ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

màng (จู้อิน ㄇㄤˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠮵
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥁃
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥭚