ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mu (จู้อิน ˙ㄇㄨ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .