ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dǎi (จู้อิน ㄉㄞˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠯪
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣦶
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ