ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zhuì (จู้อิน ㄓㄨㄟˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠄌
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡑻
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢊅
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣝸
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣦬
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤺅
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥟒
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦥻
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧿲
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨒉
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 43. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 44. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 45. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨧨
 46. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 47. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨪗
 48. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 49. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 50. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨺵
 51. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 52. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩛵
 53. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 54. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩜀