ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zòu (จู้อิน ㄗㄡˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨂡
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩼦
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𪃆