⟵ Tai Le

New Tai Lue

Khmer Symbols ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “New Tai Lue” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1980 ถึง U+19DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Talu (New Tai Lue)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+1980 (6528) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH QA
U+1981 (6529) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW QA
U+1982 (6530) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH KA
U+1983 (6531) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH XA
U+1984 (6532) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH NGA
U+1985 (6533) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW KA
U+1986 (6534) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW XA
U+1987 (6535) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW NGA
U+1988 (6536) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH TSA
U+1989 (6537) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH SA
U+198A (6538) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH YA
U+198B (6539) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW TSA
U+198C (6540) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW SA
U+198D (6541) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW YA
U+198E (6542) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH TA
U+198F (6543) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH THA
U+1990 (6544) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH NA
U+1991 (6545) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW TA
U+1992 (6546) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW THA
U+1993 (6547) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW NA
U+1994 (6548) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH PA
U+1995 (6549) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH PHA
U+1996 (6550) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH MA
U+1997 (6551) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW PA
U+1998 (6552) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW PHA
U+1999 (6553) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW MA
U+199A (6554) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH FA
U+199B (6555) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH VA
U+199C (6556) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH LA
U+199D (6557) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW FA
U+199E (6558) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW VA
U+199F (6559) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW LA
U+19A0 (6560) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH HA
U+19A1 (6561) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH DA
U+19A2 (6562) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH BA
U+19A3 (6563) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW HA
U+19A4 (6564) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW DA
U+19A5 (6565) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW BA
U+19A6 (6566) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH KVA
U+19A7 (6567) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH XVA
U+19A8 (6568) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW KVA
U+19A9 (6569) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW XVA
U+19AA (6570) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER HIGH SUA
U+19AB (6571) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER LOW SUA
U+19B0 (6576) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN VOWEL SHORTENER
U+19B1 (6577) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN AA
U+19B2 (6578) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN II
U+19B3 (6579) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN U
U+19B4 (6580) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN UU
U+19B5 (6581) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN E
U+19B6 (6582) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN AE
U+19B7 (6583) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN O
U+19B8 (6584) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN OA
U+19B9 (6585) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN UE
U+19BA (6586) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN AY
U+19BB (6587) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN AAY
U+19BC (6588) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN UY
U+19BD (6589) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN OY
U+19BE (6590) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN OAY
U+19BF (6591) ᦿ Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN UEY
U+19C0 (6592) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE VOWEL SIGN IY
U+19C1 (6593) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER FINAL V
U+19C2 (6594) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER FINAL NG
U+19C3 (6595) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER FINAL N
U+19C4 (6596) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER FINAL M
U+19C5 (6597) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER FINAL K
U+19C6 (6598) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER FINAL D
U+19C7 (6599) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE LETTER FINAL B
U+19C8 (6600) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE TONE MARK-1
U+19C9 (6601) Lo
(Other Letter)
NEW TAI LUE TONE MARK-2
U+19D0 (6608) Nd
(Decimal Number)
NEW TAI LUE DIGIT ZERO
U+19D1 (6609) Nd
(Decimal Number)
NEW TAI LUE DIGIT ONE
U+19D2 (6610) Nd
(Decimal Number)
NEW TAI LUE DIGIT TWO
U+19D3 (6611) Nd
(Decimal Number)
NEW TAI LUE DIGIT THREE
U+19D4 (6612) Nd
(Decimal Number)
NEW TAI LUE DIGIT FOUR
U+19D5 (6613) Nd
(Decimal Number)
NEW TAI LUE DIGIT FIVE
U+19D6 (6614) Nd
(Decimal Number)
NEW TAI LUE DIGIT SIX
U+19D7 (6615) Nd
(Decimal Number)
NEW TAI LUE DIGIT SEVEN
U+19D8 (6616) Nd
(Decimal Number)
NEW TAI LUE DIGIT EIGHT
U+19D9 (6617) Nd
(Decimal Number)
NEW TAI LUE DIGIT NINE
U+19DA (6618) No
(Other Number)
NEW TAI LUE THAM DIGIT ONE
U+19DE (6622) So
(Other Symbol)
NEW TAI LUE SIGN LAE
U+19DF (6623) So
(Other Symbol)
NEW TAI LUE SIGN LAEV