⟵ CJK Unified Ideographs Extension D

CJK Unified Ideographs Extension E

CJK Unified Ideographs Extension F ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension E” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+2B820 ถึง U+2CEAF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+2C000 ถึง U+2CEAF

← ดูส่วนก่อนหน้า

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+2C000 (180224) 𬀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C000
U+2C001 (180225) 𬀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C001
U+2C002 (180226) 𬀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C002
U+2C003 (180227) 𬀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C003
U+2C004 (180228) 𬀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C004
U+2C005 (180229) 𬀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C005
U+2C006 (180230) 𬀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C006
U+2C007 (180231) 𬀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C007
U+2C008 (180232) 𬀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C008
U+2C009 (180233) 𬀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C009
U+2C00A (180234) 𬀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C00A
U+2C00B (180235) 𬀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C00B
U+2C00C (180236) 𬀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C00C
U+2C00D (180237) 𬀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C00D
U+2C00E (180238) 𬀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C00E
U+2C00F (180239) 𬀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C00F
U+2C010 (180240) 𬀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C010
U+2C011 (180241) 𬀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C011
U+2C012 (180242) 𬀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C012
U+2C013 (180243) 𬀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C013
U+2C014 (180244) 𬀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C014
U+2C015 (180245) 𬀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C015
U+2C016 (180246) 𬀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C016
U+2C017 (180247) 𬀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C017
U+2C018 (180248) 𬀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C018
U+2C019 (180249) 𬀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C019
U+2C01A (180250) 𬀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C01A
U+2C01B (180251) 𬀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C01B
U+2C01C (180252) 𬀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C01C
U+2C01D (180253) 𬀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C01D
U+2C01E (180254) 𬀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C01E
U+2C01F (180255) 𬀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C01F
U+2C020 (180256) 𬀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C020
U+2C021 (180257) 𬀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C021
U+2C022 (180258) 𬀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C022
U+2C023 (180259) 𬀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C023
U+2C024 (180260) 𬀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C024
U+2C025 (180261) 𬀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C025
U+2C026 (180262) 𬀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C026
U+2C027 (180263) 𬀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C027
U+2C028 (180264) 𬀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C028
U+2C029 (180265) 𬀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C029
U+2C02A (180266) 𬀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C02A
U+2C02B (180267) 𬀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C02B
U+2C02C (180268) 𬀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C02C
U+2C02D (180269) 𬀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C02D
U+2C02E (180270) 𬀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C02E
U+2C02F (180271) 𬀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C02F
U+2C030 (180272) 𬀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C030
U+2C031 (180273) 𬀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C031
U+2C032 (180274) 𬀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C032
U+2C033 (180275) 𬀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C033
U+2C034 (180276) 𬀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C034
U+2C035 (180277) 𬀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C035
U+2C036 (180278) 𬀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C036
U+2C037 (180279) 𬀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C037
U+2C038 (180280) 𬀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C038
U+2C039 (180281) 𬀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C039
U+2C03A (180282) 𬀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C03A
U+2C03B (180283) 𬀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C03B
U+2C03C (180284) 𬀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C03C
U+2C03D (180285) 𬀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C03D
U+2C03E (180286) 𬀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C03E
U+2C03F (180287) 𬀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C03F
U+2C040 (180288) 𬁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C040
U+2C041 (180289) 𬁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C041
U+2C042 (180290) 𬁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C042
U+2C043 (180291) 𬁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C043
U+2C044 (180292) 𬁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C044
U+2C045 (180293) 𬁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C045
U+2C046 (180294) 𬁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C046
U+2C047 (180295) 𬁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C047
U+2C048 (180296) 𬁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C048
U+2C049 (180297) 𬁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C049
U+2C04A (180298) 𬁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C04A
U+2C04B (180299) 𬁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C04B
U+2C04C (180300) 𬁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C04C
U+2C04D (180301) 𬁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C04D
U+2C04E (180302) 𬁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C04E
U+2C04F (180303) 𬁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C04F
U+2C050 (180304) 𬁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C050
U+2C051 (180305) 𬁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C051
U+2C052 (180306) 𬁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C052
U+2C053 (180307) 𬁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C053
U+2C054 (180308) 𬁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C054
U+2C055 (180309) 𬁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C055
U+2C056 (180310) 𬁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C056
U+2C057 (180311) 𬁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C057
U+2C058 (180312) 𬁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C058
U+2C059 (180313) 𬁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C059
U+2C05A (180314) 𬁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C05A
U+2C05B (180315) 𬁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C05B
U+2C05C (180316) 𬁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C05C
U+2C05D (180317) 𬁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C05D
U+2C05E (180318) 𬁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C05E
U+2C05F (180319) 𬁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C05F
U+2C060 (180320) 𬁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C060
U+2C061 (180321) 𬁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C061
U+2C062 (180322) 𬁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C062
U+2C063 (180323) 𬁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C063
U+2C064 (180324) 𬁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C064
U+2C065 (180325) 𬁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C065
U+2C066 (180326) 𬁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C066
U+2C067 (180327) 𬁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C067
U+2C068 (180328) 𬁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C068
U+2C069 (180329) 𬁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C069
U+2C06A (180330) 𬁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C06A
U+2C06B (180331) 𬁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C06B
U+2C06C (180332) 𬁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C06C
U+2C06D (180333) 𬁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C06D
U+2C06E (180334) 𬁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C06E
U+2C06F (180335) 𬁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C06F
U+2C070 (180336) 𬁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C070
U+2C071 (180337) 𬁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C071
U+2C072 (180338) 𬁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C072
U+2C073 (180339) 𬁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C073
U+2C074 (180340) 𬁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C074
U+2C075 (180341) 𬁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C075
U+2C076 (180342) 𬁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C076
U+2C077 (180343) 𬁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C077
U+2C078 (180344) 𬁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C078
U+2C079 (180345) 𬁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C079
U+2C07A (180346) 𬁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C07A
U+2C07B (180347) 𬁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C07B
U+2C07C (180348) 𬁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C07C
U+2C07D (180349) 𬁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C07D
U+2C07E (180350) 𬁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C07E
U+2C07F (180351) 𬁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C07F
U+2C080 (180352) 𬂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C080
U+2C081 (180353) 𬂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C081
U+2C082 (180354) 𬂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C082
U+2C083 (180355) 𬂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C083
U+2C084 (180356) 𬂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C084
U+2C085 (180357) 𬂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C085
U+2C086 (180358) 𬂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C086
U+2C087 (180359) 𬂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C087
U+2C088 (180360) 𬂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C088
U+2C089 (180361) 𬂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C089
U+2C08A (180362) 𬂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C08A
U+2C08B (180363) 𬂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C08B
U+2C08C (180364) 𬂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C08C
U+2C08D (180365) 𬂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C08D
U+2C08E (180366) 𬂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C08E
U+2C08F (180367) 𬂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C08F
U+2C090 (180368) 𬂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C090
U+2C091 (180369) 𬂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C091
U+2C092 (180370) 𬂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C092
U+2C093 (180371) 𬂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C093
U+2C094 (180372) 𬂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C094
U+2C095 (180373) 𬂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C095
U+2C096 (180374) 𬂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C096
U+2C097 (180375) 𬂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C097
U+2C098 (180376) 𬂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C098
U+2C099 (180377) 𬂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C099
U+2C09A (180378) 𬂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C09A
U+2C09B (180379) 𬂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C09B
U+2C09C (180380) 𬂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C09C
U+2C09D (180381) 𬂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C09D
U+2C09E (180382) 𬂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C09E
U+2C09F (180383) 𬂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C09F
U+2C0A0 (180384) 𬂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0A0
U+2C0A1 (180385) 𬂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0A1
U+2C0A2 (180386) 𬂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0A2
U+2C0A3 (180387) 𬂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0A3
U+2C0A4 (180388) 𬂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0A4
U+2C0A5 (180389) 𬂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0A5
U+2C0A6 (180390) 𬂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0A6
U+2C0A7 (180391) 𬂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0A7
U+2C0A8 (180392) 𬂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0A8
U+2C0A9 (180393) 𬂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0A9
U+2C0AA (180394) 𬂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0AA
U+2C0AB (180395) 𬂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0AB
U+2C0AC (180396) 𬂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0AC
U+2C0AD (180397) 𬂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0AD
U+2C0AE (180398) 𬂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0AE
U+2C0AF (180399) 𬂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0AF
U+2C0B0 (180400) 𬂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0B0
U+2C0B1 (180401) 𬂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0B1
U+2C0B2 (180402) 𬂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0B2
U+2C0B3 (180403) 𬂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0B3
U+2C0B4 (180404) 𬂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0B4
U+2C0B5 (180405) 𬂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0B5
U+2C0B6 (180406) 𬂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0B6
U+2C0B7 (180407) 𬂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0B7
U+2C0B8 (180408) 𬂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0B8
U+2C0B9 (180409) 𬂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0B9
U+2C0BA (180410) 𬂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0BA
U+2C0BB (180411) 𬂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0BB
U+2C0BC (180412) 𬂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0BC
U+2C0BD (180413) 𬂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0BD
U+2C0BE (180414) 𬂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0BE
U+2C0BF (180415) 𬂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0BF
U+2C0C0 (180416) 𬃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0C0
U+2C0C1 (180417) 𬃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0C1
U+2C0C2 (180418) 𬃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0C2
U+2C0C3 (180419) 𬃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0C3
U+2C0C4 (180420) 𬃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0C4
U+2C0C5 (180421) 𬃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0C5
U+2C0C6 (180422) 𬃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0C6
U+2C0C7 (180423) 𬃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0C7
U+2C0C8 (180424) 𬃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0C8
U+2C0C9 (180425) 𬃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0C9
U+2C0CA (180426) 𬃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0CA
U+2C0CB (180427) 𬃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0CB
U+2C0CC (180428) 𬃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0CC
U+2C0CD (180429) 𬃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0CD
U+2C0CE (180430) 𬃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0CE
U+2C0CF (180431) 𬃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0CF
U+2C0D0 (180432) 𬃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0D0
U+2C0D1 (180433) 𬃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0D1
U+2C0D2 (180434) 𬃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0D2
U+2C0D3 (180435) 𬃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0D3
U+2C0D4 (180436) 𬃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0D4
U+2C0D5 (180437) 𬃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0D5
U+2C0D6 (180438) 𬃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0D6
U+2C0D7 (180439) 𬃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0D7
U+2C0D8 (180440) 𬃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0D8
U+2C0D9 (180441) 𬃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0D9
U+2C0DA (180442) 𬃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0DA
U+2C0DB (180443) 𬃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0DB
U+2C0DC (180444) 𬃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0DC
U+2C0DD (180445) 𬃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0DD
U+2C0DE (180446) 𬃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0DE
U+2C0DF (180447) 𬃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0DF
U+2C0E0 (180448) 𬃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0E0
U+2C0E1 (180449) 𬃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0E1
U+2C0E2 (180450) 𬃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0E2
U+2C0E3 (180451) 𬃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0E3
U+2C0E4 (180452) 𬃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0E4
U+2C0E5 (180453) 𬃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0E5
U+2C0E6 (180454) 𬃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0E6
U+2C0E7 (180455) 𬃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0E7
U+2C0E8 (180456) 𬃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0E8
U+2C0E9 (180457) 𬃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0E9
U+2C0EA (180458) 𬃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0EA
U+2C0EB (180459) 𬃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0EB
U+2C0EC (180460) 𬃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0EC
U+2C0ED (180461) 𬃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0ED
U+2C0EE (180462) 𬃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0EE
U+2C0EF (180463) 𬃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0EF
U+2C0F0 (180464) 𬃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0F0
U+2C0F1 (180465) 𬃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0F1
U+2C0F2 (180466) 𬃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0F2
U+2C0F3 (180467) 𬃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0F3
U+2C0F4 (180468) 𬃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0F4
U+2C0F5 (180469) 𬃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0F5
U+2C0F6 (180470) 𬃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0F6
U+2C0F7 (180471) 𬃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0F7
U+2C0F8 (180472) 𬃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0F8
U+2C0F9 (180473) 𬃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0F9
U+2C0FA (180474) 𬃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0FA
U+2C0FB (180475) 𬃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0FB
U+2C0FC (180476) 𬃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0FC
U+2C0FD (180477) 𬃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0FD
U+2C0FE (180478) 𬃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0FE
U+2C0FF (180479) 𬃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C0FF
U+2C100 (180480) 𬄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C100
U+2C101 (180481) 𬄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C101
U+2C102 (180482) 𬄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C102
U+2C103 (180483) 𬄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C103
U+2C104 (180484) 𬄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C104
U+2C105 (180485) 𬄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C105
U+2C106 (180486) 𬄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C106
U+2C107 (180487) 𬄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C107
U+2C108 (180488) 𬄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C108
U+2C109 (180489) 𬄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C109
U+2C10A (180490) 𬄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C10A
U+2C10B (180491) 𬄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C10B
U+2C10C (180492) 𬄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C10C
U+2C10D (180493) 𬄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C10D
U+2C10E (180494) 𬄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C10E
U+2C10F (180495) 𬄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C10F
U+2C110 (180496) 𬄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C110
U+2C111 (180497) 𬄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C111
U+2C112 (180498) 𬄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C112
U+2C113 (180499) 𬄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C113
U+2C114 (180500) 𬄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C114
U+2C115 (180501) 𬄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C115
U+2C116 (180502) 𬄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C116
U+2C117 (180503) 𬄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C117
U+2C118 (180504) 𬄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C118
U+2C119 (180505) 𬄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C119
U+2C11A (180506) 𬄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C11A
U+2C11B (180507) 𬄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C11B
U+2C11C (180508) 𬄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C11C
U+2C11D (180509) 𬄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C11D
U+2C11E (180510) 𬄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C11E
U+2C11F (180511) 𬄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C11F
U+2C120 (180512) 𬄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C120
U+2C121 (180513) 𬄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C121
U+2C122 (180514) 𬄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C122
U+2C123 (180515) 𬄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C123
U+2C124 (180516) 𬄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C124
U+2C125 (180517) 𬄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C125
U+2C126 (180518) 𬄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C126
U+2C127 (180519) 𬄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C127
U+2C128 (180520) 𬄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C128
U+2C129 (180521) 𬄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C129
U+2C12A (180522) 𬄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C12A
U+2C12B (180523) 𬄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C12B
U+2C12C (180524) 𬄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C12C
U+2C12D (180525) 𬄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C12D
U+2C12E (180526) 𬄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C12E
U+2C12F (180527) 𬄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C12F
U+2C130 (180528) 𬄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C130
U+2C131 (180529) 𬄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C131
U+2C132 (180530) 𬄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C132
U+2C133 (180531) 𬄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C133
U+2C134 (180532) 𬄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C134
U+2C135 (180533) 𬄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C135
U+2C136 (180534) 𬄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C136
U+2C137 (180535) 𬄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C137
U+2C138 (180536) 𬄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C138
U+2C139 (180537) 𬄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C139
U+2C13A (180538) 𬄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C13A
U+2C13B (180539) 𬄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C13B
U+2C13C (180540) 𬄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C13C
U+2C13D (180541) 𬄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C13D
U+2C13E (180542) 𬄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C13E
U+2C13F (180543) 𬄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C13F
U+2C140 (180544) 𬅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C140
U+2C141 (180545) 𬅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C141
U+2C142 (180546) 𬅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C142
U+2C143 (180547) 𬅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C143
U+2C144 (180548) 𬅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C144
U+2C145 (180549) 𬅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C145
U+2C146 (180550) 𬅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C146
U+2C147 (180551) 𬅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C147
U+2C148 (180552) 𬅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C148
U+2C149 (180553) 𬅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C149
U+2C14A (180554) 𬅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C14A
U+2C14B (180555) 𬅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C14B
U+2C14C (180556) 𬅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C14C
U+2C14D (180557) 𬅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C14D
U+2C14E (180558) 𬅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C14E
U+2C14F (180559) 𬅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C14F
U+2C150 (180560) 𬅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C150
U+2C151 (180561) 𬅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C151
U+2C152 (180562) 𬅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C152
U+2C153 (180563) 𬅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C153
U+2C154 (180564) 𬅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C154
U+2C155 (180565) 𬅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C155
U+2C156 (180566) 𬅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C156
U+2C157 (180567) 𬅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C157
U+2C158 (180568) 𬅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C158
U+2C159 (180569) 𬅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C159
U+2C15A (180570) 𬅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C15A
U+2C15B (180571) 𬅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C15B
U+2C15C (180572) 𬅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C15C
U+2C15D (180573) 𬅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C15D
U+2C15E (180574) 𬅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C15E
U+2C15F (180575) 𬅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C15F
U+2C160 (180576) 𬅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C160
U+2C161 (180577) 𬅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C161
U+2C162 (180578) 𬅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C162
U+2C163 (180579) 𬅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C163
U+2C164 (180580) 𬅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C164
U+2C165 (180581) 𬅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C165
U+2C166 (180582) 𬅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C166
U+2C167 (180583) 𬅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C167
U+2C168 (180584) 𬅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C168
U+2C169 (180585) 𬅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C169
U+2C16A (180586) 𬅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C16A
U+2C16B (180587) 𬅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C16B
U+2C16C (180588) 𬅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C16C
U+2C16D (180589) 𬅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C16D
U+2C16E (180590) 𬅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C16E
U+2C16F (180591) 𬅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C16F
U+2C170 (180592) 𬅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C170
U+2C171 (180593) 𬅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C171
U+2C172 (180594) 𬅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C172
U+2C173 (180595) 𬅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C173
U+2C174 (180596) 𬅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C174
U+2C175 (180597) 𬅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C175
U+2C176 (180598) 𬅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C176
U+2C177 (180599) 𬅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C177
U+2C178 (180600) 𬅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C178
U+2C179 (180601) 𬅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C179
U+2C17A (180602) 𬅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C17A
U+2C17B (180603) 𬅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C17B
U+2C17C (180604) 𬅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C17C
U+2C17D (180605) 𬅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C17D
U+2C17E (180606) 𬅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C17E
U+2C17F (180607) 𬅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C17F
U+2C180 (180608) 𬆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C180
U+2C181 (180609) 𬆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C181
U+2C182 (180610) 𬆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C182
U+2C183 (180611) 𬆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C183
U+2C184 (180612) 𬆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C184
U+2C185 (180613) 𬆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C185
U+2C186 (180614) 𬆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C186
U+2C187 (180615) 𬆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C187
U+2C188 (180616) 𬆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C188
U+2C189 (180617) 𬆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C189
U+2C18A (180618) 𬆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C18A
U+2C18B (180619) 𬆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C18B
U+2C18C (180620) 𬆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C18C
U+2C18D (180621) 𬆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C18D
U+2C18E (180622) 𬆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C18E
U+2C18F (180623) 𬆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C18F
U+2C190 (180624) 𬆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C190
U+2C191 (180625) 𬆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C191
U+2C192 (180626) 𬆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C192
U+2C193 (180627) 𬆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C193
U+2C194 (180628) 𬆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C194
U+2C195 (180629) 𬆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C195
U+2C196 (180630) 𬆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C196
U+2C197 (180631) 𬆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C197
U+2C198 (180632) 𬆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C198
U+2C199 (180633) 𬆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C199
U+2C19A (180634) 𬆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C19A
U+2C19B (180635) 𬆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C19B
U+2C19C (180636) 𬆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C19C
U+2C19D (180637) 𬆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C19D
U+2C19E (180638) 𬆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C19E
U+2C19F (180639) 𬆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C19F
U+2C1A0 (180640) 𬆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1A0
U+2C1A1 (180641) 𬆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1A1
U+2C1A2 (180642) 𬆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1A2
U+2C1A3 (180643) 𬆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1A3
U+2C1A4 (180644) 𬆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1A4
U+2C1A5 (180645) 𬆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1A5
U+2C1A6 (180646) 𬆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1A6
U+2C1A7 (180647) 𬆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1A7
U+2C1A8 (180648) 𬆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1A8
U+2C1A9 (180649) 𬆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1A9
U+2C1AA (180650) 𬆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1AA
U+2C1AB (180651) 𬆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1AB
U+2C1AC (180652) 𬆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1AC
U+2C1AD (180653) 𬆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1AD
U+2C1AE (180654) 𬆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1AE
U+2C1AF (180655) 𬆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1AF
U+2C1B0 (180656) 𬆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1B0
U+2C1B1 (180657) 𬆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1B1
U+2C1B2 (180658) 𬆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1B2
U+2C1B3 (180659) 𬆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1B3
U+2C1B4 (180660) 𬆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1B4
U+2C1B5 (180661) 𬆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1B5
U+2C1B6 (180662) 𬆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1B6
U+2C1B7 (180663) 𬆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1B7
U+2C1B8 (180664) 𬆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1B8
U+2C1B9 (180665) 𬆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1B9
U+2C1BA (180666) 𬆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1BA
U+2C1BB (180667) 𬆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1BB
U+2C1BC (180668) 𬆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1BC
U+2C1BD (180669) 𬆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1BD
U+2C1BE (180670) 𬆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1BE
U+2C1BF (180671) 𬆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1BF
U+2C1C0 (180672) 𬇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1C0
U+2C1C1 (180673) 𬇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1C1
U+2C1C2 (180674) 𬇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1C2
U+2C1C3 (180675) 𬇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1C3
U+2C1C4 (180676) 𬇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1C4
U+2C1C5 (180677) 𬇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1C5
U+2C1C6 (180678) 𬇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1C6
U+2C1C7 (180679) 𬇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1C7
U+2C1C8 (180680) 𬇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1C8
U+2C1C9 (180681) 𬇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1C9
U+2C1CA (180682) 𬇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1CA
U+2C1CB (180683) 𬇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1CB
U+2C1CC (180684) 𬇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1CC
U+2C1CD (180685) 𬇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1CD
U+2C1CE (180686) 𬇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1CE
U+2C1CF (180687) 𬇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1CF
U+2C1D0 (180688) 𬇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1D0
U+2C1D1 (180689) 𬇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1D1
U+2C1D2 (180690) 𬇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1D2
U+2C1D3 (180691) 𬇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1D3
U+2C1D4 (180692) 𬇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1D4
U+2C1D5 (180693) 𬇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1D5
U+2C1D6 (180694) 𬇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1D6
U+2C1D7 (180695) 𬇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1D7
U+2C1D8 (180696) 𬇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1D8
U+2C1D9 (180697) 𬇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1D9
U+2C1DA (180698) 𬇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1DA
U+2C1DB (180699) 𬇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1DB
U+2C1DC (180700) 𬇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1DC
U+2C1DD (180701) 𬇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1DD
U+2C1DE (180702) 𬇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1DE
U+2C1DF (180703) 𬇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1DF
U+2C1E0 (180704) 𬇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1E0
U+2C1E1 (180705) 𬇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1E1
U+2C1E2 (180706) 𬇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1E2
U+2C1E3 (180707) 𬇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1E3
U+2C1E4 (180708) 𬇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1E4
U+2C1E5 (180709) 𬇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1E5
U+2C1E6 (180710) 𬇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1E6
U+2C1E7 (180711) 𬇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1E7
U+2C1E8 (180712) 𬇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1E8
U+2C1E9 (180713) 𬇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1E9
U+2C1EA (180714) 𬇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1EA
U+2C1EB (180715) 𬇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1EB
U+2C1EC (180716) 𬇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1EC
U+2C1ED (180717) 𬇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1ED
U+2C1EE (180718) 𬇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1EE
U+2C1EF (180719) 𬇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1EF
U+2C1F0 (180720) 𬇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1F0
U+2C1F1 (180721) 𬇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1F1
U+2C1F2 (180722) 𬇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1F2
U+2C1F3 (180723) 𬇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1F3
U+2C1F4 (180724) 𬇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1F4
U+2C1F5 (180725) 𬇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1F5
U+2C1F6 (180726) 𬇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1F6
U+2C1F7 (180727) 𬇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1F7
U+2C1F8 (180728) 𬇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1F8
U+2C1F9 (180729) 𬇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1F9
U+2C1FA (180730) 𬇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1FA
U+2C1FB (180731) 𬇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1FB
U+2C1FC (180732) 𬇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1FC
U+2C1FD (180733) 𬇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1FD
U+2C1FE (180734) 𬇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1FE
U+2C1FF (180735) 𬇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C1FF
U+2C200 (180736) 𬈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C200
U+2C201 (180737) 𬈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C201
U+2C202 (180738) 𬈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C202
U+2C203 (180739) 𬈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C203
U+2C204 (180740) 𬈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C204
U+2C205 (180741) 𬈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C205
U+2C206 (180742) 𬈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C206
U+2C207 (180743) 𬈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C207
U+2C208 (180744) 𬈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C208
U+2C209 (180745) 𬈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C209
U+2C20A (180746) 𬈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C20A
U+2C20B (180747) 𬈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C20B
U+2C20C (180748) 𬈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C20C
U+2C20D (180749) 𬈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C20D
U+2C20E (180750) 𬈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C20E
U+2C20F (180751) 𬈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C20F
U+2C210 (180752) 𬈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C210
U+2C211 (180753) 𬈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C211
U+2C212 (180754) 𬈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C212
U+2C213 (180755) 𬈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C213
U+2C214 (180756) 𬈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C214
U+2C215 (180757) 𬈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C215
U+2C216 (180758) 𬈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C216
U+2C217 (180759) 𬈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C217
U+2C218 (180760) 𬈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C218
U+2C219 (180761) 𬈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C219
U+2C21A (180762) 𬈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C21A
U+2C21B (180763) 𬈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C21B
U+2C21C (180764) 𬈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C21C
U+2C21D (180765) 𬈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C21D
U+2C21E (180766) 𬈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C21E
U+2C21F (180767) 𬈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C21F
U+2C220 (180768) 𬈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C220
U+2C221 (180769) 𬈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C221
U+2C222 (180770) 𬈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C222
U+2C223 (180771) 𬈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C223
U+2C224 (180772) 𬈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C224
U+2C225 (180773) 𬈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C225
U+2C226 (180774) 𬈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C226
U+2C227 (180775) 𬈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C227
U+2C228 (180776) 𬈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C228
U+2C229 (180777) 𬈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C229
U+2C22A (180778) 𬈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C22A
U+2C22B (180779) 𬈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C22B
U+2C22C (180780) 𬈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C22C
U+2C22D (180781) 𬈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C22D
U+2C22E (180782) 𬈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C22E
U+2C22F (180783) 𬈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C22F
U+2C230 (180784) 𬈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C230
U+2C231 (180785) 𬈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C231
U+2C232 (180786) 𬈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C232
U+2C233 (180787) 𬈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C233
U+2C234 (180788) 𬈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C234
U+2C235 (180789) 𬈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C235
U+2C236 (180790) 𬈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C236
U+2C237 (180791) 𬈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C237
U+2C238 (180792) 𬈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C238
U+2C239 (180793) 𬈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C239
U+2C23A (180794) 𬈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C23A
U+2C23B (180795) 𬈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C23B
U+2C23C (180796) 𬈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C23C
U+2C23D (180797) 𬈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C23D
U+2C23E (180798) 𬈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C23E
U+2C23F (180799) 𬈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C23F
U+2C240 (180800) 𬉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C240
U+2C241 (180801) 𬉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C241
U+2C242 (180802) 𬉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C242
U+2C243 (180803) 𬉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C243
U+2C244 (180804) 𬉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C244
U+2C245 (180805) 𬉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C245
U+2C246 (180806) 𬉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C246
U+2C247 (180807) 𬉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C247
U+2C248 (180808) 𬉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C248
U+2C249 (180809) 𬉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C249
U+2C24A (180810) 𬉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C24A
U+2C24B (180811) 𬉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C24B
U+2C24C (180812) 𬉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C24C
U+2C24D (180813) 𬉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C24D
U+2C24E (180814) 𬉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C24E
U+2C24F (180815) 𬉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C24F
U+2C250 (180816) 𬉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C250
U+2C251 (180817) 𬉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C251
U+2C252 (180818) 𬉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C252
U+2C253 (180819) 𬉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C253
U+2C254 (180820) 𬉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C254
U+2C255 (180821) 𬉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C255
U+2C256 (180822) 𬉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C256
U+2C257 (180823) 𬉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C257
U+2C258 (180824) 𬉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C258
U+2C259 (180825) 𬉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C259
U+2C25A (180826) 𬉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C25A
U+2C25B (180827) 𬉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C25B
U+2C25C (180828) 𬉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C25C
U+2C25D (180829) 𬉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C25D
U+2C25E (180830) 𬉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C25E
U+2C25F (180831) 𬉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C25F
U+2C260 (180832) 𬉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C260
U+2C261 (180833) 𬉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C261
U+2C262 (180834) 𬉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C262
U+2C263 (180835) 𬉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C263
U+2C264 (180836) 𬉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C264
U+2C265 (180837) 𬉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C265
U+2C266 (180838) 𬉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C266
U+2C267 (180839) 𬉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C267
U+2C268 (180840) 𬉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C268
U+2C269 (180841) 𬉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C269
U+2C26A (180842) 𬉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C26A
U+2C26B (180843) 𬉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C26B
U+2C26C (180844) 𬉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C26C
U+2C26D (180845) 𬉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C26D
U+2C26E (180846) 𬉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C26E
U+2C26F (180847) 𬉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C26F
U+2C270 (180848) 𬉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C270
U+2C271 (180849) 𬉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C271
U+2C272 (180850) 𬉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C272
U+2C273 (180851) 𬉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C273
U+2C274 (180852) 𬉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C274
U+2C275 (180853) 𬉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C275
U+2C276 (180854) 𬉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C276
U+2C277 (180855) 𬉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C277
U+2C278 (180856) 𬉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C278
U+2C279 (180857) 𬉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C279
U+2C27A (180858) 𬉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C27A
U+2C27B (180859) 𬉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C27B
U+2C27C (180860) 𬉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C27C
U+2C27D (180861) 𬉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C27D
U+2C27E (180862) 𬉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C27E
U+2C27F (180863) 𬉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C27F
U+2C280 (180864) 𬊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C280
U+2C281 (180865) 𬊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C281
U+2C282 (180866) 𬊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C282
U+2C283 (180867) 𬊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C283
U+2C284 (180868) 𬊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C284
U+2C285 (180869) 𬊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C285
U+2C286 (180870) 𬊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C286
U+2C287 (180871) 𬊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C287
U+2C288 (180872) 𬊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C288
U+2C289 (180873) 𬊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C289
U+2C28A (180874) 𬊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C28A
U+2C28B (180875) 𬊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C28B
U+2C28C (180876) 𬊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C28C
U+2C28D (180877) 𬊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C28D
U+2C28E (180878) 𬊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C28E
U+2C28F (180879) 𬊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C28F
U+2C290 (180880) 𬊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C290
U+2C291 (180881) 𬊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C291
U+2C292 (180882) 𬊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C292
U+2C293 (180883) 𬊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C293
U+2C294 (180884) 𬊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C294
U+2C295 (180885) 𬊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C295
U+2C296 (180886) 𬊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C296
U+2C297 (180887) 𬊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C297
U+2C298 (180888) 𬊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C298
U+2C299 (180889) 𬊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C299
U+2C29A (180890) 𬊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C29A
U+2C29B (180891) 𬊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C29B
U+2C29C (180892) 𬊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C29C
U+2C29D (180893) 𬊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C29D
U+2C29E (180894) 𬊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C29E
U+2C29F (180895) 𬊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C29F
U+2C2A0 (180896) 𬊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2A0
U+2C2A1 (180897) 𬊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2A1
U+2C2A2 (180898) 𬊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2A2
U+2C2A3 (180899) 𬊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2A3
U+2C2A4 (180900) 𬊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2A4
U+2C2A5 (180901) 𬊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2A5
U+2C2A6 (180902) 𬊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2A6
U+2C2A7 (180903) 𬊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2A7
U+2C2A8 (180904) 𬊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2A8
U+2C2A9 (180905) 𬊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2A9
U+2C2AA (180906) 𬊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2AA
U+2C2AB (180907) 𬊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2AB
U+2C2AC (180908) 𬊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2AC
U+2C2AD (180909) 𬊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2AD
U+2C2AE (180910) 𬊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2AE
U+2C2AF (180911) 𬊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2AF
U+2C2B0 (180912) 𬊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2B0
U+2C2B1 (180913) 𬊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2B1
U+2C2B2 (180914) 𬊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2B2
U+2C2B3 (180915) 𬊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2B3
U+2C2B4 (180916) 𬊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2B4
U+2C2B5 (180917) 𬊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2B5
U+2C2B6 (180918) 𬊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2B6
U+2C2B7 (180919) 𬊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2B7
U+2C2B8 (180920) 𬊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2B8
U+2C2B9 (180921) 𬊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2B9
U+2C2BA (180922) 𬊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2BA
U+2C2BB (180923) 𬊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2BB
U+2C2BC (180924) 𬊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2BC
U+2C2BD (180925) 𬊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2BD
U+2C2BE (180926) 𬊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2BE
U+2C2BF (180927) 𬊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2BF
U+2C2C0 (180928) 𬋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2C0
U+2C2C1 (180929) 𬋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2C1
U+2C2C2 (180930) 𬋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2C2
U+2C2C3 (180931) 𬋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2C3
U+2C2C4 (180932) 𬋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2C4
U+2C2C5 (180933) 𬋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2C5
U+2C2C6 (180934) 𬋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2C6
U+2C2C7 (180935) 𬋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2C7
U+2C2C8 (180936) 𬋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2C8
U+2C2C9 (180937) 𬋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2C9
U+2C2CA (180938) 𬋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2CA
U+2C2CB (180939) 𬋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2CB
U+2C2CC (180940) 𬋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2CC
U+2C2CD (180941) 𬋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2CD
U+2C2CE (180942) 𬋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2CE
U+2C2CF (180943) 𬋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2CF
U+2C2D0 (180944) 𬋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2D0
U+2C2D1 (180945) 𬋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2D1
U+2C2D2 (180946) 𬋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2D2
U+2C2D3 (180947) 𬋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2D3
U+2C2D4 (180948) 𬋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2D4
U+2C2D5 (180949) 𬋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2D5
U+2C2D6 (180950) 𬋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2D6
U+2C2D7 (180951) 𬋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2D7
U+2C2D8 (180952) 𬋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2D8
U+2C2D9 (180953) 𬋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2D9
U+2C2DA (180954) 𬋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2DA
U+2C2DB (180955) 𬋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2DB
U+2C2DC (180956) 𬋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2DC
U+2C2DD (180957) 𬋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2DD
U+2C2DE (180958) 𬋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2DE
U+2C2DF (180959) 𬋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2DF
U+2C2E0 (180960) 𬋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2E0
U+2C2E1 (180961) 𬋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2E1
U+2C2E2 (180962) 𬋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2E2
U+2C2E3 (180963) 𬋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2E3
U+2C2E4 (180964) 𬋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2E4
U+2C2E5 (180965) 𬋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2E5
U+2C2E6 (180966) 𬋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2E6
U+2C2E7 (180967) 𬋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2E7
U+2C2E8 (180968) 𬋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2E8
U+2C2E9 (180969) 𬋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2E9
U+2C2EA (180970) 𬋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2EA
U+2C2EB (180971) 𬋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2EB
U+2C2EC (180972) 𬋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2EC
U+2C2ED (180973) 𬋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2ED
U+2C2EE (180974) 𬋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2EE
U+2C2EF (180975) 𬋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2EF
U+2C2F0 (180976) 𬋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2F0
U+2C2F1 (180977) 𬋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2F1
U+2C2F2 (180978) 𬋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2F2
U+2C2F3 (180979) 𬋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2F3
U+2C2F4 (180980) 𬋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2F4
U+2C2F5 (180981) 𬋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2F5
U+2C2F6 (180982) 𬋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2F6
U+2C2F7 (180983) 𬋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2F7
U+2C2F8 (180984) 𬋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2F8
U+2C2F9 (180985) 𬋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2F9
U+2C2FA (180986) 𬋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2FA
U+2C2FB (180987) 𬋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2FB
U+2C2FC (180988) 𬋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2FC
U+2C2FD (180989) 𬋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2FD
U+2C2FE (180990) 𬋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2FE
U+2C2FF (180991) 𬋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C2FF
U+2C300 (180992) 𬌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C300
U+2C301 (180993) 𬌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C301
U+2C302 (180994) 𬌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C302
U+2C303 (180995) 𬌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C303
U+2C304 (180996) 𬌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C304
U+2C305 (180997) 𬌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C305
U+2C306 (180998) 𬌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C306
U+2C307 (180999) 𬌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C307
U+2C308 (181000) 𬌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C308
U+2C309 (181001) 𬌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C309
U+2C30A (181002) 𬌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C30A
U+2C30B (181003) 𬌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C30B
U+2C30C (181004) 𬌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C30C
U+2C30D (181005) 𬌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C30D
U+2C30E (181006) 𬌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C30E
U+2C30F (181007) 𬌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C30F
U+2C310 (181008) 𬌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C310
U+2C311 (181009) 𬌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C311
U+2C312 (181010) 𬌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C312
U+2C313 (181011) 𬌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C313
U+2C314 (181012) 𬌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C314
U+2C315 (181013) 𬌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C315
U+2C316 (181014) 𬌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C316
U+2C317 (181015) 𬌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C317
U+2C318 (181016) 𬌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C318
U+2C319 (181017) 𬌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C319
U+2C31A (181018) 𬌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C31A
U+2C31B (181019) 𬌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C31B
U+2C31C (181020) 𬌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C31C
U+2C31D (181021) 𬌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C31D
U+2C31E (181022) 𬌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C31E
U+2C31F (181023) 𬌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C31F
U+2C320 (181024) 𬌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C320
U+2C321 (181025) 𬌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C321
U+2C322 (181026) 𬌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C322
U+2C323 (181027) 𬌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C323
U+2C324 (181028) 𬌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C324
U+2C325 (181029) 𬌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C325
U+2C326 (181030) 𬌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C326
U+2C327 (181031) 𬌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C327
U+2C328 (181032) 𬌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C328
U+2C329 (181033) 𬌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C329
U+2C32A (181034) 𬌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C32A
U+2C32B (181035) 𬌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C32B
U+2C32C (181036) 𬌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C32C
U+2C32D (181037) 𬌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C32D
U+2C32E (181038) 𬌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C32E
U+2C32F (181039) 𬌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C32F
U+2C330 (181040) 𬌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C330
U+2C331 (181041) 𬌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C331
U+2C332 (181042) 𬌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C332
U+2C333 (181043) 𬌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C333
U+2C334 (181044) 𬌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C334
U+2C335 (181045) 𬌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C335
U+2C336 (181046) 𬌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C336
U+2C337 (181047) 𬌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C337
U+2C338 (181048) 𬌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C338
U+2C339 (181049) 𬌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C339
U+2C33A (181050) 𬌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C33A
U+2C33B (181051) 𬌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C33B
U+2C33C (181052) 𬌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C33C
U+2C33D (181053) 𬌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C33D
U+2C33E (181054) 𬌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C33E
U+2C33F (181055) 𬌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C33F
U+2C340 (181056) 𬍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C340
U+2C341 (181057) 𬍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C341
U+2C342 (181058) 𬍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C342
U+2C343 (181059) 𬍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C343
U+2C344 (181060) 𬍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C344
U+2C345 (181061) 𬍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C345
U+2C346 (181062) 𬍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C346
U+2C347 (181063) 𬍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C347
U+2C348 (181064) 𬍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C348
U+2C349 (181065) 𬍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C349
U+2C34A (181066) 𬍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C34A
U+2C34B (181067) 𬍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C34B
U+2C34C (181068) 𬍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C34C
U+2C34D (181069) 𬍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C34D
U+2C34E (181070) 𬍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C34E
U+2C34F (181071) 𬍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C34F
U+2C350 (181072) 𬍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C350
U+2C351 (181073) 𬍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C351
U+2C352 (181074) 𬍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C352
U+2C353 (181075) 𬍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C353
U+2C354 (181076) 𬍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C354
U+2C355 (181077) 𬍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C355
U+2C356 (181078) 𬍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C356
U+2C357 (181079) 𬍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C357
U+2C358 (181080) 𬍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C358
U+2C359 (181081) 𬍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C359
U+2C35A (181082) 𬍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C35A
U+2C35B (181083) 𬍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C35B
U+2C35C (181084) 𬍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C35C
U+2C35D (181085) 𬍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C35D
U+2C35E (181086) 𬍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C35E
U+2C35F (181087) 𬍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C35F
U+2C360 (181088) 𬍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C360
U+2C361 (181089) 𬍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C361
U+2C362 (181090) 𬍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C362
U+2C363 (181091) 𬍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C363
U+2C364 (181092) 𬍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C364
U+2C365 (181093) 𬍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C365
U+2C366 (181094) 𬍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C366
U+2C367 (181095) 𬍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C367
U+2C368 (181096) 𬍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C368
U+2C369 (181097) 𬍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C369
U+2C36A (181098) 𬍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C36A
U+2C36B (181099) 𬍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C36B
U+2C36C (181100) 𬍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C36C
U+2C36D (181101) 𬍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C36D
U+2C36E (181102) 𬍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C36E
U+2C36F (181103) 𬍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C36F
U+2C370 (181104) 𬍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C370
U+2C371 (181105) 𬍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C371
U+2C372 (181106) 𬍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C372
U+2C373 (181107) 𬍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C373
U+2C374 (181108) 𬍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C374
U+2C375 (181109) 𬍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C375
U+2C376 (181110) 𬍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C376
U+2C377 (181111) 𬍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C377
U+2C378 (181112) 𬍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C378
U+2C379 (181113) 𬍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C379
U+2C37A (181114) 𬍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C37A
U+2C37B (181115) 𬍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C37B
U+2C37C (181116) 𬍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C37C
U+2C37D (181117) 𬍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C37D
U+2C37E (181118) 𬍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C37E
U+2C37F (181119) 𬍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C37F
U+2C380 (181120) 𬎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C380
U+2C381 (181121) 𬎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C381
U+2C382 (181122) 𬎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C382
U+2C383 (181123) 𬎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C383
U+2C384 (181124) 𬎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C384
U+2C385 (181125) 𬎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C385
U+2C386 (181126) 𬎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C386
U+2C387 (181127) 𬎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C387
U+2C388 (181128) 𬎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C388
U+2C389 (181129) 𬎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C389
U+2C38A (181130) 𬎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C38A
U+2C38B (181131) 𬎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C38B
U+2C38C (181132) 𬎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C38C
U+2C38D (181133) 𬎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C38D
U+2C38E (181134) 𬎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C38E
U+2C38F (181135) 𬎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C38F
U+2C390 (181136) 𬎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C390
U+2C391 (181137) 𬎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C391
U+2C392 (181138) 𬎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C392
U+2C393 (181139) 𬎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C393
U+2C394 (181140) 𬎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C394
U+2C395 (181141) 𬎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C395
U+2C396 (181142) 𬎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C396
U+2C397 (181143) 𬎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C397
U+2C398 (181144) 𬎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C398
U+2C399 (181145) 𬎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C399
U+2C39A (181146) 𬎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C39A
U+2C39B (181147) 𬎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C39B
U+2C39C (181148) 𬎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C39C
U+2C39D (181149) 𬎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C39D
U+2C39E (181150) 𬎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C39E
U+2C39F (181151) 𬎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C39F
U+2C3A0 (181152) 𬎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3A0
U+2C3A1 (181153) 𬎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3A1
U+2C3A2 (181154) 𬎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3A2
U+2C3A3 (181155) 𬎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3A3
U+2C3A4 (181156) 𬎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3A4
U+2C3A5 (181157) 𬎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3A5
U+2C3A6 (181158) 𬎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3A6
U+2C3A7 (181159) 𬎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3A7
U+2C3A8 (181160) 𬎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3A8
U+2C3A9 (181161) 𬎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3A9
U+2C3AA (181162) 𬎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3AA
U+2C3AB (181163) 𬎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3AB
U+2C3AC (181164) 𬎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3AC
U+2C3AD (181165) 𬎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3AD
U+2C3AE (181166) 𬎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3AE
U+2C3AF (181167) 𬎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3AF
U+2C3B0 (181168) 𬎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3B0
U+2C3B1 (181169) 𬎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3B1
U+2C3B2 (181170) 𬎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3B2
U+2C3B3 (181171) 𬎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3B3
U+2C3B4 (181172) 𬎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3B4
U+2C3B5 (181173) 𬎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3B5
U+2C3B6 (181174) 𬎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3B6
U+2C3B7 (181175) 𬎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3B7
U+2C3B8 (181176) 𬎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3B8
U+2C3B9 (181177) 𬎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3B9
U+2C3BA (181178) 𬎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3BA
U+2C3BB (181179) 𬎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3BB
U+2C3BC (181180) 𬎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3BC
U+2C3BD (181181) 𬎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3BD
U+2C3BE (181182) 𬎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3BE
U+2C3BF (181183) 𬎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3BF
U+2C3C0 (181184) 𬏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3C0
U+2C3C1 (181185) 𬏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3C1
U+2C3C2 (181186) 𬏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3C2
U+2C3C3 (181187) 𬏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3C3
U+2C3C4 (181188) 𬏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3C4
U+2C3C5 (181189) 𬏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3C5
U+2C3C6 (181190) 𬏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3C6
U+2C3C7 (181191) 𬏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3C7
U+2C3C8 (181192) 𬏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3C8
U+2C3C9 (181193) 𬏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3C9
U+2C3CA (181194) 𬏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3CA
U+2C3CB (181195) 𬏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3CB
U+2C3CC (181196) 𬏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3CC
U+2C3CD (181197) 𬏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3CD
U+2C3CE (181198) 𬏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3CE
U+2C3CF (181199) 𬏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3CF
U+2C3D0 (181200) 𬏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3D0
U+2C3D1 (181201) 𬏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3D1
U+2C3D2 (181202) 𬏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3D2
U+2C3D3 (181203) 𬏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3D3
U+2C3D4 (181204) 𬏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3D4
U+2C3D5 (181205) 𬏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3D5
U+2C3D6 (181206) 𬏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3D6
U+2C3D7 (181207) 𬏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3D7
U+2C3D8 (181208) 𬏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3D8
U+2C3D9 (181209) 𬏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3D9
U+2C3DA (181210) 𬏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3DA
U+2C3DB (181211) 𬏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3DB
U+2C3DC (181212) 𬏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3DC
U+2C3DD (181213) 𬏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3DD
U+2C3DE (181214) 𬏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3DE
U+2C3DF (181215) 𬏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3DF
U+2C3E0 (181216) 𬏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3E0
U+2C3E1 (181217) 𬏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3E1
U+2C3E2 (181218) 𬏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3E2
U+2C3E3 (181219) 𬏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3E3
U+2C3E4 (181220) 𬏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3E4
U+2C3E5 (181221) 𬏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3E5
U+2C3E6 (181222) 𬏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3E6
U+2C3E7 (181223) 𬏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3E7
U+2C3E8 (181224) 𬏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3E8
U+2C3E9 (181225) 𬏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3E9
U+2C3EA (181226) 𬏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3EA
U+2C3EB (181227) 𬏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3EB
U+2C3EC (181228) 𬏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3EC
U+2C3ED (181229) 𬏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3ED
U+2C3EE (181230) 𬏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3EE
U+2C3EF (181231) 𬏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3EF
U+2C3F0 (181232) 𬏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3F0
U+2C3F1 (181233) 𬏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3F1
U+2C3F2 (181234) 𬏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3F2
U+2C3F3 (181235) 𬏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3F3
U+2C3F4 (181236) 𬏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3F4
U+2C3F5 (181237) 𬏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3F5
U+2C3F6 (181238) 𬏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3F6
U+2C3F7 (181239) 𬏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3F7
U+2C3F8 (181240) 𬏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3F8
U+2C3F9 (181241) 𬏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3F9
U+2C3FA (181242) 𬏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3FA
U+2C3FB (181243) 𬏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3FB
U+2C3FC (181244) 𬏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3FC
U+2C3FD (181245) 𬏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3FD
U+2C3FE (181246) 𬏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3FE
U+2C3FF (181247) 𬏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C3FF
U+2C400 (181248) 𬐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C400
U+2C401 (181249) 𬐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C401
U+2C402 (181250) 𬐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C402
U+2C403 (181251) 𬐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C403
U+2C404 (181252) 𬐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C404
U+2C405 (181253) 𬐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C405
U+2C406 (181254) 𬐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C406
U+2C407 (181255) 𬐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C407
U+2C408 (181256) 𬐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C408
U+2C409 (181257) 𬐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C409
U+2C40A (181258) 𬐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C40A
U+2C40B (181259) 𬐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C40B
U+2C40C (181260) 𬐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C40C
U+2C40D (181261) 𬐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C40D
U+2C40E (181262) 𬐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C40E
U+2C40F (181263) 𬐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C40F
U+2C410 (181264) 𬐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C410
U+2C411 (181265) 𬐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C411
U+2C412 (181266) 𬐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C412
U+2C413 (181267) 𬐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C413
U+2C414 (181268) 𬐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C414
U+2C415 (181269) 𬐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C415
U+2C416 (181270) 𬐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C416
U+2C417 (181271) 𬐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C417
U+2C418 (181272) 𬐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C418
U+2C419 (181273) 𬐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C419
U+2C41A (181274) 𬐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C41A
U+2C41B (181275) 𬐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C41B
U+2C41C (181276) 𬐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C41C
U+2C41D (181277) 𬐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C41D
U+2C41E (181278) 𬐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C41E
U+2C41F (181279) 𬐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C41F
U+2C420 (181280) 𬐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C420
U+2C421 (181281) 𬐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C421
U+2C422 (181282) 𬐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C422
U+2C423 (181283) 𬐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C423
U+2C424 (181284) 𬐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C424
U+2C425 (181285) 𬐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C425
U+2C426 (181286) 𬐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C426
U+2C427 (181287) 𬐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C427
U+2C428 (181288) 𬐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C428
U+2C429 (181289) 𬐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C429
U+2C42A (181290) 𬐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C42A
U+2C42B (181291) 𬐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C42B
U+2C42C (181292) 𬐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C42C
U+2C42D (181293) 𬐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C42D
U+2C42E (181294) 𬐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C42E
U+2C42F (181295) 𬐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C42F
U+2C430 (181296) 𬐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C430
U+2C431 (181297) 𬐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C431
U+2C432 (181298) 𬐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C432
U+2C433 (181299) 𬐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C433
U+2C434 (181300) 𬐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C434
U+2C435 (181301) 𬐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C435
U+2C436 (181302) 𬐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C436
U+2C437 (181303) 𬐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C437
U+2C438 (181304) 𬐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C438
U+2C439 (181305) 𬐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C439
U+2C43A (181306) 𬐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C43A
U+2C43B (181307) 𬐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C43B
U+2C43C (181308) 𬐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C43C
U+2C43D (181309) 𬐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C43D
U+2C43E (181310) 𬐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C43E
U+2C43F (181311) 𬐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C43F
U+2C440 (181312) 𬑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C440
U+2C441 (181313) 𬑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C441
U+2C442 (181314) 𬑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C442
U+2C443 (181315) 𬑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C443
U+2C444 (181316) 𬑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C444
U+2C445 (181317) 𬑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C445
U+2C446 (181318) 𬑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C446
U+2C447 (181319) 𬑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C447
U+2C448 (181320) 𬑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C448
U+2C449 (181321) 𬑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C449
U+2C44A (181322) 𬑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C44A
U+2C44B (181323) 𬑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C44B
U+2C44C (181324) 𬑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C44C
U+2C44D (181325) 𬑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C44D
U+2C44E (181326) 𬑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C44E
U+2C44F (181327) 𬑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C44F
U+2C450 (181328) 𬑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C450
U+2C451 (181329) 𬑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C451
U+2C452 (181330) 𬑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C452
U+2C453 (181331) 𬑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C453
U+2C454 (181332) 𬑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C454
U+2C455 (181333) 𬑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C455
U+2C456 (181334) 𬑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C456
U+2C457 (181335) 𬑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C457
U+2C458 (181336) 𬑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C458
U+2C459 (181337) 𬑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C459
U+2C45A (181338) 𬑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C45A
U+2C45B (181339) 𬑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C45B
U+2C45C (181340) 𬑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C45C
U+2C45D (181341) 𬑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C45D
U+2C45E (181342) 𬑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C45E
U+2C45F (181343) 𬑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C45F
U+2C460 (181344) 𬑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C460
U+2C461 (181345) 𬑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C461
U+2C462 (181346) 𬑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C462
U+2C463 (181347) 𬑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C463
U+2C464 (181348) 𬑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C464
U+2C465 (181349) 𬑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C465
U+2C466 (181350) 𬑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C466
U+2C467 (181351) 𬑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C467
U+2C468 (181352) 𬑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C468
U+2C469 (181353) 𬑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C469
U+2C46A (181354) 𬑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C46A
U+2C46B (181355) 𬑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C46B
U+2C46C (181356) 𬑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C46C
U+2C46D (181357) 𬑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C46D
U+2C46E (181358) 𬑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C46E
U+2C46F (181359) 𬑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C46F
U+2C470 (181360) 𬑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C470
U+2C471 (181361) 𬑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C471
U+2C472 (181362) 𬑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C472
U+2C473 (181363) 𬑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C473
U+2C474 (181364) 𬑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C474
U+2C475 (181365) 𬑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C475
U+2C476 (181366) 𬑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C476
U+2C477 (181367) 𬑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C477
U+2C478 (181368) 𬑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C478
U+2C479 (181369) 𬑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C479
U+2C47A (181370) 𬑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C47A
U+2C47B (181371) 𬑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C47B
U+2C47C (181372) 𬑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C47C
U+2C47D (181373) 𬑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C47D
U+2C47E (181374) 𬑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C47E
U+2C47F (181375) 𬑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C47F
U+2C480 (181376) 𬒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C480
U+2C481 (181377) 𬒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C481
U+2C482 (181378) 𬒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C482
U+2C483 (181379) 𬒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C483
U+2C484 (181380) 𬒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C484
U+2C485 (181381) 𬒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C485
U+2C486 (181382) 𬒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C486
U+2C487 (181383) 𬒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C487
U+2C488 (181384) 𬒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C488
U+2C489 (181385) 𬒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C489
U+2C48A (181386) 𬒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C48A
U+2C48B (181387) 𬒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C48B
U+2C48C (181388) 𬒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C48C
U+2C48D (181389) 𬒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C48D
U+2C48E (181390) 𬒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C48E
U+2C48F (181391) 𬒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C48F
U+2C490 (181392) 𬒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C490
U+2C491 (181393) 𬒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C491
U+2C492 (181394) 𬒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C492
U+2C493 (181395) 𬒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C493
U+2C494 (181396) 𬒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C494
U+2C495 (181397) 𬒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C495
U+2C496 (181398) 𬒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C496
U+2C497 (181399) 𬒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C497
U+2C498 (181400) 𬒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C498
U+2C499 (181401) 𬒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C499
U+2C49A (181402) 𬒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C49A
U+2C49B (181403) 𬒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C49B
U+2C49C (181404) 𬒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C49C
U+2C49D (181405) 𬒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C49D
U+2C49E (181406) 𬒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C49E
U+2C49F (181407) 𬒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C49F
U+2C4A0 (181408) 𬒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4A0
U+2C4A1 (181409) 𬒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4A1
U+2C4A2 (181410) 𬒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4A2
U+2C4A3 (181411) 𬒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4A3
U+2C4A4 (181412) 𬒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4A4
U+2C4A5 (181413) 𬒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4A5
U+2C4A6 (181414) 𬒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4A6
U+2C4A7 (181415) 𬒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4A7
U+2C4A8 (181416) 𬒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4A8
U+2C4A9 (181417) 𬒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4A9
U+2C4AA (181418) 𬒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4AA
U+2C4AB (181419) 𬒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4AB
U+2C4AC (181420) 𬒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4AC
U+2C4AD (181421) 𬒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4AD
U+2C4AE (181422) 𬒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4AE
U+2C4AF (181423) 𬒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4AF
U+2C4B0 (181424) 𬒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4B0
U+2C4B1 (181425) 𬒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4B1
U+2C4B2 (181426) 𬒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4B2
U+2C4B3 (181427) 𬒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4B3
U+2C4B4 (181428) 𬒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4B4
U+2C4B5 (181429) 𬒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4B5
U+2C4B6 (181430) 𬒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4B6
U+2C4B7 (181431) 𬒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4B7
U+2C4B8 (181432) 𬒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4B8
U+2C4B9 (181433) 𬒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4B9
U+2C4BA (181434) 𬒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4BA
U+2C4BB (181435) 𬒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4BB
U+2C4BC (181436) 𬒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4BC
U+2C4BD (181437) 𬒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4BD
U+2C4BE (181438) 𬒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4BE
U+2C4BF (181439) 𬒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4BF
U+2C4C0 (181440) 𬓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4C0
U+2C4C1 (181441) 𬓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4C1
U+2C4C2 (181442) 𬓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4C2
U+2C4C3 (181443) 𬓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4C3
U+2C4C4 (181444) 𬓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4C4
U+2C4C5 (181445) 𬓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4C5
U+2C4C6 (181446) 𬓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4C6
U+2C4C7 (181447) 𬓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4C7
U+2C4C8 (181448) 𬓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4C8
U+2C4C9 (181449) 𬓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4C9
U+2C4CA (181450) 𬓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4CA
U+2C4CB (181451) 𬓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4CB
U+2C4CC (181452) 𬓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4CC
U+2C4CD (181453) 𬓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4CD
U+2C4CE (181454) 𬓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4CE
U+2C4CF (181455) 𬓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4CF
U+2C4D0 (181456) 𬓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4D0
U+2C4D1 (181457) 𬓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4D1
U+2C4D2 (181458) 𬓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4D2
U+2C4D3 (181459) 𬓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4D3
U+2C4D4 (181460) 𬓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4D4
U+2C4D5 (181461) 𬓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4D5
U+2C4D6 (181462) 𬓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4D6
U+2C4D7 (181463) 𬓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4D7
U+2C4D8 (181464) 𬓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4D8
U+2C4D9 (181465) 𬓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4D9
U+2C4DA (181466) 𬓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4DA
U+2C4DB (181467) 𬓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4DB
U+2C4DC (181468) 𬓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4DC
U+2C4DD (181469) 𬓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4DD
U+2C4DE (181470) 𬓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4DE
U+2C4DF (181471) 𬓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4DF
U+2C4E0 (181472) 𬓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4E0
U+2C4E1 (181473) 𬓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4E1
U+2C4E2 (181474) 𬓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4E2
U+2C4E3 (181475) 𬓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4E3
U+2C4E4 (181476) 𬓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4E4
U+2C4E5 (181477) 𬓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4E5
U+2C4E6 (181478) 𬓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4E6
U+2C4E7 (181479) 𬓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4E7
U+2C4E8 (181480) 𬓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4E8
U+2C4E9 (181481) 𬓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4E9
U+2C4EA (181482) 𬓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4EA
U+2C4EB (181483) 𬓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4EB
U+2C4EC (181484) 𬓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4EC
U+2C4ED (181485) 𬓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4ED
U+2C4EE (181486) 𬓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4EE
U+2C4EF (181487) 𬓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4EF
U+2C4F0 (181488) 𬓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4F0
U+2C4F1 (181489) 𬓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4F1
U+2C4F2 (181490) 𬓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4F2
U+2C4F3 (181491) 𬓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4F3
U+2C4F4 (181492) 𬓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4F4
U+2C4F5 (181493) 𬓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4F5
U+2C4F6 (181494) 𬓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4F6
U+2C4F7 (181495) 𬓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4F7
U+2C4F8 (181496) 𬓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4F8
U+2C4F9 (181497) 𬓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4F9
U+2C4FA (181498) 𬓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4FA
U+2C4FB (181499) 𬓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4FB
U+2C4FC (181500) 𬓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4FC
U+2C4FD (181501) 𬓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4FD
U+2C4FE (181502) 𬓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4FE
U+2C4FF (181503) 𬓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C4FF
U+2C500 (181504) 𬔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C500
U+2C501 (181505) 𬔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C501
U+2C502 (181506) 𬔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C502
U+2C503 (181507) 𬔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C503
U+2C504 (181508) 𬔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C504
U+2C505 (181509) 𬔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C505
U+2C506 (181510) 𬔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C506
U+2C507 (181511) 𬔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C507
U+2C508 (181512) 𬔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C508
U+2C509 (181513) 𬔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C509
U+2C50A (181514) 𬔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C50A
U+2C50B (181515) 𬔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C50B
U+2C50C (181516) 𬔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C50C
U+2C50D (181517) 𬔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C50D
U+2C50E (181518) 𬔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C50E
U+2C50F (181519) 𬔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C50F
U+2C510 (181520) 𬔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C510
U+2C511 (181521) 𬔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C511
U+2C512 (181522) 𬔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C512
U+2C513 (181523) 𬔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C513
U+2C514 (181524) 𬔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C514
U+2C515 (181525) 𬔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C515
U+2C516 (181526) 𬔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C516
U+2C517 (181527) 𬔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C517
U+2C518 (181528) 𬔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C518
U+2C519 (181529) 𬔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C519
U+2C51A (181530) 𬔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C51A
U+2C51B (181531) 𬔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C51B
U+2C51C (181532) 𬔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C51C
U+2C51D (181533) 𬔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C51D
U+2C51E (181534) 𬔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C51E
U+2C51F (181535) 𬔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C51F
U+2C520 (181536) 𬔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C520
U+2C521 (181537) 𬔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C521
U+2C522 (181538) 𬔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C522
U+2C523 (181539) 𬔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C523
U+2C524 (181540) 𬔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C524
U+2C525 (181541) 𬔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C525
U+2C526 (181542) 𬔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C526
U+2C527 (181543) 𬔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C527
U+2C528 (181544) 𬔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C528
U+2C529 (181545) 𬔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C529
U+2C52A (181546) 𬔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C52A
U+2C52B (181547) 𬔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C52B
U+2C52C (181548) 𬔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C52C
U+2C52D (181549) 𬔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C52D
U+2C52E (181550) 𬔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C52E
U+2C52F (181551) 𬔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C52F
U+2C530 (181552) 𬔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C530
U+2C531 (181553) 𬔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C531
U+2C532 (181554) 𬔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C532
U+2C533 (181555) 𬔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C533
U+2C534 (181556) 𬔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C534
U+2C535 (181557) 𬔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C535
U+2C536 (181558) 𬔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C536
U+2C537 (181559) 𬔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C537
U+2C538 (181560) 𬔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C538
U+2C539 (181561) 𬔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C539
U+2C53A (181562) 𬔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C53A
U+2C53B (181563) 𬔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C53B
U+2C53C (181564) 𬔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C53C
U+2C53D (181565) 𬔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C53D
U+2C53E (181566) 𬔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C53E
U+2C53F (181567) 𬔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C53F
U+2C540 (181568) 𬕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C540
U+2C541 (181569) 𬕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C541
U+2C542 (181570) 𬕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C542
U+2C543 (181571) 𬕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C543
U+2C544 (181572) 𬕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C544
U+2C545 (181573) 𬕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C545
U+2C546 (181574) 𬕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C546
U+2C547 (181575) 𬕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C547
U+2C548 (181576) 𬕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C548
U+2C549 (181577) 𬕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C549
U+2C54A (181578) 𬕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C54A
U+2C54B (181579) 𬕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C54B
U+2C54C (181580) 𬕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C54C
U+2C54D (181581) 𬕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C54D
U+2C54E (181582) 𬕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C54E
U+2C54F (181583) 𬕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C54F
U+2C550 (181584) 𬕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C550
U+2C551 (181585) 𬕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C551
U+2C552 (181586) 𬕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C552
U+2C553 (181587) 𬕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C553
U+2C554 (181588) 𬕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C554
U+2C555 (181589) 𬕕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C555
U+2C556 (181590) 𬕖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C556
U+2C557 (181591) 𬕗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C557
U+2C558 (181592) 𬕘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C558
U+2C559 (181593) 𬕙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C559
U+2C55A (181594) 𬕚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C55A
U+2C55B (181595) 𬕛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C55B
U+2C55C (181596) 𬕜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C55C
U+2C55D (181597) 𬕝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C55D
U+2C55E (181598) 𬕞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C55E
U+2C55F (181599) 𬕟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C55F
U+2C560 (181600) 𬕠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C560
U+2C561 (181601) 𬕡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C561
U+2C562 (181602) 𬕢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C562
U+2C563 (181603) 𬕣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C563
U+2C564 (181604) 𬕤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C564
U+2C565 (181605) 𬕥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C565
U+2C566 (181606) 𬕦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C566
U+2C567 (181607) 𬕧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C567
U+2C568 (181608) 𬕨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C568
U+2C569 (181609) 𬕩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C569
U+2C56A (181610) 𬕪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C56A
U+2C56B (181611) 𬕫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C56B
U+2C56C (181612) 𬕬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C56C
U+2C56D (181613) 𬕭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C56D
U+2C56E (181614) 𬕮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C56E
U+2C56F (181615) 𬕯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C56F
U+2C570 (181616) 𬕰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C570
U+2C571 (181617) 𬕱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C571
U+2C572 (181618) 𬕲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C572
U+2C573 (181619) 𬕳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C573
U+2C574 (181620) 𬕴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C574
U+2C575 (181621) 𬕵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C575
U+2C576 (181622) 𬕶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C576
U+2C577 (181623) 𬕷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C577
U+2C578 (181624) 𬕸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C578
U+2C579 (181625) 𬕹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C579
U+2C57A (181626) 𬕺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C57A
U+2C57B (181627) 𬕻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C57B
U+2C57C (181628) 𬕼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C57C
U+2C57D (181629) 𬕽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C57D
U+2C57E (181630) 𬕾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C57E
U+2C57F (181631) 𬕿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C57F
U+2C580 (181632) 𬖀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C580
U+2C581 (181633) 𬖁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C581
U+2C582 (181634) 𬖂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C582
U+2C583 (181635) 𬖃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C583
U+2C584 (181636) 𬖄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C584
U+2C585 (181637) 𬖅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C585
U+2C586 (181638) 𬖆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C586
U+2C587 (181639) 𬖇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C587
U+2C588 (181640) 𬖈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C588
U+2C589 (181641) 𬖉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C589
U+2C58A (181642) 𬖊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C58A
U+2C58B (181643) 𬖋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C58B
U+2C58C (181644) 𬖌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C58C
U+2C58D (181645) 𬖍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C58D
U+2C58E (181646) 𬖎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C58E
U+2C58F (181647) 𬖏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C58F
U+2C590 (181648) 𬖐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C590
U+2C591 (181649) 𬖑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C591
U+2C592 (181650) 𬖒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C592
U+2C593 (181651) 𬖓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C593
U+2C594 (181652) 𬖔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C594
U+2C595 (181653) 𬖕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C595
U+2C596 (181654) 𬖖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C596
U+2C597 (181655) 𬖗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C597
U+2C598 (181656) 𬖘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C598
U+2C599 (181657) 𬖙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C599
U+2C59A (181658) 𬖚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C59A
U+2C59B (181659) 𬖛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C59B
U+2C59C (181660) 𬖜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C59C
U+2C59D (181661) 𬖝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C59D
U+2C59E (181662) 𬖞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C59E
U+2C59F (181663) 𬖟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C59F
U+2C5A0 (181664) 𬖠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5A0
U+2C5A1 (181665) 𬖡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5A1
U+2C5A2 (181666) 𬖢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5A2
U+2C5A3 (181667) 𬖣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5A3
U+2C5A4 (181668) 𬖤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5A4
U+2C5A5 (181669) 𬖥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5A5
U+2C5A6 (181670) 𬖦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5A6
U+2C5A7 (181671) 𬖧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5A7
U+2C5A8 (181672) 𬖨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5A8
U+2C5A9 (181673) 𬖩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5A9
U+2C5AA (181674) 𬖪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5AA
U+2C5AB (181675) 𬖫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5AB
U+2C5AC (181676) 𬖬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5AC
U+2C5AD (181677) 𬖭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5AD
U+2C5AE (181678) 𬖮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5AE
U+2C5AF (181679) 𬖯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5AF
U+2C5B0 (181680) 𬖰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5B0
U+2C5B1 (181681) 𬖱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5B1
U+2C5B2 (181682) 𬖲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5B2
U+2C5B3 (181683) 𬖳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5B3
U+2C5B4 (181684) 𬖴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5B4
U+2C5B5 (181685) 𬖵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5B5
U+2C5B6 (181686) 𬖶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5B6
U+2C5B7 (181687) 𬖷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5B7
U+2C5B8 (181688) 𬖸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5B8
U+2C5B9 (181689) 𬖹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5B9
U+2C5BA (181690) 𬖺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5BA
U+2C5BB (181691) 𬖻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5BB
U+2C5BC (181692) 𬖼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5BC
U+2C5BD (181693) 𬖽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5BD
U+2C5BE (181694) 𬖾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5BE
U+2C5BF (181695) 𬖿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5BF
U+2C5C0 (181696) 𬗀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5C0
U+2C5C1 (181697) 𬗁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5C1
U+2C5C2 (181698) 𬗂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5C2
U+2C5C3 (181699) 𬗃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5C3
U+2C5C4 (181700) 𬗄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5C4
U+2C5C5 (181701) 𬗅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5C5
U+2C5C6 (181702) 𬗆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5C6
U+2C5C7 (181703) 𬗇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5C7
U+2C5C8 (181704) 𬗈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5C8
U+2C5C9 (181705) 𬗉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5C9
U+2C5CA (181706) 𬗊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5CA
U+2C5CB (181707) 𬗋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5CB
U+2C5CC (181708) 𬗌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5CC
U+2C5CD (181709) 𬗍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5CD
U+2C5CE (181710) 𬗎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5CE
U+2C5CF (181711) 𬗏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5CF
U+2C5D0 (181712) 𬗐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5D0
U+2C5D1 (181713) 𬗑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5D1
U+2C5D2 (181714) 𬗒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5D2
U+2C5D3 (181715) 𬗓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5D3
U+2C5D4 (181716) 𬗔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5D4
U+2C5D5 (181717) 𬗕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5D5
U+2C5D6 (181718) 𬗖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5D6
U+2C5D7 (181719) 𬗗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5D7
U+2C5D8 (181720) 𬗘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5D8
U+2C5D9 (181721) 𬗙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5D9
U+2C5DA (181722) 𬗚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5DA
U+2C5DB (181723) 𬗛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5DB
U+2C5DC (181724) 𬗜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5DC
U+2C5DD (181725) 𬗝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5DD
U+2C5DE (181726) 𬗞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5DE
U+2C5DF (181727) 𬗟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5DF
U+2C5E0 (181728) 𬗠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5E0
U+2C5E1 (181729) 𬗡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5E1
U+2C5E2 (181730) 𬗢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5E2
U+2C5E3 (181731) 𬗣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5E3
U+2C5E4 (181732) 𬗤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5E4
U+2C5E5 (181733) 𬗥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5E5
U+2C5E6 (181734) 𬗦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5E6
U+2C5E7 (181735) 𬗧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5E7
U+2C5E8 (181736) 𬗨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5E8
U+2C5E9 (181737) 𬗩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5E9
U+2C5EA (181738) 𬗪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5EA
U+2C5EB (181739) 𬗫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5EB
U+2C5EC (181740) 𬗬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5EC
U+2C5ED (181741) 𬗭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5ED
U+2C5EE (181742) 𬗮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5EE
U+2C5EF (181743) 𬗯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5EF
U+2C5F0 (181744) 𬗰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5F0
U+2C5F1 (181745) 𬗱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5F1
U+2C5F2 (181746) 𬗲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5F2
U+2C5F3 (181747) 𬗳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5F3
U+2C5F4 (181748) 𬗴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5F4
U+2C5F5 (181749) 𬗵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5F5
U+2C5F6 (181750) 𬗶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5F6
U+2C5F7 (181751) 𬗷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5F7
U+2C5F8 (181752) 𬗸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5F8
U+2C5F9 (181753) 𬗹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5F9
U+2C5FA (181754) 𬗺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5FA
U+2C5FB (181755) 𬗻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5FB
U+2C5FC (181756) 𬗼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5FC
U+2C5FD (181757) 𬗽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5FD
U+2C5FE (181758) 𬗾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5FE
U+2C5FF (181759) 𬗿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C5FF
U+2C600 (181760) 𬘀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C600
U+2C601 (181761) 𬘁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C601
U+2C602 (181762) 𬘂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C602
U+2C603 (181763) 𬘃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C603
U+2C604 (181764) 𬘄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C604
U+2C605 (181765) 𬘅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C605
U+2C606 (181766) 𬘆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C606
U+2C607 (181767) 𬘇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C607
U+2C608 (181768) 𬘈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C608
U+2C609 (181769) 𬘉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C609
U+2C60A (181770) 𬘊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C60A
U+2C60B (181771) 𬘋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C60B
U+2C60C (181772) 𬘌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C60C
U+2C60D (181773) 𬘍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C60D
U+2C60E (181774) 𬘎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C60E
U+2C60F (181775) 𬘏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C60F
U+2C610 (181776) 𬘐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C610
U+2C611 (181777) 𬘑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C611
U+2C612 (181778) 𬘒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C612
U+2C613 (181779) 𬘓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C613
U+2C614 (181780) 𬘔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C614
U+2C615 (181781) 𬘕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C615
U+2C616 (181782) 𬘖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C616
U+2C617 (181783) 𬘗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C617
U+2C618 (181784) 𬘘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C618
U+2C619 (181785) 𬘙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C619
U+2C61A (181786) 𬘚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C61A
U+2C61B (181787) 𬘛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C61B
U+2C61C (181788) 𬘜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C61C
U+2C61D (181789) 𬘝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C61D
U+2C61E (181790) 𬘞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C61E
U+2C61F (181791) 𬘟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C61F
U+2C620 (181792) 𬘠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C620
U+2C621 (181793) 𬘡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C621
U+2C622 (181794) 𬘢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C622
U+2C623 (181795) 𬘣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C623
U+2C624 (181796) 𬘤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C624
U+2C625 (181797) 𬘥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C625
U+2C626 (181798) 𬘦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C626
U+2C627 (181799) 𬘧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C627
U+2C628 (181800) 𬘨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C628
U+2C629 (181801) 𬘩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C629
U+2C62A (181802) 𬘪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C62A
U+2C62B (181803) 𬘫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C62B
U+2C62C (181804) 𬘬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C62C
U+2C62D (181805) 𬘭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C62D
U+2C62E (181806) 𬘮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C62E
U+2C62F (181807) 𬘯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C62F
U+2C630 (181808) 𬘰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C630
U+2C631 (181809) 𬘱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C631
U+2C632 (181810) 𬘲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C632
U+2C633 (181811) 𬘳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C633
U+2C634 (181812) 𬘴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C634
U+2C635 (181813) 𬘵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C635
U+2C636 (181814) 𬘶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C636
U+2C637 (181815) 𬘷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C637
U+2C638 (181816) 𬘸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C638
U+2C639 (181817) 𬘹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C639
U+2C63A (181818) 𬘺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C63A
U+2C63B (181819) 𬘻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C63B
U+2C63C (181820) 𬘼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C63C
U+2C63D (181821) 𬘽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C63D
U+2C63E (181822) 𬘾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C63E
U+2C63F (181823) 𬘿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C63F
U+2C640 (181824) 𬙀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C640
U+2C641 (181825) 𬙁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C641
U+2C642 (181826) 𬙂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C642
U+2C643 (181827) 𬙃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C643
U+2C644 (181828) 𬙄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C644
U+2C645 (181829) 𬙅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C645
U+2C646 (181830) 𬙆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C646
U+2C647 (181831) 𬙇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C647
U+2C648 (181832) 𬙈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C648
U+2C649 (181833) 𬙉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C649
U+2C64A (181834) 𬙊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C64A
U+2C64B (181835) 𬙋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C64B
U+2C64C (181836) 𬙌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C64C
U+2C64D (181837) 𬙍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C64D
U+2C64E (181838) 𬙎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C64E
U+2C64F (181839) 𬙏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C64F
U+2C650 (181840) 𬙐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C650
U+2C651 (181841) 𬙑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C651
U+2C652 (181842) 𬙒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C652
U+2C653 (181843) 𬙓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C653
U+2C654 (181844) 𬙔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C654
U+2C655 (181845) 𬙕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C655
U+2C656 (181846) 𬙖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C656
U+2C657 (181847) 𬙗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C657
U+2C658 (181848) 𬙘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C658
U+2C659 (181849) 𬙙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C659
U+2C65A (181850) 𬙚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C65A
U+2C65B (181851) 𬙛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C65B
U+2C65C (181852) 𬙜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C65C
U+2C65D (181853) 𬙝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C65D
U+2C65E (181854) 𬙞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C65E
U+2C65F (181855) 𬙟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C65F
U+2C660 (181856) 𬙠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C660
U+2C661 (181857) 𬙡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C661
U+2C662 (181858) 𬙢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C662
U+2C663 (181859) 𬙣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C663
U+2C664 (181860) 𬙤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C664
U+2C665 (181861) 𬙥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C665
U+2C666 (181862) 𬙦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C666
U+2C667 (181863) 𬙧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C667
U+2C668 (181864) 𬙨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C668
U+2C669 (181865) 𬙩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C669
U+2C66A (181866) 𬙪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C66A
U+2C66B (181867) 𬙫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C66B
U+2C66C (181868) 𬙬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C66C
U+2C66D (181869) 𬙭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C66D
U+2C66E (181870) 𬙮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C66E
U+2C66F (181871) 𬙯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C66F
U+2C670 (181872) 𬙰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C670
U+2C671 (181873) 𬙱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C671
U+2C672 (181874) 𬙲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C672
U+2C673 (181875) 𬙳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C673
U+2C674 (181876) 𬙴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C674
U+2C675 (181877) 𬙵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C675
U+2C676 (181878) 𬙶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C676
U+2C677 (181879) 𬙷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C677
U+2C678 (181880) 𬙸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C678
U+2C679 (181881) 𬙹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C679
U+2C67A (181882) 𬙺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C67A
U+2C67B (181883) 𬙻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C67B
U+2C67C (181884) 𬙼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C67C
U+2C67D (181885) 𬙽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C67D
U+2C67E (181886) 𬙾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C67E
U+2C67F (181887) 𬙿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C67F
U+2C680 (181888) 𬚀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C680
U+2C681 (181889) 𬚁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C681
U+2C682 (181890) 𬚂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C682
U+2C683 (181891) 𬚃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C683
U+2C684 (181892) 𬚄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C684
U+2C685 (181893) 𬚅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C685
U+2C686 (181894) 𬚆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C686
U+2C687 (181895) 𬚇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C687
U+2C688 (181896) 𬚈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C688
U+2C689 (181897) 𬚉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C689
U+2C68A (181898) 𬚊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C68A
U+2C68B (181899) 𬚋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C68B
U+2C68C (181900) 𬚌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C68C
U+2C68D (181901) 𬚍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C68D
U+2C68E (181902) 𬚎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C68E
U+2C68F (181903) 𬚏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C68F
U+2C690 (181904) 𬚐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C690
U+2C691 (181905) 𬚑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C691
U+2C692 (181906) 𬚒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C692
U+2C693 (181907) 𬚓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C693
U+2C694 (181908) 𬚔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C694
U+2C695 (181909) 𬚕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C695
U+2C696 (181910) 𬚖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C696
U+2C697 (181911) 𬚗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C697
U+2C698 (181912) 𬚘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C698
U+2C699 (181913) 𬚙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C699
U+2C69A (181914) 𬚚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C69A
U+2C69B (181915) 𬚛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C69B
U+2C69C (181916) 𬚜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C69C
U+2C69D (181917) 𬚝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C69D
U+2C69E (181918) 𬚞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C69E
U+2C69F (181919) 𬚟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C69F
U+2C6A0 (181920) 𬚠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6A0
U+2C6A1 (181921) 𬚡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6A1
U+2C6A2 (181922) 𬚢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6A2
U+2C6A3 (181923) 𬚣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6A3
U+2C6A4 (181924) 𬚤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6A4
U+2C6A5 (181925) 𬚥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6A5
U+2C6A6 (181926) 𬚦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6A6
U+2C6A7 (181927) 𬚧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6A7
U+2C6A8 (181928) 𬚨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6A8
U+2C6A9 (181929) 𬚩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6A9
U+2C6AA (181930) 𬚪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6AA
U+2C6AB (181931) 𬚫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6AB
U+2C6AC (181932) 𬚬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6AC
U+2C6AD (181933) 𬚭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6AD
U+2C6AE (181934) 𬚮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6AE
U+2C6AF (181935) 𬚯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6AF
U+2C6B0 (181936) 𬚰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6B0
U+2C6B1 (181937) 𬚱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6B1
U+2C6B2 (181938) 𬚲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6B2
U+2C6B3 (181939) 𬚳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6B3
U+2C6B4 (181940) 𬚴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6B4
U+2C6B5 (181941) 𬚵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6B5
U+2C6B6 (181942) 𬚶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6B6
U+2C6B7 (181943) 𬚷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6B7
U+2C6B8 (181944) 𬚸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6B8
U+2C6B9 (181945) 𬚹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6B9
U+2C6BA (181946) 𬚺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6BA
U+2C6BB (181947) 𬚻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6BB
U+2C6BC (181948) 𬚼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6BC
U+2C6BD (181949) 𬚽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6BD
U+2C6BE (181950) 𬚾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6BE
U+2C6BF (181951) 𬚿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6BF
U+2C6C0 (181952) 𬛀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6C0
U+2C6C1 (181953) 𬛁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6C1
U+2C6C2 (181954) 𬛂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6C2
U+2C6C3 (181955) 𬛃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6C3
U+2C6C4 (181956) 𬛄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6C4
U+2C6C5 (181957) 𬛅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6C5
U+2C6C6 (181958) 𬛆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6C6
U+2C6C7 (181959) 𬛇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6C7
U+2C6C8 (181960) 𬛈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6C8
U+2C6C9 (181961) 𬛉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6C9
U+2C6CA (181962) 𬛊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6CA
U+2C6CB (181963) 𬛋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6CB
U+2C6CC (181964) 𬛌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6CC
U+2C6CD (181965) 𬛍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6CD
U+2C6CE (181966) 𬛎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6CE
U+2C6CF (181967) 𬛏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6CF
U+2C6D0 (181968) 𬛐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6D0
U+2C6D1 (181969) 𬛑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6D1
U+2C6D2 (181970) 𬛒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6D2
U+2C6D3 (181971) 𬛓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6D3
U+2C6D4 (181972) 𬛔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6D4
U+2C6D5 (181973) 𬛕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6D5
U+2C6D6 (181974) 𬛖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6D6
U+2C6D7 (181975) 𬛗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6D7
U+2C6D8 (181976) 𬛘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6D8
U+2C6D9 (181977) 𬛙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6D9
U+2C6DA (181978) 𬛚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6DA
U+2C6DB (181979) 𬛛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6DB
U+2C6DC (181980) 𬛜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6DC
U+2C6DD (181981) 𬛝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6DD
U+2C6DE (181982) 𬛞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6DE
U+2C6DF (181983) 𬛟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6DF
U+2C6E0 (181984) 𬛠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6E0
U+2C6E1 (181985) 𬛡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6E1
U+2C6E2 (181986) 𬛢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6E2
U+2C6E3 (181987) 𬛣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6E3
U+2C6E4 (181988) 𬛤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6E4
U+2C6E5 (181989) 𬛥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6E5
U+2C6E6 (181990) 𬛦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6E6
U+2C6E7 (181991) 𬛧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6E7
U+2C6E8 (181992) 𬛨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6E8
U+2C6E9 (181993) 𬛩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6E9
U+2C6EA (181994) 𬛪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6EA
U+2C6EB (181995) 𬛫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6EB
U+2C6EC (181996) 𬛬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6EC
U+2C6ED (181997) 𬛭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6ED
U+2C6EE (181998) 𬛮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6EE
U+2C6EF (181999) 𬛯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6EF
U+2C6F0 (182000) 𬛰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6F0
U+2C6F1 (182001) 𬛱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6F1
U+2C6F2 (182002) 𬛲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6F2
U+2C6F3 (182003) 𬛳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6F3
U+2C6F4 (182004) 𬛴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6F4
U+2C6F5 (182005) 𬛵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6F5
U+2C6F6 (182006) 𬛶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6F6
U+2C6F7 (182007) 𬛷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6F7
U+2C6F8 (182008) 𬛸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6F8
U+2C6F9 (182009) 𬛹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6F9
U+2C6FA (182010) 𬛺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6FA
U+2C6FB (182011) 𬛻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6FB
U+2C6FC (182012) 𬛼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6FC
U+2C6FD (182013) 𬛽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6FD
U+2C6FE (182014) 𬛾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6FE
U+2C6FF (182015) 𬛿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C6FF
U+2C700 (182016) 𬜀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C700
U+2C701 (182017) 𬜁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C701
U+2C702 (182018) 𬜂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C702
U+2C703 (182019) 𬜃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C703
U+2C704 (182020) 𬜄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C704
U+2C705 (182021) 𬜅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C705
U+2C706 (182022) 𬜆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C706
U+2C707 (182023) 𬜇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C707
U+2C708 (182024) 𬜈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C708
U+2C709 (182025) 𬜉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C709
U+2C70A (182026) 𬜊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C70A
U+2C70B (182027) 𬜋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C70B
U+2C70C (182028) 𬜌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C70C
U+2C70D (182029) 𬜍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C70D
U+2C70E (182030) 𬜎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C70E
U+2C70F (182031) 𬜏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C70F
U+2C710 (182032) 𬜐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C710
U+2C711 (182033) 𬜑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C711
U+2C712 (182034) 𬜒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C712
U+2C713 (182035) 𬜓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C713
U+2C714 (182036) 𬜔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C714
U+2C715 (182037) 𬜕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C715
U+2C716 (182038) 𬜖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C716
U+2C717 (182039) 𬜗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C717
U+2C718 (182040) 𬜘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C718
U+2C719 (182041) 𬜙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C719
U+2C71A (182042) 𬜚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C71A
U+2C71B (182043) 𬜛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C71B
U+2C71C (182044) 𬜜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C71C
U+2C71D (182045) 𬜝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C71D
U+2C71E (182046) 𬜞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C71E
U+2C71F (182047) 𬜟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C71F
U+2C720 (182048) 𬜠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C720
U+2C721 (182049) 𬜡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C721
U+2C722 (182050) 𬜢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C722
U+2C723 (182051) 𬜣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C723
U+2C724 (182052) 𬜤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C724
U+2C725 (182053) 𬜥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C725
U+2C726 (182054) 𬜦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C726
U+2C727 (182055) 𬜧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C727
U+2C728 (182056) 𬜨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C728
U+2C729 (182057) 𬜩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C729
U+2C72A (182058) 𬜪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C72A
U+2C72B (182059) 𬜫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C72B
U+2C72C (182060) 𬜬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C72C
U+2C72D (182061) 𬜭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C72D
U+2C72E (182062) 𬜮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C72E
U+2C72F (182063) 𬜯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C72F
U+2C730 (182064) 𬜰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C730
U+2C731 (182065) 𬜱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C731
U+2C732 (182066) 𬜲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C732
U+2C733 (182067) 𬜳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C733
U+2C734 (182068) 𬜴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C734
U+2C735 (182069) 𬜵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C735
U+2C736 (182070) 𬜶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C736
U+2C737 (182071) 𬜷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C737
U+2C738 (182072) 𬜸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C738
U+2C739 (182073) 𬜹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C739
U+2C73A (182074) 𬜺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C73A
U+2C73B (182075) 𬜻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C73B
U+2C73C (182076) 𬜼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C73C
U+2C73D (182077) 𬜽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C73D
U+2C73E (182078) 𬜾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C73E
U+2C73F (182079) 𬜿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C73F
U+2C740 (182080) 𬝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C740
U+2C741 (182081) 𬝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C741
U+2C742 (182082) 𬝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C742
U+2C743 (182083) 𬝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C743
U+2C744 (182084) 𬝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C744
U+2C745 (182085) 𬝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C745
U+2C746 (182086) 𬝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C746
U+2C747 (182087) 𬝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C747
U+2C748 (182088) 𬝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C748
U+2C749 (182089) 𬝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C749
U+2C74A (182090) 𬝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C74A
U+2C74B (182091) 𬝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C74B
U+2C74C (182092) 𬝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C74C
U+2C74D (182093) 𬝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C74D
U+2C74E (182094) 𬝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C74E
U+2C74F (182095) 𬝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C74F
U+2C750 (182096) 𬝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C750
U+2C751 (182097) 𬝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C751
U+2C752 (182098) 𬝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C752
U+2C753 (182099) 𬝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C753
U+2C754 (182100) 𬝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C754
U+2C755 (182101) 𬝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C755
U+2C756 (182102) 𬝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C756
U+2C757 (182103) 𬝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C757
U+2C758 (182104) 𬝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C758
U+2C759 (182105) 𬝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C759
U+2C75A (182106) 𬝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C75A
U+2C75B (182107) 𬝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C75B
U+2C75C (182108) 𬝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C75C
U+2C75D (182109) 𬝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C75D
U+2C75E (182110) 𬝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C75E
U+2C75F (182111) 𬝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C75F
U+2C760 (182112) 𬝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C760
U+2C761 (182113) 𬝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C761
U+2C762 (182114) 𬝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C762
U+2C763 (182115) 𬝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C763
U+2C764 (182116) 𬝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C764
U+2C765 (182117) 𬝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C765
U+2C766 (182118) 𬝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C766
U+2C767 (182119) 𬝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C767
U+2C768 (182120) 𬝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C768
U+2C769 (182121) 𬝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C769
U+2C76A (182122) 𬝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C76A
U+2C76B (182123) 𬝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C76B
U+2C76C (182124) 𬝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C76C
U+2C76D (182125) 𬝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C76D
U+2C76E (182126) 𬝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C76E
U+2C76F (182127) 𬝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C76F
U+2C770 (182128) 𬝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C770
U+2C771 (182129) 𬝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C771
U+2C772 (182130) 𬝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C772
U+2C773 (182131) 𬝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C773
U+2C774 (182132) 𬝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C774
U+2C775 (182133) 𬝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C775
U+2C776 (182134) 𬝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C776
U+2C777 (182135) 𬝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C777
U+2C778 (182136) 𬝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C778
U+2C779 (182137) 𬝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C779
U+2C77A (182138) 𬝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C77A
U+2C77B (182139) 𬝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C77B
U+2C77C (182140) 𬝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C77C
U+2C77D (182141) 𬝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C77D
U+2C77E (182142) 𬝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C77E
U+2C77F (182143) 𬝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C77F
U+2C780 (182144) 𬞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C780
U+2C781 (182145) 𬞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C781
U+2C782 (182146) 𬞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C782
U+2C783 (182147) 𬞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C783
U+2C784 (182148) 𬞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C784
U+2C785 (182149) 𬞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C785
U+2C786 (182150) 𬞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C786
U+2C787 (182151) 𬞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C787
U+2C788 (182152) 𬞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C788
U+2C789 (182153) 𬞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C789
U+2C78A (182154) 𬞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C78A
U+2C78B (182155) 𬞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C78B
U+2C78C (182156) 𬞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C78C
U+2C78D (182157) 𬞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C78D
U+2C78E (182158) 𬞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C78E
U+2C78F (182159) 𬞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C78F
U+2C790 (182160) 𬞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C790
U+2C791 (182161) 𬞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C791
U+2C792 (182162) 𬞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C792
U+2C793 (182163) 𬞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C793
U+2C794 (182164) 𬞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C794
U+2C795 (182165) 𬞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C795
U+2C796 (182166) 𬞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C796
U+2C797 (182167) 𬞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C797
U+2C798 (182168) 𬞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C798
U+2C799 (182169) 𬞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C799
U+2C79A (182170) 𬞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C79A
U+2C79B (182171) 𬞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C79B
U+2C79C (182172) 𬞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C79C
U+2C79D (182173) 𬞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C79D
U+2C79E (182174) 𬞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C79E
U+2C79F (182175) 𬞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C79F
U+2C7A0 (182176) 𬞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7A0
U+2C7A1 (182177) 𬞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7A1
U+2C7A2 (182178) 𬞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7A2
U+2C7A3 (182179) 𬞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7A3
U+2C7A4 (182180) 𬞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7A4
U+2C7A5 (182181) 𬞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7A5
U+2C7A6 (182182) 𬞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7A6
U+2C7A7 (182183) 𬞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7A7
U+2C7A8 (182184) 𬞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7A8
U+2C7A9 (182185) 𬞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7A9
U+2C7AA (182186) 𬞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7AA
U+2C7AB (182187) 𬞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7AB
U+2C7AC (182188) 𬞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7AC
U+2C7AD (182189) 𬞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7AD
U+2C7AE (182190) 𬞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7AE
U+2C7AF (182191) 𬞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7AF
U+2C7B0 (182192) 𬞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7B0
U+2C7B1 (182193) 𬞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7B1
U+2C7B2 (182194) 𬞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7B2
U+2C7B3 (182195) 𬞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7B3
U+2C7B4 (182196) 𬞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7B4
U+2C7B5 (182197) 𬞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7B5
U+2C7B6 (182198) 𬞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7B6
U+2C7B7 (182199) 𬞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7B7
U+2C7B8 (182200) 𬞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7B8
U+2C7B9 (182201) 𬞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7B9
U+2C7BA (182202) 𬞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7BA
U+2C7BB (182203) 𬞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7BB
U+2C7BC (182204) 𬞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7BC
U+2C7BD (182205) 𬞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7BD
U+2C7BE (182206) 𬞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7BE
U+2C7BF (182207) 𬞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7BF
U+2C7C0 (182208) 𬟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7C0
U+2C7C1 (182209) 𬟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7C1
U+2C7C2 (182210) 𬟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7C2
U+2C7C3 (182211) 𬟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7C3
U+2C7C4 (182212) 𬟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7C4
U+2C7C5 (182213) 𬟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7C5
U+2C7C6 (182214) 𬟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7C6
U+2C7C7 (182215) 𬟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7C7
U+2C7C8 (182216) 𬟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7C8
U+2C7C9 (182217) 𬟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7C9
U+2C7CA (182218) 𬟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7CA
U+2C7CB (182219) 𬟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7CB
U+2C7CC (182220) 𬟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7CC
U+2C7CD (182221) 𬟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7CD
U+2C7CE (182222) 𬟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7CE
U+2C7CF (182223) 𬟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7CF
U+2C7D0 (182224) 𬟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7D0
U+2C7D1 (182225) 𬟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7D1
U+2C7D2 (182226) 𬟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7D2
U+2C7D3 (182227) 𬟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7D3
U+2C7D4 (182228) 𬟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7D4
U+2C7D5 (182229) 𬟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7D5
U+2C7D6 (182230) 𬟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7D6
U+2C7D7 (182231) 𬟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7D7
U+2C7D8 (182232) 𬟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7D8
U+2C7D9 (182233) 𬟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7D9
U+2C7DA (182234) 𬟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7DA
U+2C7DB (182235) 𬟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7DB
U+2C7DC (182236) 𬟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7DC
U+2C7DD (182237) 𬟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7DD
U+2C7DE (182238) 𬟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7DE
U+2C7DF (182239) 𬟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7DF
U+2C7E0 (182240) 𬟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7E0
U+2C7E1 (182241) 𬟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7E1
U+2C7E2 (182242) 𬟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7E2
U+2C7E3 (182243) 𬟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7E3
U+2C7E4 (182244) 𬟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7E4
U+2C7E5 (182245) 𬟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7E5
U+2C7E6 (182246) 𬟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7E6
U+2C7E7 (182247) 𬟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7E7
U+2C7E8 (182248) 𬟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7E8
U+2C7E9 (182249) 𬟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7E9
U+2C7EA (182250) 𬟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7EA
U+2C7EB (182251) 𬟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7EB
U+2C7EC (182252) 𬟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7EC
U+2C7ED (182253) 𬟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7ED
U+2C7EE (182254) 𬟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7EE
U+2C7EF (182255) 𬟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7EF
U+2C7F0 (182256) 𬟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7F0
U+2C7F1 (182257) 𬟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7F1
U+2C7F2 (182258) 𬟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7F2
U+2C7F3 (182259) 𬟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7F3
U+2C7F4 (182260) 𬟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7F4
U+2C7F5 (182261) 𬟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7F5
U+2C7F6 (182262) 𬟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7F6
U+2C7F7 (182263) 𬟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7F7
U+2C7F8 (182264) 𬟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7F8
U+2C7F9 (182265) 𬟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7F9
U+2C7FA (182266) 𬟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7FA
U+2C7FB (182267) 𬟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7FB
U+2C7FC (182268) 𬟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7FC
U+2C7FD (182269) 𬟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7FD
U+2C7FE (182270) 𬟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7FE
U+2C7FF (182271) 𬟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C7FF
U+2C800 (182272) 𬠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C800
U+2C801 (182273) 𬠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C801
U+2C802 (182274) 𬠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C802
U+2C803 (182275) 𬠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C803
U+2C804 (182276) 𬠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C804
U+2C805 (182277) 𬠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C805
U+2C806 (182278) 𬠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C806
U+2C807 (182279) 𬠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C807
U+2C808 (182280) 𬠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C808
U+2C809 (182281) 𬠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C809
U+2C80A (182282) 𬠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C80A
U+2C80B (182283) 𬠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C80B
U+2C80C (182284) 𬠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C80C
U+2C80D (182285) 𬠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C80D
U+2C80E (182286) 𬠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C80E
U+2C80F (182287) 𬠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C80F
U+2C810 (182288) 𬠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C810
U+2C811 (182289) 𬠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C811
U+2C812 (182290) 𬠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C812
U+2C813 (182291) 𬠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C813
U+2C814 (182292) 𬠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C814
U+2C815 (182293) 𬠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C815
U+2C816 (182294) 𬠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C816
U+2C817 (182295) 𬠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C817
U+2C818 (182296) 𬠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C818
U+2C819 (182297) 𬠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C819
U+2C81A (182298) 𬠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C81A
U+2C81B (182299) 𬠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C81B
U+2C81C (182300) 𬠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C81C
U+2C81D (182301) 𬠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C81D
U+2C81E (182302) 𬠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C81E
U+2C81F (182303) 𬠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C81F
U+2C820 (182304) 𬠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C820
U+2C821 (182305) 𬠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C821
U+2C822 (182306) 𬠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C822
U+2C823 (182307) 𬠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C823
U+2C824 (182308) 𬠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C824
U+2C825 (182309) 𬠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C825
U+2C826 (182310) 𬠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C826
U+2C827 (182311) 𬠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C827
U+2C828 (182312) 𬠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C828
U+2C829 (182313) 𬠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C829
U+2C82A (182314) 𬠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C82A
U+2C82B (182315) 𬠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C82B
U+2C82C (182316) 𬠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C82C
U+2C82D (182317) 𬠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C82D
U+2C82E (182318) 𬠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C82E
U+2C82F (182319) 𬠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C82F
U+2C830 (182320) 𬠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C830
U+2C831 (182321) 𬠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C831
U+2C832 (182322) 𬠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C832
U+2C833 (182323) 𬠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C833
U+2C834 (182324) 𬠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C834
U+2C835 (182325) 𬠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C835
U+2C836 (182326) 𬠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C836
U+2C837 (182327) 𬠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C837
U+2C838 (182328) 𬠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C838
U+2C839 (182329) 𬠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C839
U+2C83A (182330) 𬠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C83A
U+2C83B (182331) 𬠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C83B
U+2C83C (182332) 𬠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C83C
U+2C83D (182333) 𬠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C83D
U+2C83E (182334) 𬠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C83E
U+2C83F (182335) 𬠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C83F
U+2C840 (182336) 𬡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C840
U+2C841 (182337) 𬡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C841
U+2C842 (182338) 𬡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C842
U+2C843 (182339) 𬡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C843
U+2C844 (182340) 𬡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C844
U+2C845 (182341) 𬡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C845
U+2C846 (182342) 𬡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C846
U+2C847 (182343) 𬡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C847
U+2C848 (182344) 𬡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C848
U+2C849 (182345) 𬡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C849
U+2C84A (182346) 𬡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C84A
U+2C84B (182347) 𬡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C84B
U+2C84C (182348) 𬡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C84C
U+2C84D (182349) 𬡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C84D
U+2C84E (182350) 𬡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C84E
U+2C84F (182351) 𬡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C84F
U+2C850 (182352) 𬡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C850
U+2C851 (182353) 𬡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C851
U+2C852 (182354) 𬡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C852
U+2C853 (182355) 𬡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C853
U+2C854 (182356) 𬡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C854
U+2C855 (182357) 𬡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C855
U+2C856 (182358) 𬡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C856
U+2C857 (182359) 𬡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C857
U+2C858 (182360) 𬡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C858
U+2C859 (182361) 𬡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C859
U+2C85A (182362) 𬡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C85A
U+2C85B (182363) 𬡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C85B
U+2C85C (182364) 𬡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C85C
U+2C85D (182365) 𬡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C85D
U+2C85E (182366) 𬡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C85E
U+2C85F (182367) 𬡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C85F
U+2C860 (182368) 𬡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C860
U+2C861 (182369) 𬡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C861
U+2C862 (182370) 𬡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C862
U+2C863 (182371) 𬡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C863
U+2C864 (182372) 𬡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C864
U+2C865 (182373) 𬡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C865
U+2C866 (182374) 𬡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C866
U+2C867 (182375) 𬡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C867
U+2C868 (182376) 𬡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C868
U+2C869 (182377) 𬡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C869
U+2C86A (182378) 𬡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C86A
U+2C86B (182379) 𬡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C86B
U+2C86C (182380) 𬡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C86C
U+2C86D (182381) 𬡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C86D
U+2C86E (182382) 𬡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C86E
U+2C86F (182383) 𬡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C86F
U+2C870 (182384) 𬡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C870
U+2C871 (182385) 𬡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C871
U+2C872 (182386) 𬡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C872
U+2C873 (182387) 𬡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C873
U+2C874 (182388) 𬡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C874
U+2C875 (182389) 𬡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C875
U+2C876 (182390) 𬡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C876
U+2C877 (182391) 𬡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C877
U+2C878 (182392) 𬡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C878
U+2C879 (182393) 𬡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C879
U+2C87A (182394) 𬡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C87A
U+2C87B (182395) 𬡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C87B
U+2C87C (182396) 𬡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C87C
U+2C87D (182397) 𬡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C87D
U+2C87E (182398) 𬡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C87E
U+2C87F (182399) 𬡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C87F
U+2C880 (182400) 𬢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C880
U+2C881 (182401) 𬢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C881
U+2C882 (182402) 𬢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C882
U+2C883 (182403) 𬢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C883
U+2C884 (182404) 𬢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C884
U+2C885 (182405) 𬢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C885
U+2C886 (182406) 𬢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C886
U+2C887 (182407) 𬢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C887
U+2C888 (182408) 𬢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C888
U+2C889 (182409) 𬢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C889
U+2C88A (182410) 𬢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C88A
U+2C88B (182411) 𬢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C88B
U+2C88C (182412) 𬢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C88C
U+2C88D (182413) 𬢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C88D
U+2C88E (182414) 𬢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C88E
U+2C88F (182415) 𬢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C88F
U+2C890 (182416) 𬢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C890
U+2C891 (182417) 𬢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C891
U+2C892 (182418) 𬢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C892
U+2C893 (182419) 𬢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C893
U+2C894 (182420) 𬢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C894
U+2C895 (182421) 𬢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C895
U+2C896 (182422) 𬢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C896
U+2C897 (182423) 𬢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C897
U+2C898 (182424) 𬢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C898
U+2C899 (182425) 𬢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C899
U+2C89A (182426) 𬢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C89A
U+2C89B (182427) 𬢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C89B
U+2C89C (182428) 𬢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C89C
U+2C89D (182429) 𬢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C89D
U+2C89E (182430) 𬢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C89E
U+2C89F (182431) 𬢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C89F
U+2C8A0 (182432) 𬢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8A0
U+2C8A1 (182433) 𬢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8A1
U+2C8A2 (182434) 𬢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8A2
U+2C8A3 (182435) 𬢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8A3
U+2C8A4 (182436) 𬢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8A4
U+2C8A5 (182437) 𬢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8A5
U+2C8A6 (182438) 𬢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8A6
U+2C8A7 (182439) 𬢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8A7
U+2C8A8 (182440) 𬢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8A8
U+2C8A9 (182441) 𬢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8A9
U+2C8AA (182442) 𬢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8AA
U+2C8AB (182443) 𬢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8AB
U+2C8AC (182444) 𬢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8AC
U+2C8AD (182445) 𬢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8AD
U+2C8AE (182446) 𬢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8AE
U+2C8AF (182447) 𬢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8AF
U+2C8B0 (182448) 𬢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8B0
U+2C8B1 (182449) 𬢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8B1
U+2C8B2 (182450) 𬢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8B2
U+2C8B3 (182451) 𬢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8B3
U+2C8B4 (182452) 𬢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8B4
U+2C8B5 (182453) 𬢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8B5
U+2C8B6 (182454) 𬢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8B6
U+2C8B7 (182455) 𬢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8B7
U+2C8B8 (182456) 𬢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8B8
U+2C8B9 (182457) 𬢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8B9
U+2C8BA (182458) 𬢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8BA
U+2C8BB (182459) 𬢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8BB
U+2C8BC (182460) 𬢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8BC
U+2C8BD (182461) 𬢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8BD
U+2C8BE (182462) 𬢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8BE
U+2C8BF (182463) 𬢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8BF
U+2C8C0 (182464) 𬣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8C0
U+2C8C1 (182465) 𬣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8C1
U+2C8C2 (182466) 𬣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8C2
U+2C8C3 (182467) 𬣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8C3
U+2C8C4 (182468) 𬣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8C4
U+2C8C5 (182469) 𬣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8C5
U+2C8C6 (182470) 𬣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8C6
U+2C8C7 (182471) 𬣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8C7
U+2C8C8 (182472) 𬣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8C8
U+2C8C9 (182473) 𬣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8C9
U+2C8CA (182474) 𬣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8CA
U+2C8CB (182475) 𬣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8CB
U+2C8CC (182476) 𬣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8CC
U+2C8CD (182477) 𬣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8CD
U+2C8CE (182478) 𬣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8CE
U+2C8CF (182479) 𬣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8CF
U+2C8D0 (182480) 𬣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8D0
U+2C8D1 (182481) 𬣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8D1
U+2C8D2 (182482) 𬣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8D2
U+2C8D3 (182483) 𬣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8D3
U+2C8D4 (182484) 𬣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8D4
U+2C8D5 (182485) 𬣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8D5
U+2C8D6 (182486) 𬣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8D6
U+2C8D7 (182487) 𬣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8D7
U+2C8D8 (182488) 𬣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8D8
U+2C8D9 (182489) 𬣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8D9
U+2C8DA (182490) 𬣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8DA
U+2C8DB (182491) 𬣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8DB
U+2C8DC (182492) 𬣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8DC
U+2C8DD (182493) 𬣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8DD
U+2C8DE (182494) 𬣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8DE
U+2C8DF (182495) 𬣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8DF
U+2C8E0 (182496) 𬣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8E0
U+2C8E1 (182497) 𬣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8E1
U+2C8E2 (182498) 𬣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8E2
U+2C8E3 (182499) 𬣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8E3
U+2C8E4 (182500) 𬣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8E4
U+2C8E5 (182501) 𬣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8E5
U+2C8E6 (182502) 𬣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8E6
U+2C8E7 (182503) 𬣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8E7
U+2C8E8 (182504) 𬣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8E8
U+2C8E9 (182505) 𬣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8E9
U+2C8EA (182506) 𬣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8EA
U+2C8EB (182507) 𬣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8EB
U+2C8EC (182508) 𬣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8EC
U+2C8ED (182509) 𬣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8ED
U+2C8EE (182510) 𬣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8EE
U+2C8EF (182511) 𬣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8EF
U+2C8F0 (182512) 𬣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8F0
U+2C8F1 (182513) 𬣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8F1
U+2C8F2 (182514) 𬣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8F2
U+2C8F3 (182515) 𬣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8F3
U+2C8F4 (182516) 𬣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8F4
U+2C8F5 (182517) 𬣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8F5
U+2C8F6 (182518) 𬣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8F6
U+2C8F7 (182519) 𬣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8F7
U+2C8F8 (182520) 𬣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8F8
U+2C8F9 (182521) 𬣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8F9
U+2C8FA (182522) 𬣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8FA
U+2C8FB (182523) 𬣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8FB
U+2C8FC (182524) 𬣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8FC
U+2C8FD (182525) 𬣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8FD
U+2C8FE (182526) 𬣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8FE
U+2C8FF (182527) 𬣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C8FF
U+2C900 (182528) 𬤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C900
U+2C901 (182529) 𬤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C901
U+2C902 (182530) 𬤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C902
U+2C903 (182531) 𬤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C903
U+2C904 (182532) 𬤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C904
U+2C905 (182533) 𬤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C905
U+2C906 (182534) 𬤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C906
U+2C907 (182535) 𬤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C907
U+2C908 (182536) 𬤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C908
U+2C909 (182537) 𬤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C909
U+2C90A (182538) 𬤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C90A
U+2C90B (182539) 𬤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C90B
U+2C90C (182540) 𬤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C90C
U+2C90D (182541) 𬤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C90D
U+2C90E (182542) 𬤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C90E
U+2C90F (182543) 𬤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C90F
U+2C910 (182544) 𬤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C910
U+2C911 (182545) 𬤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C911
U+2C912 (182546) 𬤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C912
U+2C913 (182547) 𬤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C913
U+2C914 (182548) 𬤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C914
U+2C915 (182549) 𬤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C915
U+2C916 (182550) 𬤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C916
U+2C917 (182551) 𬤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C917
U+2C918 (182552) 𬤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C918
U+2C919 (182553) 𬤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C919
U+2C91A (182554) 𬤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C91A
U+2C91B (182555) 𬤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C91B
U+2C91C (182556) 𬤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C91C
U+2C91D (182557) 𬤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C91D
U+2C91E (182558) 𬤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C91E
U+2C91F (182559) 𬤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C91F
U+2C920 (182560) 𬤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C920
U+2C921 (182561) 𬤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C921
U+2C922 (182562) 𬤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C922
U+2C923 (182563) 𬤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C923
U+2C924 (182564) 𬤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C924
U+2C925 (182565) 𬤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C925
U+2C926 (182566) 𬤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C926
U+2C927 (182567) 𬤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C927
U+2C928 (182568) 𬤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C928
U+2C929 (182569) 𬤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C929
U+2C92A (182570) 𬤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C92A
U+2C92B (182571) 𬤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C92B
U+2C92C (182572) 𬤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C92C
U+2C92D (182573) 𬤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C92D
U+2C92E (182574) 𬤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C92E
U+2C92F (182575) 𬤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C92F
U+2C930 (182576) 𬤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C930
U+2C931 (182577) 𬤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C931
U+2C932 (182578) 𬤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C932
U+2C933 (182579) 𬤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C933
U+2C934 (182580) 𬤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C934
U+2C935 (182581) 𬤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C935
U+2C936 (182582) 𬤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C936
U+2C937 (182583) 𬤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C937
U+2C938 (182584) 𬤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C938
U+2C939 (182585) 𬤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C939
U+2C93A (182586) 𬤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C93A
U+2C93B (182587) 𬤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C93B
U+2C93C (182588) 𬤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C93C
U+2C93D (182589) 𬤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C93D
U+2C93E (182590) 𬤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C93E
U+2C93F (182591) 𬤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C93F
U+2C940 (182592) 𬥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C940
U+2C941 (182593) 𬥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C941
U+2C942 (182594) 𬥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C942
U+2C943 (182595) 𬥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C943
U+2C944 (182596) 𬥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C944
U+2C945 (182597) 𬥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C945
U+2C946 (182598) 𬥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C946
U+2C947 (182599) 𬥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C947
U+2C948 (182600) 𬥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C948
U+2C949 (182601) 𬥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C949
U+2C94A (182602) 𬥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C94A
U+2C94B (182603) 𬥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C94B
U+2C94C (182604) 𬥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C94C
U+2C94D (182605) 𬥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C94D
U+2C94E (182606) 𬥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C94E
U+2C94F (182607) 𬥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C94F
U+2C950 (182608) 𬥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C950
U+2C951 (182609) 𬥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C951
U+2C952 (182610) 𬥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C952
U+2C953 (182611) 𬥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C953
U+2C954 (182612) 𬥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C954
U+2C955 (182613) 𬥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C955
U+2C956 (182614) 𬥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C956
U+2C957 (182615) 𬥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C957
U+2C958 (182616) 𬥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C958
U+2C959 (182617) 𬥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C959
U+2C95A (182618) 𬥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C95A
U+2C95B (182619) 𬥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C95B
U+2C95C (182620) 𬥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C95C
U+2C95D (182621) 𬥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C95D
U+2C95E (182622) 𬥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C95E
U+2C95F (182623) 𬥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C95F
U+2C960 (182624) 𬥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C960
U+2C961 (182625) 𬥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C961
U+2C962 (182626) 𬥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C962
U+2C963 (182627) 𬥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C963
U+2C964 (182628) 𬥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C964
U+2C965 (182629) 𬥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C965
U+2C966 (182630) 𬥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C966
U+2C967 (182631) 𬥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C967
U+2C968 (182632) 𬥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C968
U+2C969 (182633) 𬥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C969
U+2C96A (182634) 𬥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C96A
U+2C96B (182635) 𬥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C96B
U+2C96C (182636) 𬥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C96C
U+2C96D (182637) 𬥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C96D
U+2C96E (182638) 𬥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C96E
U+2C96F (182639) 𬥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C96F
U+2C970 (182640) 𬥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C970
U+2C971 (182641) 𬥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C971
U+2C972 (182642) 𬥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C972
U+2C973 (182643) 𬥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C973
U+2C974 (182644) 𬥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C974
U+2C975 (182645) 𬥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C975
U+2C976 (182646) 𬥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C976
U+2C977 (182647) 𬥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C977
U+2C978 (182648) 𬥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C978
U+2C979 (182649) 𬥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C979
U+2C97A (182650) 𬥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C97A
U+2C97B (182651) 𬥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C97B
U+2C97C (182652) 𬥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C97C
U+2C97D (182653) 𬥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C97D
U+2C97E (182654) 𬥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C97E
U+2C97F (182655) 𬥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C97F
U+2C980 (182656) 𬦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C980
U+2C981 (182657) 𬦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C981
U+2C982 (182658) 𬦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C982
U+2C983 (182659) 𬦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C983
U+2C984 (182660) 𬦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C984
U+2C985 (182661) 𬦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C985
U+2C986 (182662) 𬦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C986
U+2C987 (182663) 𬦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C987
U+2C988 (182664) 𬦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C988
U+2C989 (182665) 𬦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C989
U+2C98A (182666) 𬦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C98A
U+2C98B (182667) 𬦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C98B
U+2C98C (182668) 𬦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C98C
U+2C98D (182669) 𬦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C98D
U+2C98E (182670) 𬦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C98E
U+2C98F (182671) 𬦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C98F
U+2C990 (182672) 𬦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C990
U+2C991 (182673) 𬦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C991
U+2C992 (182674) 𬦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C992
U+2C993 (182675) 𬦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C993
U+2C994 (182676) 𬦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C994
U+2C995 (182677) 𬦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C995
U+2C996 (182678) 𬦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C996
U+2C997 (182679) 𬦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C997
U+2C998 (182680) 𬦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C998
U+2C999 (182681) 𬦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C999
U+2C99A (182682) 𬦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C99A
U+2C99B (182683) 𬦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C99B
U+2C99C (182684) 𬦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C99C
U+2C99D (182685) 𬦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C99D
U+2C99E (182686) 𬦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C99E
U+2C99F (182687) 𬦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C99F
U+2C9A0 (182688) 𬦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9A0
U+2C9A1 (182689) 𬦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9A1
U+2C9A2 (182690) 𬦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9A2
U+2C9A3 (182691) 𬦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9A3
U+2C9A4 (182692) 𬦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9A4
U+2C9A5 (182693) 𬦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9A5
U+2C9A6 (182694) 𬦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9A6
U+2C9A7 (182695) 𬦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9A7
U+2C9A8 (182696) 𬦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9A8
U+2C9A9 (182697) 𬦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9A9
U+2C9AA (182698) 𬦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9AA
U+2C9AB (182699) 𬦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9AB
U+2C9AC (182700) 𬦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9AC
U+2C9AD (182701) 𬦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9AD
U+2C9AE (182702) 𬦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9AE
U+2C9AF (182703) 𬦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9AF
U+2C9B0 (182704) 𬦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9B0
U+2C9B1 (182705) 𬦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9B1
U+2C9B2 (182706) 𬦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9B2
U+2C9B3 (182707) 𬦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9B3
U+2C9B4 (182708) 𬦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9B4
U+2C9B5 (182709) 𬦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9B5
U+2C9B6 (182710) 𬦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9B6
U+2C9B7 (182711) 𬦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9B7
U+2C9B8 (182712) 𬦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9B8
U+2C9B9 (182713) 𬦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9B9
U+2C9BA (182714) 𬦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9BA
U+2C9BB (182715) 𬦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9BB
U+2C9BC (182716) 𬦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9BC
U+2C9BD (182717) 𬦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9BD
U+2C9BE (182718) 𬦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9BE
U+2C9BF (182719) 𬦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9BF
U+2C9C0 (182720) 𬧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9C0
U+2C9C1 (182721) 𬧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9C1
U+2C9C2 (182722) 𬧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9C2
U+2C9C3 (182723) 𬧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9C3
U+2C9C4 (182724) 𬧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9C4
U+2C9C5 (182725) 𬧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9C5
U+2C9C6 (182726) 𬧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9C6
U+2C9C7 (182727) 𬧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9C7
U+2C9C8 (182728) 𬧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9C8
U+2C9C9 (182729) 𬧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9C9
U+2C9CA (182730) 𬧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9CA
U+2C9CB (182731) 𬧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9CB
U+2C9CC (182732) 𬧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9CC
U+2C9CD (182733) 𬧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9CD
U+2C9CE (182734) 𬧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9CE
U+2C9CF (182735) 𬧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9CF
U+2C9D0 (182736) 𬧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9D0
U+2C9D1 (182737) 𬧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9D1
U+2C9D2 (182738) 𬧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9D2
U+2C9D3 (182739) 𬧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9D3
U+2C9D4 (182740) 𬧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9D4
U+2C9D5 (182741) 𬧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9D5
U+2C9D6 (182742) 𬧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9D6
U+2C9D7 (182743) 𬧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9D7
U+2C9D8 (182744) 𬧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9D8
U+2C9D9 (182745) 𬧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9D9
U+2C9DA (182746) 𬧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9DA
U+2C9DB (182747) 𬧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9DB
U+2C9DC (182748) 𬧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9DC
U+2C9DD (182749) 𬧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9DD
U+2C9DE (182750) 𬧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9DE
U+2C9DF (182751) 𬧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9DF
U+2C9E0 (182752) 𬧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9E0
U+2C9E1 (182753) 𬧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9E1
U+2C9E2 (182754) 𬧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9E2
U+2C9E3 (182755) 𬧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9E3
U+2C9E4 (182756) 𬧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9E4
U+2C9E5 (182757) 𬧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9E5
U+2C9E6 (182758) 𬧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9E6
U+2C9E7 (182759) 𬧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9E7
U+2C9E8 (182760) 𬧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9E8
U+2C9E9 (182761) 𬧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9E9
U+2C9EA (182762) 𬧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9EA
U+2C9EB (182763) 𬧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9EB
U+2C9EC (182764) 𬧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9EC
U+2C9ED (182765) 𬧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9ED
U+2C9EE (182766) 𬧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9EE
U+2C9EF (182767) 𬧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9EF
U+2C9F0 (182768) 𬧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9F0
U+2C9F1 (182769) 𬧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9F1
U+2C9F2 (182770) 𬧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9F2
U+2C9F3 (182771) 𬧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9F3
U+2C9F4 (182772) 𬧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9F4
U+2C9F5 (182773) 𬧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9F5
U+2C9F6 (182774) 𬧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9F6
U+2C9F7 (182775) 𬧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9F7
U+2C9F8 (182776) 𬧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9F8
U+2C9F9 (182777) 𬧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9F9
U+2C9FA (182778) 𬧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9FA
U+2C9FB (182779) 𬧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9FB
U+2C9FC (182780) 𬧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9FC
U+2C9FD (182781) 𬧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9FD
U+2C9FE (182782) 𬧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9FE
U+2C9FF (182783) 𬧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2C9FF
U+2CA00 (182784) 𬨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA00
U+2CA01 (182785) 𬨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA01
U+2CA02 (182786) 𬨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA02
U+2CA03 (182787) 𬨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA03
U+2CA04 (182788) 𬨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA04
U+2CA05 (182789) 𬨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA05
U+2CA06 (182790) 𬨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA06
U+2CA07 (182791) 𬨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA07
U+2CA08 (182792) 𬨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA08
U+2CA09 (182793) 𬨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA09
U+2CA0A (182794) 𬨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA0A
U+2CA0B (182795) 𬨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA0B
U+2CA0C (182796) 𬨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA0C
U+2CA0D (182797) 𬨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA0D
U+2CA0E (182798) 𬨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA0E
U+2CA0F (182799) 𬨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA0F
U+2CA10 (182800) 𬨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA10
U+2CA11 (182801) 𬨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA11
U+2CA12 (182802) 𬨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA12
U+2CA13 (182803) 𬨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA13
U+2CA14 (182804) 𬨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA14
U+2CA15 (182805) 𬨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA15
U+2CA16 (182806) 𬨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA16
U+2CA17 (182807) 𬨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA17
U+2CA18 (182808) 𬨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA18
U+2CA19 (182809) 𬨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA19
U+2CA1A (182810) 𬨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA1A
U+2CA1B (182811) 𬨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA1B
U+2CA1C (182812) 𬨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA1C
U+2CA1D (182813) 𬨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA1D
U+2CA1E (182814) 𬨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA1E
U+2CA1F (182815) 𬨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA1F
U+2CA20 (182816) 𬨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA20
U+2CA21 (182817) 𬨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA21
U+2CA22 (182818) 𬨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA22
U+2CA23 (182819) 𬨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA23
U+2CA24 (182820) 𬨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA24
U+2CA25 (182821) 𬨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA25
U+2CA26 (182822) 𬨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA26
U+2CA27 (182823) 𬨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA27
U+2CA28 (182824) 𬨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA28
U+2CA29 (182825) 𬨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA29
U+2CA2A (182826) 𬨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA2A
U+2CA2B (182827) 𬨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA2B
U+2CA2C (182828) 𬨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA2C
U+2CA2D (182829) 𬨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA2D
U+2CA2E (182830) 𬨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA2E
U+2CA2F (182831) 𬨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA2F
U+2CA30 (182832) 𬨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA30
U+2CA31 (182833) 𬨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA31
U+2CA32 (182834) 𬨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA32
U+2CA33 (182835) 𬨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA33
U+2CA34 (182836) 𬨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA34
U+2CA35 (182837) 𬨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA35
U+2CA36 (182838) 𬨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA36
U+2CA37 (182839) 𬨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA37
U+2CA38 (182840) 𬨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA38
U+2CA39 (182841) 𬨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA39
U+2CA3A (182842) 𬨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA3A
U+2CA3B (182843) 𬨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA3B
U+2CA3C (182844) 𬨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA3C
U+2CA3D (182845) 𬨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA3D
U+2CA3E (182846) 𬨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA3E
U+2CA3F (182847) 𬨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA3F
U+2CA40 (182848) 𬩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA40
U+2CA41 (182849) 𬩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA41
U+2CA42 (182850) 𬩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA42
U+2CA43 (182851) 𬩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA43
U+2CA44 (182852) 𬩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA44
U+2CA45 (182853) 𬩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA45
U+2CA46 (182854) 𬩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA46
U+2CA47 (182855) 𬩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA47
U+2CA48 (182856) 𬩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA48
U+2CA49 (182857) 𬩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA49
U+2CA4A (182858) 𬩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA4A
U+2CA4B (182859) 𬩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA4B
U+2CA4C (182860) 𬩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA4C
U+2CA4D (182861) 𬩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA4D
U+2CA4E (182862) 𬩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA4E
U+2CA4F (182863) 𬩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA4F
U+2CA50 (182864) 𬩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA50
U+2CA51 (182865) 𬩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA51
U+2CA52 (182866) 𬩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA52
U+2CA53 (182867) 𬩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA53
U+2CA54 (182868) 𬩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA54
U+2CA55 (182869) 𬩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA55
U+2CA56 (182870) 𬩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA56
U+2CA57 (182871) 𬩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA57
U+2CA58 (182872) 𬩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA58
U+2CA59 (182873) 𬩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA59
U+2CA5A (182874) 𬩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA5A
U+2CA5B (182875) 𬩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA5B
U+2CA5C (182876) 𬩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA5C
U+2CA5D (182877) 𬩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA5D
U+2CA5E (182878) 𬩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA5E
U+2CA5F (182879) 𬩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA5F
U+2CA60 (182880) 𬩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA60
U+2CA61 (182881) 𬩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA61
U+2CA62 (182882) 𬩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA62
U+2CA63 (182883) 𬩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA63
U+2CA64 (182884) 𬩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA64
U+2CA65 (182885) 𬩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA65
U+2CA66 (182886) 𬩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA66
U+2CA67 (182887) 𬩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA67
U+2CA68 (182888) 𬩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA68
U+2CA69 (182889) 𬩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA69
U+2CA6A (182890) 𬩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA6A
U+2CA6B (182891) 𬩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA6B
U+2CA6C (182892) 𬩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA6C
U+2CA6D (182893) 𬩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA6D
U+2CA6E (182894) 𬩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA6E
U+2CA6F (182895) 𬩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA6F
U+2CA70 (182896) 𬩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA70
U+2CA71 (182897) 𬩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA71
U+2CA72 (182898) 𬩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA72
U+2CA73 (182899) 𬩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA73
U+2CA74 (182900) 𬩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA74
U+2CA75 (182901) 𬩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA75
U+2CA76 (182902) 𬩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA76
U+2CA77 (182903) 𬩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA77
U+2CA78 (182904) 𬩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA78
U+2CA79 (182905) 𬩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA79
U+2CA7A (182906) 𬩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA7A
U+2CA7B (182907) 𬩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA7B
U+2CA7C (182908) 𬩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA7C
U+2CA7D (182909) 𬩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA7D
U+2CA7E (182910) 𬩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA7E
U+2CA7F (182911) 𬩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA7F
U+2CA80 (182912) 𬪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA80
U+2CA81 (182913) 𬪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA81
U+2CA82 (182914) 𬪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA82
U+2CA83 (182915) 𬪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA83
U+2CA84 (182916) 𬪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA84
U+2CA85 (182917) 𬪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA85
U+2CA86 (182918) 𬪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA86
U+2CA87 (182919) 𬪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA87
U+2CA88 (182920) 𬪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA88
U+2CA89 (182921) 𬪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA89
U+2CA8A (182922) 𬪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA8A
U+2CA8B (182923) 𬪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA8B
U+2CA8C (182924) 𬪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA8C
U+2CA8D (182925) 𬪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA8D
U+2CA8E (182926) 𬪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA8E
U+2CA8F (182927) 𬪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA8F
U+2CA90 (182928) 𬪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA90
U+2CA91 (182929) 𬪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA91
U+2CA92 (182930) 𬪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA92
U+2CA93 (182931) 𬪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA93
U+2CA94 (182932) 𬪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA94
U+2CA95 (182933) 𬪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA95
U+2CA96 (182934) 𬪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA96
U+2CA97 (182935) 𬪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA97
U+2CA98 (182936) 𬪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA98
U+2CA99 (182937) 𬪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA99
U+2CA9A (182938) 𬪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA9A
U+2CA9B (182939) 𬪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA9B
U+2CA9C (182940) 𬪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA9C
U+2CA9D (182941) 𬪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA9D
U+2CA9E (182942) 𬪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA9E
U+2CA9F (182943) 𬪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CA9F
U+2CAA0 (182944) 𬪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAA0
U+2CAA1 (182945) 𬪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAA1
U+2CAA2 (182946) 𬪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAA2
U+2CAA3 (182947) 𬪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAA3
U+2CAA4 (182948) 𬪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAA4
U+2CAA5 (182949) 𬪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAA5
U+2CAA6 (182950) 𬪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAA6
U+2CAA7 (182951) 𬪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAA7
U+2CAA8 (182952) 𬪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAA8
U+2CAA9 (182953) 𬪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAA9
U+2CAAA (182954) 𬪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAAA
U+2CAAB (182955) 𬪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAAB
U+2CAAC (182956) 𬪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAAC
U+2CAAD (182957) 𬪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAAD
U+2CAAE (182958) 𬪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAAE
U+2CAAF (182959) 𬪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAAF
U+2CAB0 (182960) 𬪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAB0
U+2CAB1 (182961) 𬪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAB1
U+2CAB2 (182962) 𬪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAB2
U+2CAB3 (182963) 𬪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAB3
U+2CAB4 (182964) 𬪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAB4
U+2CAB5 (182965) 𬪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAB5
U+2CAB6 (182966) 𬪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAB6
U+2CAB7 (182967) 𬪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAB7
U+2CAB8 (182968) 𬪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAB8
U+2CAB9 (182969) 𬪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAB9
U+2CABA (182970) 𬪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CABA
U+2CABB (182971) 𬪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CABB
U+2CABC (182972) 𬪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CABC
U+2CABD (182973) 𬪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CABD
U+2CABE (182974) 𬪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CABE
U+2CABF (182975) 𬪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CABF
U+2CAC0 (182976) 𬫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAC0
U+2CAC1 (182977) 𬫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAC1
U+2CAC2 (182978) 𬫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAC2
U+2CAC3 (182979) 𬫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAC3
U+2CAC4 (182980) 𬫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAC4
U+2CAC5 (182981) 𬫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAC5
U+2CAC6 (182982) 𬫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAC6
U+2CAC7 (182983) 𬫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAC7
U+2CAC8 (182984) 𬫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAC8
U+2CAC9 (182985) 𬫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAC9
U+2CACA (182986) 𬫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CACA
U+2CACB (182987) 𬫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CACB
U+2CACC (182988) 𬫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CACC
U+2CACD (182989) 𬫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CACD
U+2CACE (182990) 𬫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CACE
U+2CACF (182991) 𬫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CACF
U+2CAD0 (182992) 𬫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAD0
U+2CAD1 (182993) 𬫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAD1
U+2CAD2 (182994) 𬫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAD2
U+2CAD3 (182995) 𬫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAD3
U+2CAD4 (182996) 𬫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAD4
U+2CAD5 (182997) 𬫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAD5
U+2CAD6 (182998) 𬫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAD6
U+2CAD7 (182999) 𬫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAD7
U+2CAD8 (183000) 𬫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAD8
U+2CAD9 (183001) 𬫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAD9
U+2CADA (183002) 𬫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CADA
U+2CADB (183003) 𬫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CADB
U+2CADC (183004) 𬫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CADC
U+2CADD (183005) 𬫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CADD
U+2CADE (183006) 𬫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CADE
U+2CADF (183007) 𬫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CADF
U+2CAE0 (183008) 𬫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAE0
U+2CAE1 (183009) 𬫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAE1
U+2CAE2 (183010) 𬫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAE2
U+2CAE3 (183011) 𬫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAE3
U+2CAE4 (183012) 𬫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAE4
U+2CAE5 (183013) 𬫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAE5
U+2CAE6 (183014) 𬫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAE6
U+2CAE7 (183015) 𬫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAE7
U+2CAE8 (183016) 𬫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAE8
U+2CAE9 (183017) 𬫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAE9
U+2CAEA (183018) 𬫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAEA
U+2CAEB (183019) 𬫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAEB
U+2CAEC (183020) 𬫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAEC
U+2CAED (183021) 𬫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAED
U+2CAEE (183022) 𬫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAEE
U+2CAEF (183023) 𬫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAEF
U+2CAF0 (183024) 𬫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAF0
U+2CAF1 (183025) 𬫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAF1
U+2CAF2 (183026) 𬫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAF2
U+2CAF3 (183027) 𬫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAF3
U+2CAF4 (183028) 𬫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAF4
U+2CAF5 (183029) 𬫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAF5
U+2CAF6 (183030) 𬫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAF6
U+2CAF7 (183031) 𬫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAF7
U+2CAF8 (183032) 𬫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAF8
U+2CAF9 (183033) 𬫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAF9
U+2CAFA (183034) 𬫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAFA
U+2CAFB (183035) 𬫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAFB
U+2CAFC (183036) 𬫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAFC
U+2CAFD (183037) 𬫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAFD
U+2CAFE (183038) 𬫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAFE
U+2CAFF (183039) 𬫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CAFF
U+2CB00 (183040) 𬬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB00
U+2CB01 (183041) 𬬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB01
U+2CB02 (183042) 𬬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB02
U+2CB03 (183043) 𬬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB03
U+2CB04 (183044) 𬬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB04
U+2CB05 (183045) 𬬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB05
U+2CB06 (183046) 𬬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB06
U+2CB07 (183047) 𬬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB07
U+2CB08 (183048) 𬬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB08
U+2CB09 (183049) 𬬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB09
U+2CB0A (183050) 𬬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB0A
U+2CB0B (183051) 𬬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB0B
U+2CB0C (183052) 𬬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB0C
U+2CB0D (183053) 𬬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB0D
U+2CB0E (183054) 𬬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB0E
U+2CB0F (183055) 𬬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB0F
U+2CB10 (183056) 𬬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB10
U+2CB11 (183057) 𬬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB11
U+2CB12 (183058) 𬬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB12
U+2CB13 (183059) 𬬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB13
U+2CB14 (183060) 𬬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB14
U+2CB15 (183061) 𬬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB15
U+2CB16 (183062) 𬬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB16
U+2CB17 (183063) 𬬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB17
U+2CB18 (183064) 𬬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB18
U+2CB19 (183065) 𬬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB19
U+2CB1A (183066) 𬬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB1A
U+2CB1B (183067) 𬬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB1B
U+2CB1C (183068) 𬬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB1C
U+2CB1D (183069) 𬬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB1D
U+2CB1E (183070) 𬬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB1E
U+2CB1F (183071) 𬬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB1F
U+2CB20 (183072) 𬬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB20
U+2CB21 (183073) 𬬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB21
U+2CB22 (183074) 𬬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB22
U+2CB23 (183075) 𬬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB23
U+2CB24 (183076) 𬬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB24
U+2CB25 (183077) 𬬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB25
U+2CB26 (183078) 𬬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB26
U+2CB27 (183079) 𬬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB27
U+2CB28 (183080) 𬬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB28
U+2CB29 (183081) 𬬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB29
U+2CB2A (183082) 𬬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB2A
U+2CB2B (183083) 𬬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB2B
U+2CB2C (183084) 𬬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB2C
U+2CB2D (183085) 𬬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB2D
U+2CB2E (183086) 𬬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB2E
U+2CB2F (183087) 𬬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB2F
U+2CB30 (183088) 𬬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB30
U+2CB31 (183089) 𬬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB31
U+2CB32 (183090) 𬬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB32
U+2CB33 (183091) 𬬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB33
U+2CB34 (183092) 𬬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB34
U+2CB35 (183093) 𬬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB35
U+2CB36 (183094) 𬬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB36
U+2CB37 (183095) 𬬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB37
U+2CB38 (183096) 𬬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB38
U+2CB39 (183097) 𬬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB39
U+2CB3A (183098) 𬬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB3A
U+2CB3B (183099) 𬬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB3B
U+2CB3C (183100) 𬬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB3C
U+2CB3D (183101) 𬬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB3D
U+2CB3E (183102) 𬬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB3E
U+2CB3F (183103) 𬬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB3F
U+2CB40 (183104) 𬭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB40
U+2CB41 (183105) 𬭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB41
U+2CB42 (183106) 𬭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB42
U+2CB43 (183107) 𬭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB43
U+2CB44 (183108) 𬭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB44
U+2CB45 (183109) 𬭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB45
U+2CB46 (183110) 𬭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB46
U+2CB47 (183111) 𬭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB47
U+2CB48 (183112) 𬭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB48
U+2CB49 (183113) 𬭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB49
U+2CB4A (183114) 𬭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB4A
U+2CB4B (183115) 𬭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB4B
U+2CB4C (183116) 𬭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB4C
U+2CB4D (183117) 𬭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB4D
U+2CB4E (183118) 𬭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB4E
U+2CB4F (183119) 𬭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB4F
U+2CB50 (183120) 𬭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB50
U+2CB51 (183121) 𬭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB51
U+2CB52 (183122) 𬭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB52
U+2CB53 (183123) 𬭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB53
U+2CB54 (183124) 𬭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB54
U+2CB55 (183125) 𬭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB55
U+2CB56 (183126) 𬭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB56
U+2CB57 (183127) 𬭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB57
U+2CB58 (183128) 𬭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB58
U+2CB59 (183129) 𬭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB59
U+2CB5A (183130) 𬭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB5A
U+2CB5B (183131) 𬭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB5B
U+2CB5C (183132) 𬭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB5C
U+2CB5D (183133) 𬭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB5D
U+2CB5E (183134) 𬭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB5E
U+2CB5F (183135) 𬭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB5F
U+2CB60 (183136) 𬭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB60
U+2CB61 (183137) 𬭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB61
U+2CB62 (183138) 𬭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB62
U+2CB63 (183139) 𬭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB63
U+2CB64 (183140) 𬭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB64
U+2CB65 (183141) 𬭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB65
U+2CB66 (183142) 𬭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB66
U+2CB67 (183143) 𬭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB67
U+2CB68 (183144) 𬭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB68
U+2CB69 (183145) 𬭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB69
U+2CB6A (183146) 𬭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB6A
U+2CB6B (183147) 𬭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB6B
U+2CB6C (183148) 𬭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB6C
U+2CB6D (183149) 𬭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB6D
U+2CB6E (183150) 𬭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB6E
U+2CB6F (183151) 𬭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB6F
U+2CB70 (183152) 𬭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB70
U+2CB71 (183153) 𬭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB71
U+2CB72 (183154) 𬭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB72
U+2CB73 (183155) 𬭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB73
U+2CB74 (183156) 𬭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB74
U+2CB75 (183157) 𬭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB75
U+2CB76 (183158) 𬭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB76
U+2CB77 (183159) 𬭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB77
U+2CB78 (183160) 𬭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB78
U+2CB79 (183161) 𬭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB79
U+2CB7A (183162) 𬭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB7A
U+2CB7B (183163) 𬭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB7B
U+2CB7C (183164) 𬭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB7C
U+2CB7D (183165) 𬭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB7D
U+2CB7E (183166) 𬭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB7E
U+2CB7F (183167) 𬭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB7F
U+2CB80 (183168) 𬮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB80
U+2CB81 (183169) 𬮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB81
U+2CB82 (183170) 𬮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB82
U+2CB83 (183171) 𬮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB83
U+2CB84 (183172) 𬮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB84
U+2CB85 (183173) 𬮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB85
U+2CB86 (183174) 𬮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB86
U+2CB87 (183175) 𬮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB87
U+2CB88 (183176) 𬮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB88
U+2CB89 (183177) 𬮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB89
U+2CB8A (183178) 𬮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB8A
U+2CB8B (183179) 𬮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB8B
U+2CB8C (183180) 𬮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB8C
U+2CB8D (183181) 𬮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB8D
U+2CB8E (183182) 𬮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB8E
U+2CB8F (183183) 𬮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB8F
U+2CB90 (183184) 𬮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB90
U+2CB91 (183185) 𬮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB91
U+2CB92 (183186) 𬮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB92
U+2CB93 (183187) 𬮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB93
U+2CB94 (183188) 𬮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB94
U+2CB95 (183189) 𬮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB95
U+2CB96 (183190) 𬮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB96
U+2CB97 (183191) 𬮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB97
U+2CB98 (183192) 𬮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB98
U+2CB99 (183193) 𬮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB99
U+2CB9A (183194) 𬮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB9A
U+2CB9B (183195) 𬮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB9B
U+2CB9C (183196) 𬮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB9C
U+2CB9D (183197) 𬮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB9D
U+2CB9E (183198) 𬮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB9E
U+2CB9F (183199) 𬮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CB9F
U+2CBA0 (183200) 𬮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBA0
U+2CBA1 (183201) 𬮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBA1
U+2CBA2 (183202) 𬮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBA2
U+2CBA3 (183203) 𬮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBA3
U+2CBA4 (183204) 𬮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBA4
U+2CBA5 (183205) 𬮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBA5
U+2CBA6 (183206) 𬮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBA6
U+2CBA7 (183207) 𬮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBA7
U+2CBA8 (183208) 𬮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBA8
U+2CBA9 (183209) 𬮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBA9
U+2CBAA (183210) 𬮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBAA
U+2CBAB (183211) 𬮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBAB
U+2CBAC (183212) 𬮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBAC
U+2CBAD (183213) 𬮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBAD
U+2CBAE (183214) 𬮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBAE
U+2CBAF (183215) 𬮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBAF
U+2CBB0 (183216) 𬮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBB0
U+2CBB1 (183217) 𬮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBB1
U+2CBB2 (183218) 𬮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBB2
U+2CBB3 (183219) 𬮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBB3
U+2CBB4 (183220) 𬮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBB4
U+2CBB5 (183221) 𬮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBB5
U+2CBB6 (183222) 𬮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBB6
U+2CBB7 (183223) 𬮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBB7
U+2CBB8 (183224) 𬮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBB8
U+2CBB9 (183225) 𬮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBB9
U+2CBBA (183226) 𬮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBBA
U+2CBBB (183227) 𬮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBBB
U+2CBBC (183228) 𬮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBBC
U+2CBBD (183229) 𬮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBBD
U+2CBBE (183230) 𬮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBBE
U+2CBBF (183231) 𬮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBBF
U+2CBC0 (183232) 𬯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBC0
U+2CBC1 (183233) 𬯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBC1
U+2CBC2 (183234) 𬯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBC2
U+2CBC3 (183235) 𬯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBC3
U+2CBC4 (183236) 𬯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBC4
U+2CBC5 (183237) 𬯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBC5
U+2CBC6 (183238) 𬯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBC6
U+2CBC7 (183239) 𬯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBC7
U+2CBC8 (183240) 𬯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBC8
U+2CBC9 (183241) 𬯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBC9
U+2CBCA (183242) 𬯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBCA
U+2CBCB (183243) 𬯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBCB
U+2CBCC (183244) 𬯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBCC
U+2CBCD (183245) 𬯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBCD
U+2CBCE (183246) 𬯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBCE
U+2CBCF (183247) 𬯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBCF
U+2CBD0 (183248) 𬯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBD0
U+2CBD1 (183249) 𬯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBD1
U+2CBD2 (183250) 𬯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBD2
U+2CBD3 (183251) 𬯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBD3
U+2CBD4 (183252) 𬯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBD4
U+2CBD5 (183253) 𬯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBD5
U+2CBD6 (183254) 𬯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBD6
U+2CBD7 (183255) 𬯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBD7
U+2CBD8 (183256) 𬯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBD8
U+2CBD9 (183257) 𬯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBD9
U+2CBDA (183258) 𬯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBDA
U+2CBDB (183259) 𬯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBDB
U+2CBDC (183260) 𬯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBDC
U+2CBDD (183261) 𬯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBDD
U+2CBDE (183262) 𬯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBDE
U+2CBDF (183263) 𬯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBDF
U+2CBE0 (183264) 𬯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBE0
U+2CBE1 (183265) 𬯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBE1
U+2CBE2 (183266) 𬯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBE2
U+2CBE3 (183267) 𬯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBE3
U+2CBE4 (183268) 𬯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBE4
U+2CBE5 (183269) 𬯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBE5
U+2CBE6 (183270) 𬯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBE6
U+2CBE7 (183271) 𬯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBE7
U+2CBE8 (183272) 𬯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBE8
U+2CBE9 (183273) 𬯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBE9
U+2CBEA (183274) 𬯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBEA
U+2CBEB (183275) 𬯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBEB
U+2CBEC (183276) 𬯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBEC
U+2CBED (183277) 𬯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBED
U+2CBEE (183278) 𬯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBEE
U+2CBEF (183279) 𬯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBEF
U+2CBF0 (183280) 𬯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBF0
U+2CBF1 (183281) 𬯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBF1
U+2CBF2 (183282) 𬯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBF2
U+2CBF3 (183283) 𬯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBF3
U+2CBF4 (183284) 𬯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBF4
U+2CBF5 (183285) 𬯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBF5
U+2CBF6 (183286) 𬯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBF6
U+2CBF7 (183287) 𬯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBF7
U+2CBF8 (183288) 𬯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBF8
U+2CBF9 (183289) 𬯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBF9
U+2CBFA (183290) 𬯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBFA
U+2CBFB (183291) 𬯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBFB
U+2CBFC (183292) 𬯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBFC
U+2CBFD (183293) 𬯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBFD
U+2CBFE (183294) 𬯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBFE
U+2CBFF (183295) 𬯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CBFF
U+2CC00 (183296) 𬰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC00
U+2CC01 (183297) 𬰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC01
U+2CC02 (183298) 𬰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC02
U+2CC03 (183299) 𬰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC03
U+2CC04 (183300) 𬰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC04
U+2CC05 (183301) 𬰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC05
U+2CC06 (183302) 𬰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC06
U+2CC07 (183303) 𬰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC07
U+2CC08 (183304) 𬰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC08
U+2CC09 (183305) 𬰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC09
U+2CC0A (183306) 𬰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC0A
U+2CC0B (183307) 𬰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC0B
U+2CC0C (183308) 𬰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC0C
U+2CC0D (183309) 𬰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC0D
U+2CC0E (183310) 𬰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC0E
U+2CC0F (183311) 𬰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC0F
U+2CC10 (183312) 𬰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC10
U+2CC11 (183313) 𬰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC11
U+2CC12 (183314) 𬰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC12
U+2CC13 (183315) 𬰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC13
U+2CC14 (183316) 𬰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC14
U+2CC15 (183317) 𬰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC15
U+2CC16 (183318) 𬰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC16
U+2CC17 (183319) 𬰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC17
U+2CC18 (183320) 𬰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC18
U+2CC19 (183321) 𬰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC19
U+2CC1A (183322) 𬰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC1A
U+2CC1B (183323) 𬰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC1B
U+2CC1C (183324) 𬰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC1C
U+2CC1D (183325) 𬰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC1D
U+2CC1E (183326) 𬰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC1E
U+2CC1F (183327) 𬰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC1F
U+2CC20 (183328) 𬰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC20
U+2CC21 (183329) 𬰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC21
U+2CC22 (183330) 𬰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC22
U+2CC23 (183331) 𬰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC23
U+2CC24 (183332) 𬰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC24
U+2CC25 (183333) 𬰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC25
U+2CC26 (183334) 𬰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC26
U+2CC27 (183335) 𬰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC27
U+2CC28 (183336) 𬰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC28
U+2CC29 (183337) 𬰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC29
U+2CC2A (183338) 𬰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC2A
U+2CC2B (183339) 𬰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC2B
U+2CC2C (183340) 𬰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC2C
U+2CC2D (183341) 𬰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC2D
U+2CC2E (183342) 𬰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC2E
U+2CC2F (183343) 𬰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC2F
U+2CC30 (183344) 𬰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC30
U+2CC31 (183345) 𬰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC31
U+2CC32 (183346) 𬰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC32
U+2CC33 (183347) 𬰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC33
U+2CC34 (183348) 𬰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC34
U+2CC35 (183349) 𬰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC35
U+2CC36 (183350) 𬰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC36
U+2CC37 (183351) 𬰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC37
U+2CC38 (183352) 𬰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC38
U+2CC39 (183353) 𬰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC39
U+2CC3A (183354) 𬰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC3A
U+2CC3B (183355) 𬰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC3B
U+2CC3C (183356) 𬰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC3C
U+2CC3D (183357) 𬰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC3D
U+2CC3E (183358) 𬰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC3E
U+2CC3F (183359) 𬰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC3F
U+2CC40 (183360) 𬱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC40
U+2CC41 (183361) 𬱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC41
U+2CC42 (183362) 𬱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC42
U+2CC43 (183363) 𬱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC43
U+2CC44 (183364) 𬱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC44
U+2CC45 (183365) 𬱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC45
U+2CC46 (183366) 𬱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC46
U+2CC47 (183367) 𬱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC47
U+2CC48 (183368) 𬱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC48
U+2CC49 (183369) 𬱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC49
U+2CC4A (183370) 𬱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC4A
U+2CC4B (183371) 𬱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC4B
U+2CC4C (183372) 𬱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC4C
U+2CC4D (183373) 𬱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC4D
U+2CC4E (183374) 𬱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC4E
U+2CC4F (183375) 𬱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC4F
U+2CC50 (183376) 𬱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC50
U+2CC51 (183377) 𬱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC51
U+2CC52 (183378) 𬱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC52
U+2CC53 (183379) 𬱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC53
U+2CC54 (183380) 𬱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC54
U+2CC55 (183381) 𬱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC55
U+2CC56 (183382) 𬱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC56
U+2CC57 (183383) 𬱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC57
U+2CC58 (183384) 𬱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC58
U+2CC59 (183385) 𬱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC59
U+2CC5A (183386) 𬱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC5A
U+2CC5B (183387) 𬱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC5B
U+2CC5C (183388) 𬱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC5C
U+2CC5D (183389) 𬱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC5D
U+2CC5E (183390) 𬱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC5E
U+2CC5F (183391) 𬱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC5F
U+2CC60 (183392) 𬱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC60
U+2CC61 (183393) 𬱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC61
U+2CC62 (183394) 𬱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC62
U+2CC63 (183395) 𬱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC63
U+2CC64 (183396) 𬱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC64
U+2CC65 (183397) 𬱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC65
U+2CC66 (183398) 𬱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC66
U+2CC67 (183399) 𬱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC67
U+2CC68 (183400) 𬱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC68
U+2CC69 (183401) 𬱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC69
U+2CC6A (183402) 𬱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC6A
U+2CC6B (183403) 𬱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC6B
U+2CC6C (183404) 𬱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC6C
U+2CC6D (183405) 𬱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC6D
U+2CC6E (183406) 𬱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC6E
U+2CC6F (183407) 𬱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC6F
U+2CC70 (183408) 𬱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC70
U+2CC71 (183409) 𬱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC71
U+2CC72 (183410) 𬱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC72
U+2CC73 (183411) 𬱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC73
U+2CC74 (183412) 𬱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC74
U+2CC75 (183413) 𬱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC75
U+2CC76 (183414) 𬱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC76
U+2CC77 (183415) 𬱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC77
U+2CC78 (183416) 𬱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC78
U+2CC79 (183417) 𬱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC79
U+2CC7A (183418) 𬱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC7A
U+2CC7B (183419) 𬱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC7B
U+2CC7C (183420) 𬱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC7C
U+2CC7D (183421) 𬱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC7D
U+2CC7E (183422) 𬱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC7E
U+2CC7F (183423) 𬱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC7F
U+2CC80 (183424) 𬲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC80
U+2CC81 (183425) 𬲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC81
U+2CC82 (183426) 𬲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC82
U+2CC83 (183427) 𬲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC83
U+2CC84 (183428) 𬲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC84
U+2CC85 (183429) 𬲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC85
U+2CC86 (183430) 𬲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC86
U+2CC87 (183431) 𬲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC87
U+2CC88 (183432) 𬲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC88
U+2CC89 (183433) 𬲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC89
U+2CC8A (183434) 𬲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC8A
U+2CC8B (183435) 𬲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC8B
U+2CC8C (183436) 𬲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC8C
U+2CC8D (183437) 𬲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC8D
U+2CC8E (183438) 𬲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC8E
U+2CC8F (183439) 𬲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC8F
U+2CC90 (183440) 𬲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC90
U+2CC91 (183441) 𬲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC91
U+2CC92 (183442) 𬲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC92
U+2CC93 (183443) 𬲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC93
U+2CC94 (183444) 𬲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC94
U+2CC95 (183445) 𬲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC95
U+2CC96 (183446) 𬲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC96
U+2CC97 (183447) 𬲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC97
U+2CC98 (183448) 𬲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC98
U+2CC99 (183449) 𬲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC99
U+2CC9A (183450) 𬲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC9A
U+2CC9B (183451) 𬲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC9B
U+2CC9C (183452) 𬲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC9C
U+2CC9D (183453) 𬲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC9D
U+2CC9E (183454) 𬲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC9E
U+2CC9F (183455) 𬲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CC9F
U+2CCA0 (183456) 𬲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCA0
U+2CCA1 (183457) 𬲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCA1
U+2CCA2 (183458) 𬲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCA2
U+2CCA3 (183459) 𬲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCA3
U+2CCA4 (183460) 𬲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCA4
U+2CCA5 (183461) 𬲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCA5
U+2CCA6 (183462) 𬲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCA6
U+2CCA7 (183463) 𬲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCA7
U+2CCA8 (183464) 𬲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCA8
U+2CCA9 (183465) 𬲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCA9
U+2CCAA (183466) 𬲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCAA
U+2CCAB (183467) 𬲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCAB
U+2CCAC (183468) 𬲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCAC
U+2CCAD (183469) 𬲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCAD
U+2CCAE (183470) 𬲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCAE
U+2CCAF (183471) 𬲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCAF
U+2CCB0 (183472) 𬲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCB0
U+2CCB1 (183473) 𬲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCB1
U+2CCB2 (183474) 𬲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCB2
U+2CCB3 (183475) 𬲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCB3
U+2CCB4 (183476) 𬲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCB4
U+2CCB5 (183477) 𬲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCB5
U+2CCB6 (183478) 𬲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCB6
U+2CCB7 (183479) 𬲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCB7
U+2CCB8 (183480) 𬲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCB8
U+2CCB9 (183481) 𬲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCB9
U+2CCBA (183482) 𬲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCBA
U+2CCBB (183483) 𬲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCBB
U+2CCBC (183484) 𬲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCBC
U+2CCBD (183485) 𬲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCBD
U+2CCBE (183486) 𬲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCBE
U+2CCBF (183487) 𬲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCBF
U+2CCC0 (183488) 𬳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCC0
U+2CCC1 (183489) 𬳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCC1
U+2CCC2 (183490) 𬳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCC2
U+2CCC3 (183491) 𬳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCC3
U+2CCC4 (183492) 𬳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCC4
U+2CCC5 (183493) 𬳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCC5
U+2CCC6 (183494) 𬳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCC6
U+2CCC7 (183495) 𬳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCC7
U+2CCC8 (183496) 𬳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCC8
U+2CCC9 (183497) 𬳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCC9
U+2CCCA (183498) 𬳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCCA
U+2CCCB (183499) 𬳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCCB
U+2CCCC (183500) 𬳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCCC
U+2CCCD (183501) 𬳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCCD
U+2CCCE (183502) 𬳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCCE
U+2CCCF (183503) 𬳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCCF
U+2CCD0 (183504) 𬳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCD0
U+2CCD1 (183505) 𬳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCD1
U+2CCD2 (183506) 𬳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCD2
U+2CCD3 (183507) 𬳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCD3
U+2CCD4 (183508) 𬳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCD4
U+2CCD5 (183509) 𬳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCD5
U+2CCD6 (183510) 𬳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCD6
U+2CCD7 (183511) 𬳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCD7
U+2CCD8 (183512) 𬳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCD8
U+2CCD9 (183513) 𬳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCD9
U+2CCDA (183514) 𬳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCDA
U+2CCDB (183515) 𬳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCDB
U+2CCDC (183516) 𬳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCDC
U+2CCDD (183517) 𬳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCDD
U+2CCDE (183518) 𬳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCDE
U+2CCDF (183519) 𬳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCDF
U+2CCE0 (183520) 𬳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCE0
U+2CCE1 (183521) 𬳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCE1
U+2CCE2 (183522) 𬳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCE2
U+2CCE3 (183523) 𬳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCE3
U+2CCE4 (183524) 𬳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCE4
U+2CCE5 (183525) 𬳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCE5
U+2CCE6 (183526) 𬳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCE6
U+2CCE7 (183527) 𬳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCE7
U+2CCE8 (183528) 𬳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCE8
U+2CCE9 (183529) 𬳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCE9
U+2CCEA (183530) 𬳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCEA
U+2CCEB (183531) 𬳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCEB
U+2CCEC (183532) 𬳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCEC
U+2CCED (183533) 𬳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCED
U+2CCEE (183534) 𬳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCEE
U+2CCEF (183535) 𬳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCEF
U+2CCF0 (183536) 𬳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCF0
U+2CCF1 (183537) 𬳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCF1
U+2CCF2 (183538) 𬳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCF2
U+2CCF3 (183539) 𬳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCF3
U+2CCF4 (183540) 𬳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCF4
U+2CCF5 (183541) 𬳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCF5
U+2CCF6 (183542) 𬳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCF6
U+2CCF7 (183543) 𬳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCF7
U+2CCF8 (183544) 𬳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCF8
U+2CCF9 (183545) 𬳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCF9
U+2CCFA (183546) 𬳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCFA
U+2CCFB (183547) 𬳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCFB
U+2CCFC (183548) 𬳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCFC
U+2CCFD (183549) 𬳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCFD
U+2CCFE (183550) 𬳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCFE
U+2CCFF (183551) 𬳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CCFF
U+2CD00 (183552) 𬴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD00
U+2CD01 (183553) 𬴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD01
U+2CD02 (183554) 𬴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD02
U+2CD03 (183555) 𬴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD03
U+2CD04 (183556) 𬴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD04
U+2CD05 (183557) 𬴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD05
U+2CD06 (183558) 𬴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD06
U+2CD07 (183559) 𬴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD07
U+2CD08 (183560) 𬴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD08
U+2CD09 (183561) 𬴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD09
U+2CD0A (183562) 𬴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD0A
U+2CD0B (183563) 𬴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD0B
U+2CD0C (183564) 𬴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD0C
U+2CD0D (183565) 𬴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD0D
U+2CD0E (183566) 𬴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD0E
U+2CD0F (183567) 𬴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD0F
U+2CD10 (183568) 𬴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD10
U+2CD11 (183569) 𬴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD11
U+2CD12 (183570) 𬴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD12
U+2CD13 (183571) 𬴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD13
U+2CD14 (183572) 𬴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD14
U+2CD15 (183573) 𬴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD15
U+2CD16 (183574) 𬴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD16
U+2CD17 (183575) 𬴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD17
U+2CD18 (183576) 𬴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD18
U+2CD19 (183577) 𬴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD19
U+2CD1A (183578) 𬴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD1A
U+2CD1B (183579) 𬴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD1B
U+2CD1C (183580) 𬴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD1C
U+2CD1D (183581) 𬴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD1D
U+2CD1E (183582) 𬴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD1E
U+2CD1F (183583) 𬴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD1F
U+2CD20 (183584) 𬴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD20
U+2CD21 (183585) 𬴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD21
U+2CD22 (183586) 𬴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD22
U+2CD23 (183587) 𬴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD23
U+2CD24 (183588) 𬴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD24
U+2CD25 (183589) 𬴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD25
U+2CD26 (183590) 𬴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD26
U+2CD27 (183591) 𬴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD27
U+2CD28 (183592) 𬴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD28
U+2CD29 (183593) 𬴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD29
U+2CD2A (183594) 𬴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD2A
U+2CD2B (183595) 𬴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD2B
U+2CD2C (183596) 𬴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD2C
U+2CD2D (183597) 𬴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD2D
U+2CD2E (183598) 𬴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD2E
U+2CD2F (183599) 𬴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD2F
U+2CD30 (183600) 𬴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD30
U+2CD31 (183601) 𬴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD31
U+2CD32 (183602) 𬴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD32
U+2CD33 (183603) 𬴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD33
U+2CD34 (183604) 𬴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD34
U+2CD35 (183605) 𬴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD35
U+2CD36 (183606) 𬴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD36
U+2CD37 (183607) 𬴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD37
U+2CD38 (183608) 𬴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD38
U+2CD39 (183609) 𬴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD39
U+2CD3A (183610) 𬴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD3A
U+2CD3B (183611) 𬴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD3B
U+2CD3C (183612) 𬴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD3C
U+2CD3D (183613) 𬴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD3D
U+2CD3E (183614) 𬴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD3E
U+2CD3F (183615) 𬴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD3F
U+2CD40 (183616) 𬵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD40
U+2CD41 (183617) 𬵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD41
U+2CD42 (183618) 𬵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD42
U+2CD43 (183619) 𬵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD43
U+2CD44 (183620) 𬵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD44
U+2CD45 (183621) 𬵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD45
U+2CD46 (183622) 𬵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD46
U+2CD47 (183623) 𬵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD47
U+2CD48 (183624) 𬵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD48
U+2CD49 (183625) 𬵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD49
U+2CD4A (183626) 𬵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD4A
U+2CD4B (183627) 𬵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD4B
U+2CD4C (183628) 𬵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD4C
U+2CD4D (183629) 𬵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD4D
U+2CD4E (183630) 𬵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD4E
U+2CD4F (183631) 𬵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD4F
U+2CD50 (183632) 𬵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD50
U+2CD51 (183633) 𬵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD51
U+2CD52 (183634) 𬵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD52
U+2CD53 (183635) 𬵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD53
U+2CD54 (183636) 𬵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD54
U+2CD55 (183637) 𬵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD55
U+2CD56 (183638) 𬵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD56
U+2CD57 (183639) 𬵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD57
U+2CD58 (183640) 𬵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD58
U+2CD59 (183641) 𬵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD59
U+2CD5A (183642) 𬵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD5A
U+2CD5B (183643) 𬵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD5B
U+2CD5C (183644) 𬵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD5C
U+2CD5D (183645) 𬵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD5D
U+2CD5E (183646) 𬵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD5E
U+2CD5F (183647) 𬵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD5F
U+2CD60 (183648) 𬵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD60
U+2CD61 (183649) 𬵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD61
U+2CD62 (183650) 𬵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD62
U+2CD63 (183651) 𬵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD63
U+2CD64 (183652) 𬵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD64
U+2CD65 (183653) 𬵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD65
U+2CD66 (183654) 𬵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD66
U+2CD67 (183655) 𬵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD67
U+2CD68 (183656) 𬵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD68
U+2CD69 (183657) 𬵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD69
U+2CD6A (183658) 𬵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD6A
U+2CD6B (183659) 𬵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD6B
U+2CD6C (183660) 𬵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD6C
U+2CD6D (183661) 𬵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD6D
U+2CD6E (183662) 𬵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD6E
U+2CD6F (183663) 𬵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD6F
U+2CD70 (183664) 𬵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD70
U+2CD71 (183665) 𬵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD71
U+2CD72 (183666) 𬵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD72
U+2CD73 (183667) 𬵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD73
U+2CD74 (183668) 𬵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD74
U+2CD75 (183669) 𬵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD75
U+2CD76 (183670) 𬵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD76
U+2CD77 (183671) 𬵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD77
U+2CD78 (183672) 𬵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD78
U+2CD79 (183673) 𬵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD79
U+2CD7A (183674) 𬵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD7A
U+2CD7B (183675) 𬵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD7B
U+2CD7C (183676) 𬵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD7C
U+2CD7D (183677) 𬵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD7D
U+2CD7E (183678) 𬵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD7E
U+2CD7F (183679) 𬵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD7F
U+2CD80 (183680) 𬶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD80
U+2CD81 (183681) 𬶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD81
U+2CD82 (183682) 𬶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD82
U+2CD83 (183683) 𬶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD83
U+2CD84 (183684) 𬶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD84
U+2CD85 (183685) 𬶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD85
U+2CD86 (183686) 𬶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD86
U+2CD87 (183687) 𬶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD87
U+2CD88 (183688) 𬶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD88
U+2CD89 (183689) 𬶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD89
U+2CD8A (183690) 𬶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD8A
U+2CD8B (183691) 𬶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD8B
U+2CD8C (183692) 𬶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD8C
U+2CD8D (183693) 𬶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD8D
U+2CD8E (183694) 𬶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD8E
U+2CD8F (183695) 𬶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD8F
U+2CD90 (183696) 𬶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD90
U+2CD91 (183697) 𬶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD91
U+2CD92 (183698) 𬶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD92
U+2CD93 (183699) 𬶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD93
U+2CD94 (183700) 𬶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD94
U+2CD95 (183701) 𬶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD95
U+2CD96 (183702) 𬶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD96
U+2CD97 (183703) 𬶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD97
U+2CD98 (183704) 𬶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD98
U+2CD99 (183705) 𬶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD99
U+2CD9A (183706) 𬶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD9A
U+2CD9B (183707) 𬶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD9B
U+2CD9C (183708) 𬶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD9C
U+2CD9D (183709) 𬶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD9D
U+2CD9E (183710) 𬶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD9E
U+2CD9F (183711) 𬶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CD9F
U+2CDA0 (183712) 𬶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDA0
U+2CDA1 (183713) 𬶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDA1
U+2CDA2 (183714) 𬶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDA2
U+2CDA3 (183715) 𬶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDA3
U+2CDA4 (183716) 𬶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDA4
U+2CDA5 (183717) 𬶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDA5
U+2CDA6 (183718) 𬶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDA6
U+2CDA7 (183719) 𬶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDA7
U+2CDA8 (183720) 𬶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDA8
U+2CDA9 (183721) 𬶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDA9
U+2CDAA (183722) 𬶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDAA
U+2CDAB (183723) 𬶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDAB
U+2CDAC (183724) 𬶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDAC
U+2CDAD (183725) 𬶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDAD
U+2CDAE (183726) 𬶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDAE
U+2CDAF (183727) 𬶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDAF
U+2CDB0 (183728) 𬶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDB0
U+2CDB1 (183729) 𬶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDB1
U+2CDB2 (183730) 𬶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDB2
U+2CDB3 (183731) 𬶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDB3
U+2CDB4 (183732) 𬶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDB4
U+2CDB5 (183733) 𬶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDB5
U+2CDB6 (183734) 𬶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDB6
U+2CDB7 (183735) 𬶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDB7
U+2CDB8 (183736) 𬶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDB8
U+2CDB9 (183737) 𬶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDB9
U+2CDBA (183738) 𬶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDBA
U+2CDBB (183739) 𬶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDBB
U+2CDBC (183740) 𬶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDBC
U+2CDBD (183741) 𬶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDBD
U+2CDBE (183742) 𬶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDBE
U+2CDBF (183743) 𬶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDBF
U+2CDC0 (183744) 𬷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDC0
U+2CDC1 (183745) 𬷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDC1
U+2CDC2 (183746) 𬷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDC2
U+2CDC3 (183747) 𬷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDC3
U+2CDC4 (183748) 𬷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDC4
U+2CDC5 (183749) 𬷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDC5
U+2CDC6 (183750) 𬷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDC6
U+2CDC7 (183751) 𬷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDC7
U+2CDC8 (183752) 𬷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDC8
U+2CDC9 (183753) 𬷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDC9
U+2CDCA (183754) 𬷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDCA
U+2CDCB (183755) 𬷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDCB
U+2CDCC (183756) 𬷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDCC
U+2CDCD (183757) 𬷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDCD
U+2CDCE (183758) 𬷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDCE
U+2CDCF (183759) 𬷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDCF
U+2CDD0 (183760) 𬷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDD0
U+2CDD1 (183761) 𬷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDD1
U+2CDD2 (183762) 𬷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDD2
U+2CDD3 (183763) 𬷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDD3
U+2CDD4 (183764) 𬷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDD4
U+2CDD5 (183765) 𬷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDD5
U+2CDD6 (183766) 𬷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDD6
U+2CDD7 (183767) 𬷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDD7
U+2CDD8 (183768) 𬷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDD8
U+2CDD9 (183769) 𬷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDD9
U+2CDDA (183770) 𬷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDDA
U+2CDDB (183771) 𬷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDDB
U+2CDDC (183772) 𬷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDDC
U+2CDDD (183773) 𬷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDDD
U+2CDDE (183774) 𬷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDDE
U+2CDDF (183775) 𬷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDDF
U+2CDE0 (183776) 𬷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDE0
U+2CDE1 (183777) 𬷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDE1
U+2CDE2 (183778) 𬷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDE2
U+2CDE3 (183779) 𬷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDE3
U+2CDE4 (183780) 𬷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDE4
U+2CDE5 (183781) 𬷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDE5
U+2CDE6 (183782) 𬷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDE6
U+2CDE7 (183783) 𬷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDE7
U+2CDE8 (183784) 𬷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDE8
U+2CDE9 (183785) 𬷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDE9
U+2CDEA (183786) 𬷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDEA
U+2CDEB (183787) 𬷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDEB
U+2CDEC (183788) 𬷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDEC
U+2CDED (183789) 𬷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDED
U+2CDEE (183790) 𬷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDEE
U+2CDEF (183791) 𬷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDEF
U+2CDF0 (183792) 𬷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDF0
U+2CDF1 (183793) 𬷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDF1
U+2CDF2 (183794) 𬷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDF2
U+2CDF3 (183795) 𬷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDF3
U+2CDF4 (183796) 𬷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDF4
U+2CDF5 (183797) 𬷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDF5
U+2CDF6 (183798) 𬷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDF6
U+2CDF7 (183799) 𬷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDF7
U+2CDF8 (183800) 𬷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDF8
U+2CDF9 (183801) 𬷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDF9
U+2CDFA (183802) 𬷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDFA
U+2CDFB (183803) 𬷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDFB
U+2CDFC (183804) 𬷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDFC
U+2CDFD (183805) 𬷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDFD
U+2CDFE (183806) 𬷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDFE
U+2CDFF (183807) 𬷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CDFF
U+2CE00 (183808) 𬸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE00
U+2CE01 (183809) 𬸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE01
U+2CE02 (183810) 𬸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE02
U+2CE03 (183811) 𬸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE03
U+2CE04 (183812) 𬸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE04
U+2CE05 (183813) 𬸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE05
U+2CE06 (183814) 𬸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE06
U+2CE07 (183815) 𬸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE07
U+2CE08 (183816) 𬸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE08
U+2CE09 (183817) 𬸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE09
U+2CE0A (183818) 𬸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE0A
U+2CE0B (183819) 𬸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE0B
U+2CE0C (183820) 𬸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE0C
U+2CE0D (183821) 𬸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE0D
U+2CE0E (183822) 𬸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE0E
U+2CE0F (183823) 𬸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE0F
U+2CE10 (183824) 𬸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE10
U+2CE11 (183825) 𬸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE11
U+2CE12 (183826) 𬸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE12
U+2CE13 (183827) 𬸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE13
U+2CE14 (183828) 𬸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE14
U+2CE15 (183829) 𬸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE15
U+2CE16 (183830) 𬸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE16
U+2CE17 (183831) 𬸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE17
U+2CE18 (183832) 𬸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE18
U+2CE19 (183833) 𬸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE19
U+2CE1A (183834) 𬸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE1A
U+2CE1B (183835) 𬸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE1B
U+2CE1C (183836) 𬸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE1C
U+2CE1D (183837) 𬸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE1D
U+2CE1E (183838) 𬸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE1E
U+2CE1F (183839) 𬸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE1F
U+2CE20 (183840) 𬸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE20
U+2CE21 (183841) 𬸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE21
U+2CE22 (183842) 𬸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE22
U+2CE23 (183843) 𬸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE23
U+2CE24 (183844) 𬸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE24
U+2CE25 (183845) 𬸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE25
U+2CE26 (183846) 𬸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE26
U+2CE27 (183847) 𬸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE27
U+2CE28 (183848) 𬸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE28
U+2CE29 (183849) 𬸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE29
U+2CE2A (183850) 𬸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE2A
U+2CE2B (183851) 𬸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE2B
U+2CE2C (183852) 𬸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE2C
U+2CE2D (183853) 𬸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE2D
U+2CE2E (183854) 𬸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE2E
U+2CE2F (183855) 𬸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE2F
U+2CE30 (183856) 𬸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE30
U+2CE31 (183857) 𬸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE31
U+2CE32 (183858) 𬸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE32
U+2CE33 (183859) 𬸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE33
U+2CE34 (183860) 𬸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE34
U+2CE35 (183861) 𬸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE35
U+2CE36 (183862) 𬸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE36
U+2CE37 (183863) 𬸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE37
U+2CE38 (183864) 𬸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE38
U+2CE39 (183865) 𬸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE39
U+2CE3A (183866) 𬸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE3A
U+2CE3B (183867) 𬸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE3B
U+2CE3C (183868) 𬸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE3C
U+2CE3D (183869) 𬸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE3D
U+2CE3E (183870) 𬸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE3E
U+2CE3F (183871) 𬸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE3F
U+2CE40 (183872) 𬹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE40
U+2CE41 (183873) 𬹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE41
U+2CE42 (183874) 𬹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE42
U+2CE43 (183875) 𬹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE43
U+2CE44 (183876) 𬹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE44
U+2CE45 (183877) 𬹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE45
U+2CE46 (183878) 𬹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE46
U+2CE47 (183879) 𬹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE47
U+2CE48 (183880) 𬹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE48
U+2CE49 (183881) 𬹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE49
U+2CE4A (183882) 𬹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE4A
U+2CE4B (183883) 𬹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE4B
U+2CE4C (183884) 𬹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE4C
U+2CE4D (183885) 𬹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE4D
U+2CE4E (183886) 𬹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE4E
U+2CE4F (183887) 𬹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE4F
U+2CE50 (183888) 𬹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE50
U+2CE51 (183889) 𬹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE51
U+2CE52 (183890) 𬹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE52
U+2CE53 (183891) 𬹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE53
U+2CE54 (183892) 𬹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE54
U+2CE55 (183893) 𬹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE55
U+2CE56 (183894) 𬹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE56
U+2CE57 (183895) 𬹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE57
U+2CE58 (183896) 𬹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE58
U+2CE59 (183897) 𬹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE59
U+2CE5A (183898) 𬹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE5A
U+2CE5B (183899) 𬹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE5B
U+2CE5C (183900) 𬹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE5C
U+2CE5D (183901) 𬹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE5D
U+2CE5E (183902) 𬹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE5E
U+2CE5F (183903) 𬹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE5F
U+2CE60 (183904) 𬹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE60
U+2CE61 (183905) 𬹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE61
U+2CE62 (183906) 𬹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE62
U+2CE63 (183907) 𬹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE63
U+2CE64 (183908) 𬹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE64
U+2CE65 (183909) 𬹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE65
U+2CE66 (183910) 𬹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE66
U+2CE67 (183911) 𬹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE67
U+2CE68 (183912) 𬹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE68
U+2CE69 (183913) 𬹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE69
U+2CE6A (183914) 𬹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE6A
U+2CE6B (183915) 𬹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE6B
U+2CE6C (183916) 𬹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE6C
U+2CE6D (183917) 𬹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE6D
U+2CE6E (183918) 𬹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE6E
U+2CE6F (183919) 𬹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE6F
U+2CE70 (183920) 𬹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE70
U+2CE71 (183921) 𬹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE71
U+2CE72 (183922) 𬹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE72
U+2CE73 (183923) 𬹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE73
U+2CE74 (183924) 𬹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE74
U+2CE75 (183925) 𬹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE75
U+2CE76 (183926) 𬹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE76
U+2CE77 (183927) 𬹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE77
U+2CE78 (183928) 𬹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE78
U+2CE79 (183929) 𬹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE79
U+2CE7A (183930) 𬹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE7A
U+2CE7B (183931) 𬹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE7B
U+2CE7C (183932) 𬹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE7C
U+2CE7D (183933) 𬹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE7D
U+2CE7E (183934) 𬹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE7E
U+2CE7F (183935) 𬹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE7F
U+2CE80 (183936) 𬺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE80
U+2CE81 (183937) 𬺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE81
U+2CE82 (183938) 𬺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE82
U+2CE83 (183939) 𬺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE83
U+2CE84 (183940) 𬺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE84
U+2CE85 (183941) 𬺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE85
U+2CE86 (183942) 𬺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE86
U+2CE87 (183943) 𬺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE87
U+2CE88 (183944) 𬺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE88
U+2CE89 (183945) 𬺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE89
U+2CE8A (183946) 𬺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE8A
U+2CE8B (183947) 𬺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE8B
U+2CE8C (183948) 𬺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE8C
U+2CE8D (183949) 𬺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE8D
U+2CE8E (183950) 𬺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE8E
U+2CE8F (183951) 𬺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE8F
U+2CE90 (183952) 𬺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE90
U+2CE91 (183953) 𬺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE91
U+2CE92 (183954) 𬺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE92
U+2CE93 (183955) 𬺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE93
U+2CE94 (183956) 𬺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE94
U+2CE95 (183957) 𬺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE95
U+2CE96 (183958) 𬺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE96
U+2CE97 (183959) 𬺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE97
U+2CE98 (183960) 𬺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE98
U+2CE99 (183961) 𬺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE99
U+2CE9A (183962) 𬺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE9A
U+2CE9B (183963) 𬺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE9B
U+2CE9C (183964) 𬺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE9C
U+2CE9D (183965) 𬺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE9D
U+2CE9E (183966) 𬺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE9E
U+2CE9F (183967) 𬺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CE9F
U+2CEA0 (183968) 𬺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEA0
U+2CEA1 (183969) 𬺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2CEA1