ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qun1 (จู้อิน ㄑㄩㄣ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qūn