ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fou (จู้อิน ˙ㄈㄡ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ fōu.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ fóu.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ fǒu.