
U+2E527 (189735) 𮔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E527
U+2E528 (189736) 𮔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E528
U+2E529 (189737) 𮔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E529
U+2E52A (189738) 𮔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E52A
U+2E52B (189739) 𮔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E52B
U+2E52C (189740) 𮔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E52C
U+2E52D (189741) 𮔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E52D
U+2E52E (189742) 𮔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E52E
U+2E52F (189743) 𮔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E52F
U+2E530 (189744) 𮔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E530
U+2E531 (189745) 𮔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E531
U+2E532 (189746) 𮔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E532
U+2E533 (189747) 𮔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E533
U+2E534 (189748) 𮔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E534
U+2E535 (189749) 𮔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E535
U+2E536 (189750) 𮔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E536
U+2E537 (189751) 𮔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E537
U+2E538 (189752) 𮔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E538
U+2E539 (189753) 𮔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E539
U+2E53A (189754) 𮔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E53A
U+2E53B (189755) 𮔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E53B
U+2E53C (189756) 𮔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E53C
U+2E53D (189757) 𮔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E53D
U+2E53E (189758) 𮔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E53E
U+2E53F (189759) 𮔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E53F
U+2E540 (189760) 𮕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E540
U+2E541 (189761) 𮕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E541
U+2E542 (189762) 𮕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E542
U+2E543 (189763) 𮕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E543
U+2E544 (189764) 𮕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E544
U+2E545 (189765) 𮕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E545
U+2E546 (189766) 𮕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E546
U+2E547 (189767) 𮕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E547
U+2E548 (189768) 𮕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E548
U+2E549 (189769) 𮕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E549
U+2E54A (189770) 𮕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E54A
U+2E54B (189771) 𮕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E54B
U+2E54C (189772) 𮕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E54C
U+2E54D (189773) 𮕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E54D
U+2E54E (189774) 𮕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E54E
U+2E54F (189775) 𮕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E54F
U+2E550 (189776) 𮕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E550
U+2E551 (189777) 𮕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E551
U+2E552 (189778) 𮕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E552
U+2E553 (189779) 𮕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E553
U+2E554 (189780) 𮕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E554
U+2E555 (189781) 𮕕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2E555
U+2E556 (189782)