ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน )

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ