ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

kuǐ (จู้อิน ㄎㄨㄟˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢜽
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢼀
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣄲
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣥮
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥪊
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧻜
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩓗
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ