ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: ฝ่าย ค้าน
  • จำนวนพยางค์: 2

คำนามแก้ไข

ฝ่ายค้าน

  1. ฝ่ายที่แสดงความเห็นโต้แย้งความเห็นของฝ่ายเสนอในการโต้วาที
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่ค้านรัฐบาลในสภา
  3. ผู้ที่มีความเห็นโต้แย้งกับผู้อื่น

คำตรงข้ามแก้ไข

  1. ฝ่ายเสนอ