ภาษากาตาลาแก้ไข

คำนามแก้ไข

pa

  1. ขนมปัง

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pa (จู้อิน ˙ㄆㄚ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .