ภาษาฟินแลนด์

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

datiivi

  1. (ไวยากรณ์) สัมปทานการก

การผันรูป

แก้ไข
การผันรูปของ datiivi (Kotus type 5/risti, no gradation)
กรรตุการก datiivi datiivit
สัมพันธการก datiivin datiivien
ภาคยการก datiivia datiiveja
illative datiiviin datiiveihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก datiivi datiivit
กรรมการก nom. datiivi datiivit
gen. datiivin
สัมพันธการก datiivin datiivien
ภาคยการก datiivia datiiveja
inessive datiivissa datiiveissa
elative datiivista datiiveista
illative datiiviin datiiveihin
adessive datiivilla datiiveilla
อปาทานการก datiivilta datiiveilta
allative datiiville datiiveille
essive datiivina datiiveina
translative datiiviksi datiiveiksi
abessive datiivitta datiiveitta
instructive datiivein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ datiivi (Kotus type 5/risti, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก datiivini datiivini
กรรมการก nom. datiivini datiivini
gen. datiivini
สัมพันธการก datiivini datiivieni
ภาคยการก datiiviani datiivejani
inessive datiivissani datiiveissani
elative datiivistani datiiveistani
illative datiiviini datiiveihini
adessive datiivillani datiiveillani
อปาทานการก datiiviltani datiiveiltani
allative datiivilleni datiiveilleni
essive datiivinani datiiveinani
translative datiivikseni datiiveikseni
abessive datiivittani datiiveittani
instructive
comitative datiiveineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก datiivisi datiivisi
กรรมการก nom. datiivisi datiivisi
gen. datiivisi
สัมพันธการก datiivisi datiiviesi
ภาคยการก datiiviasi datiivejasi
inessive datiivissasi datiiveissasi
elative datiivistasi datiiveistasi
illative datiiviisi datiiveihisi
adessive datiivillasi datiiveillasi
อปาทานการก datiiviltasi datiiveiltasi
allative datiivillesi datiiveillesi
essive datiivinasi datiiveinasi
translative datiiviksesi datiiveiksesi
abessive datiivittasi datiiveittasi
instructive
comitative datiiveinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก datiivimme datiivimme
กรรมการก nom. datiivimme datiivimme
gen. datiivimme
สัมพันธการก datiivimme datiiviemme
ภาคยการก datiiviamme datiivejamme
inessive datiivissamme datiiveissamme
elative datiivistamme datiiveistamme
illative datiiviimme datiiveihimme
adessive datiivillamme datiiveillamme
อปาทานการก datiiviltamme datiiveiltamme
allative datiivillemme datiiveillemme
essive datiivinamme datiiveinamme
translative datiiviksemme datiiveiksemme
abessive datiivittamme datiiveittamme
instructive
comitative datiiveinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก datiivinne datiivinne
กรรมการก nom. datiivinne datiivinne
gen. datiivinne
สัมพันธการก datiivinne datiivienne
ภาคยการก datiivianne datiivejanne
inessive datiivissanne datiiveissanne
elative datiivistanne datiiveistanne
illative datiiviinne datiiveihinne
adessive datiivillanne datiiveillanne
อปาทานการก datiiviltanne datiiveiltanne
allative datiivillenne datiiveillenne
essive datiivinanne datiiveinanne
translative datiiviksenne datiiveiksenne
abessive datiivittanne datiiveittanne
instructive
comitative datiiveinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก datiivinsa datiivinsa
กรรมการก nom. datiivinsa datiivinsa
gen. datiivinsa
สัมพันธการก datiivinsa datiiviensa
ภาคยการก datiiviaan
datiiviansa
datiivejaan
datiivejansa
inessive datiivissaan
datiivissansa
datiiveissaan
datiiveissansa
elative datiivistaan
datiivistansa
datiiveistaan
datiiveistansa
illative datiiviinsa datiiveihinsa
adessive datiivillaan
datiivillansa
datiiveillaan
datiiveillansa
อปาทานการก datiiviltaan
datiiviltansa
datiiveiltaan
datiiveiltansa
allative datiivilleen
datiivillensa
datiiveilleen
datiiveillensa
essive datiivinaan
datiivinansa
datiiveinaan
datiiveinansa
translative datiivikseen
datiiviksensa
datiiveikseen
datiiveiksensa
abessive datiivittaan
datiivittansa
datiiveittaan
datiiveittansa
instructive
comitative datiiveineen
datiiveinensa