ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

rǎng (จู้อิน ㄖㄤˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ