ภาษากวางตุ้ง

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

bat1

 1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 6. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𪪼
 7. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𢳂𫼣, 𫼣𫼣
 8. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 9. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𰛡
 10. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 11. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𤒹𤒹
 12. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𪼋
 13. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 14. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 15. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 16. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𰬎
 17. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 18. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 19. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𫎳
 20. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 21. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ ,
 22. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𱁴
 23. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𫖒