ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

พลฯ

  1. (ชั้นผู้น้อย)
  2. (ชั้นผู้น้อย)