» สัมผัส » ลาว » -ɛːw

การออกเสียง แก้ไข

สัมผัส แก้ไข