ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cai (จู้อิน ˙ㄘㄞ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ cāi.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ cái.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ cǎi.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ cài.