ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

aV

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ อัตโตโวลต์ ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของแรงเคลื่อนไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 10−18 โวลต์