ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

rang3 (จู้อิน ㄖㄤˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ rǎng