ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

shi (จู้อิน ˙ㄕ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥫽

shi

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shī.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shí.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shǐ.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ shì.