ภาษาจีน แก้ไข

ถ้า, หาก ผล
ตัวเต็ม (如果)
ตัวย่อ #(如果)

การออกเสียง แก้ไข


หมายเหตุ: jyu4 gu2 - อาจได้รับอิทธิพลจากภาษาท้องถิ่น.

คำสันธาน แก้ไข

如果

  1. ถ้า, หาก