ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄇˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ