ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qūn (จู้อิน ㄑㄩㄣ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡈀
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢛕
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦽖
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧼐
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩎗
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩤁