ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสันธานแก้ไข

parce que

  1. เพราะ

ดูเพิ่มแก้ไข