ภาษาพ่าเก

แก้ไข

ꩭုက် (หุก์)

  1. หก

ภาษาอ่ายตน

แก้ไข

ꩭုက် (หุก์)

  1. หก