ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

māng (จู้อิน ㄇㄤ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡘪
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤛘
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩛲