ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chě (จู้อิน ㄔㄜˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ