ภาษาลิทัวเนียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

namas ? (พหูพจน์ m) รูปแบบการเน้น 4

  1. บ้าน

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ namas
พหูพจน์ namaĩ
เอกพจน์ (singular, vienaskaita) พหูพจน์ (plural, daugiskaita)
กรรตุการก
(nominative, vardininkas)
nãmas namaĩ
สัมพันธการก
(genitive, kilmininkas)
nãmo namų̃
สัมปทานการก
(dative, naudininkas)
nãmui namáms
กรรมการก
(accusative, galininkas)
nãmą namùs
กรณการก
(instrumental, įnagininkas)
namù namaĩs
สถานการก
(locative, vietininkas)
namè namuosè
สัมโพธนาการก
(vocative, šauksmininkas)
nãme namaĩ

ลูกคำแก้ไข