ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ge (ge5ge0, จู้อิน ˙ㄍㄜ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .