ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fōu (จู้อิน ㄈㄡ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤊻