มอดูลนี้ใช้ถอดอักษรข้อความในอักษรพม่า.

The module should preferably not be called directly from templates or other modules. To use it from a template, use {{xlit}}. Within a module, use Module:languages#Language:transliterate.

For testcases, see มอดูล:Mymr-translit/testcases.

ฟังก์ชันแก้ไข

tr(text, lang, sc)
Transliterates a given piece of text written in the script specified by sc, and language specified by lang. When the transliteration fails, returns nil.

-- แม่แบบนี้เป็นแม่แบบทดลอง

local export = {}
local gsub = mw.ustring.gsub
local u = mw.ustring.char
local letter_with_mark = "(.["..u(0x0300).."-"..u(0x036F).."]?)"

local tt = {
	-- consonants
	["က"] = "ก", ["ခ"] = "ข", ["ဂ"] = "ค", ["ဃ"] = "ฆ", ["င"] = "ง",
	["စ"] = "จ", ["ဆ"] = "ฉ", ["ဇ"] = "ช", ["ဈ"] = "ฌ", ["ဉ"] = "ญ", ["ည"] = "ญ",
	["ဋ"] = "ฏ", ["ဌ"] = "ฐ", ["ဍ"] = "ฑ", ["ဎ"] = "ฒ", ["ဏ"] = "ณ",
	["တ"] = "ต", ["ထ"] = "ถ", ["ဒ"] = "ท", ["ဓ"] = "ธ", ["န"] = "น",
	["ပ"] = "ป", ["ဖ"] = "ผ", ["ဗ"] = "พ", ["ဘ"] = "ภ", ["မ"] = "ม",
	["ယ"] = "ย", ["ရ"] = "ร", ["လ"] = "ล", ["ဝ"] = "ว",
	["သ"] = "ส", ["ဟ"] = "ห", ["ဠ"] = "ฬ", ["အ"] = "อ",
	["ဢ"] = "อ", ["ဿ"] = "สฺส", ["ၐ"] = "ศ", ["ၑ"] = "ษ",
	["ၚ"] = "ง", ["ၛ"] = "ฌ", ["ၜ"] = "บ", ["ၝ"] = "บ̱", ["ၡ"] = "ศ",
	["ၥ"] = "ถ", ["ၦ"] = "ปฺว", ["ၮ"] = "ณ", ["ၯ"] = "ยฺว", ["ၰ"] = "ฆฺว",
	["ၵ"] = "ก", ["ၶ"] = "ข", ["ၷ"] = "ค", ["ၸ"] = "จ", ["ၹ"] = "ซ",
	["ၺ"] = "ญ", ["ၻ"] = "ท", ["ၼ"] = "น", ["ၽ"] = "ผ",
	["ၾ"] = "ฟ", ["ၿ"] = "พ", ["ႀ"] = "ถ", ["ႁ"] = "ห",
	["ႎ"] = "ฟ",
	["ꩠ"] = "ฆ", ["ꩡ"] = "จ", ["ꩢ"] = "ฉ", ["ꩣ"] = "ช", ["ꩤ"] = "ฌ", ["ꩥ"] = "ญ",
	["ꩦ"] = "ฏ", ["ꩧ"] = "ฐ", ["ꩨ"] = "ฑ", ["ꩩ"] = "ฒ", ["ꩪ"] = "ธ", ["ꩫ"] = "น",
	["ꩬ"] = "ส", ["ꩭ"] = "ห", ["ꩮ"] = "ฬ", ["ꩯ"] = "ฟ",
	["ꩱ"] = "ฅ", ["ꩲ"] = "ซ", ["ꩳ"] = "ร", ["ꩴ"] = "�", ["ꩵ"] = "�", ["ꩶ"] = "�",
	["ꩺ"] = "ร",
	["ꩾ"] = "ฉ", ["ꩿ"] = "ศ",
	["ꧠ"] = "ฆ", ["ꧡ"] = "ฉ", ["ꧢ"] = "ฌ", ["ꧣ"] = "ณ", ["ꧤ"] = "ภ",
	["ꧧ"] = "ญ", ["ꧨ"] = "ฟ", ["ꧩ"] = "ค", ["ꧪ"] = "ฆ",
	["ꧫ"] = "ช", ["ꧬ"] = "ฌ", ["ꧭ"] = "ฑ", ["ꧮ"] = "ฒ", ["ꧯ"] = "ณ",
	["ꧺ"] = "ฬ", ["ꧻ"] = "ท", ["ꧼ"] = "ธ", ["ꧽ"] = "พ", ["ꧾ"] = "ภ",
	-- independent vowels
	["ဣ"] = "อิ", ["ဤ"] = "อี", ["ဥ"] = "อุ", ["ဦ"] = "อู",
	["ဧ"] = "เอ", ["ဨ"] = "เอ", ["ဩ"] = "ออ̂", ["ဪ"] = "เอาะ",
	["ၒ"] = "ฤ", ["ၓ"] = "ฤๅ", ["ၔ"] = "ฦ", ["ၕ"] = "ฦๅ",
	-- dependent vowels and diacritics (excluding front type)
	["ါ"] = "า", ["ာ"] = "า", ["ိ"] = "ิ", ["ီ"] = "ี", ["ု"] = "ุ", ["ူ"] = "ู",
	["ဳ"] = "ี", ["ံ"] = "ํ", ["့"] = "̥", ["း"] = ":", ["္"] = "ฺ", ["်"] = "์",
	["ျ"] = "ฺย", ["ြ"] = "ฺร", ["ွ"] = "ฺว", --["ှ"] = "ฺห",
	["ၖ"] = "ฺฤ", ["ၗ"] = "ฺฤๅ", ["ၘ"] = "ฺฦ", ["ၙ"] = "ฺฦๅ",
	["ၞ"] = "ฺน", ["ၟ"] = "ฺม", ["ၠ"] = "ฺล",
	["ၢ"] = "า", ["ၣ"] = "�", ["ၤ"] = "�",
	["ၧ"] = "�", ["ၨ"] = "ึ", ["ၩ"] = "¹", ["ၪ"] = "²", ["ၫ"] = "³", ["ၬ"] = "⁴", ["ၭ"] = "⁵",
	["ၱ"] = "ิ", ["ၳ"] = "ุ",
	["ႂ"] = "ฺว", ["ႃ"] = "า", ["ႆ"] = "ย",
	["ႇ"] = "²", ["ႈ"] = "³", ["ႉ"] = "⁵", ["ႊ"] = "⁶", ["ႋ"] = "²", ["ႌ"] = "³", ["ႍ"] = "̲",
	["ႏ"] = "⁵",
	["ႚ"] = "¹", ["ႛ"] = "³", ["ႜ"] = "ะ", ["ႝ"] = "า",
	["ꩻ"] = "¹", ["ꩼ"] = "²", ["ꩽ"] = "⁵",
	["ꧥ"] = "�",
	-- marks
	["၊"] = ",", ["။"] = ".",
	["၌"] = "@", ["၍"] = ";", ["၎"] = "ฯ", ["၏"] = ".",
	["႟"] = "!", ["ꩰ"] = "ๆ", ["꩷"] = "!", ["ꧦ"] = "ๆ",
	-- numerals
	["၀"] = "๐", ["၁"] = "๑", ["၂"] = "๒", ["၃"] = "๓", ["၄"] = "๔",
	["၅"] = "๕", ["၆"] = "๖", ["၇"] = "๗", ["၈"] = "๘", ["၉"] = "๙",
	["႐"] = "0", ["႑"] = "1", ["႒"] = "2", ["႓"] = "3", ["႔"] = "4",
	["႕"] = "5", ["႖"] = "6", ["႗"] = "7", ["႘"] = "8", ["႙"] = "9",
	["႞"] = "1",
	["꩸"] = "๑", ["꩹"] = "๒", 
	["꧰"] = "๐", ["꧱"] = "๑", ["꧲"] = "๒", ["꧳"] = "๓", ["꧴"] = "๔",
	["꧵"] = "๕", ["꧶"] = "๖", ["꧷"] = "๗", ["꧸"] = "๘", ["꧹"] = "๙",
	-- zero-width space (display it if it hides in a word)
	[u(0x200B)] = "‼",
}

local adjust1 = {
	-- dependent vowels (front type)
	["ေ"] = "เ%1", ["ဲ"] = "แ%1", ["ဴ"] = "โ%1", ["ဵ"] = "เ%1",
	["ၲ"] = "เ%1อ̂", ["ၴ"] = "เ%1", ["ႄ"] = "เ%1", ["ႅ"] = "เ%1",
	-- other
	["ှ"] = "หฺ%1",
}

function export.tr(text, lang, sc, debug_mode)

	if type(text) == "table" then -- called directly from a template
		text = text.args[1]
	end

	if lang == "my" then
		text = gsub(text, "ရ([ျြွ]?)ှ", "ၡ%1") -- หฺร -> ศ
	end

	text = gsub(text, "(့)([ါ-ှ])", "%2%1") -- swap tone-3 mark and vowel
	text = gsub(text, ".", tt)

	for k, v in pairs(adjust1) do
		text = gsub(text, letter_with_mark..k, v)
	end

	if lang == "my" then
		text = gsub(text, letter_with_mark.."ิุ", "โ%1") -- อิุ -> โอ
		text = gsub(text, "โ"..letter_with_mark.."([ก-รวศษสฬอ]์)", "ไ%1%2") -- โอx์ -> ไอx์ ยกเว้น ลหฮ

		text = gsub(text, "เ"..letter_with_mark.."า", "%1อ̂") -- เอา -> ออ̂
		text = gsub(text, "^"..letter_with_mark.."อ̂์", "เ%1าะ") -- ออ̂์ -> เอาะ
		text = gsub(text, "([^เ])"..letter_with_mark.."อ̂์", "%1เ%2าะ") -- ออ̂์ -> เอาะ
		text = gsub(text, "^"..letter_with_mark.."อ̂([ก-ฮ]์)", "เ%1า%2") -- ออ̂x์ -> เอาx์
		text = gsub(text, "([^เ])"..letter_with_mark.."อ̂([ก-ฮ]์)", "%1เ%2า%3") -- ออ̂x์ -> เอาx์
	end
	if lang == "pi" then
		text = gsub(text, "เ"..letter_with_mark.."า", "โ%1") -- เอา -> โอ --TODO: what about "au" in Sanskrit?
	end

	text = gsub(text, "([เแไโ])อฺ", "อฺ%1")
	text = gsub(text, "([¹²³⁴⁵⁶])์", "์%1")

	return text
 
end
 
return export