ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cái (จู้อิน ㄘㄞˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ